Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning samt planerad ny- och omtäckdikning per län och produktionsområde i hektar 2013

2. Arable land with need for new and refurbished tile drainage and planned drainage actions per county and production area in hectar 2013

Behov nytäckdikning

Medelfel (%)

Behov omtäckdikning

Medelfel (%)

Planerad omtäckdikning

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholm

12 606

24,7

14 721

27,1

6 670

22,4

Uppsala

18 989

20,4

14 321

17,8

6 440

17,5

Södermanland

21 447

15,9

20 334

15,5

9 755

18,3

Östergötland

28 877

20,7

38 370

14,5

13 391

11,3

Jönköping

9 348

28,6

8 367

25,7

5 746

21,7

 

 

 

 

 

 

 

Kronoberg

..

..

..

..

..

..

Kalmar

16 863

21,5

13 221

21,8

8 135

25,7

Gotland

15 969

16,8

13 558

19,7

5 094

19,8

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

43 337

14,7

56 862

15,4

24 703

15,9

 

 

 

 

 

 

 

Halland

11 591

20,9

..

..

5 597

20,2

Västra Götaland

69 974

7,3

88 158

9,6

37 423

10,1

Värmland

26 823

14,6

18 201

24,8

8 004

25,6

Örebro

21 540

17,1

16 424

18,2

9 356

19,1

Västmanland

19 860

16,1

22 328

12,1

7 045

15,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarna

9 049

25,8

..

..

..

..

Gävleborg

11 449

23,7

7 268

28,9

5 105

22,7

Västernorrland

6 390

27,1

..

..

2 295

22,9

Jämtland

..

..

..

..

..

..

Västerbotten

11 303

26,5

8 910

23,3

3 124

29,4

Norrbotten

9 380

30,5

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

33 465

14,9

47 759

14,6

19 950

15,0

Götalands mellanbygder

37 298

11,6

32 796

17,1

14 463

13,8

Götalands norra slättbygder

53 148

11,1

85 771

9,1

36 235

8,6

Svealands slättbygder

91 687

7,7

88 590

7,6

39 566

8,0

Götalands skogsbygder

71 493

10,4

70 097

10,7

29 339

11,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

46 641

12,0

30 720

14,7

14 988

15,2

Nedre Norrland

22 200

16,8

14 266

23,4

7 838

18,8

Övre Norrland

21 074

20,2

15 512

21,3

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Riket

377 006

4,4

385 510

5,0

169 436

4,9


Anm: När medelfelet (i %) är över 35% så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Osäkerheten redovisas som medelfel.