Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

Dränering av jordbruksmark 2013
Slutlig statistik
Drainage of agricultural land, final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig populationsavgränsning använts. Detta förändrar resultat i samtliga tabeller men förändringarna är små och den huvudsakliga bilden förändras inte.

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfreds­ställande dränering och att 49 % är systemtäckdikad. I undersökningen bedömer jordbrukarna att 14 % av åkerarealen behöver omtäckdikas och 14 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Mer täckdikad areal 2013

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49 % 2013 jämfört med 25 % första gången den undersöktes i Sverige 1927. Den systemtäck­dikade arealen var 41 % större 2013 jämfört med 1927.

4 av 10 planerar dikesunderhåll

Öppna diken är betydligt vanligare än kulverterade utloppsdiken bland jordbrukarna. 71 % av företagarna har öppna diken i någon omfattning medan 39 % har kulverterade utloppsdiken i någon omfattning. Vanligast är en omfattning på mellan 101 och 1 000 m för båda dikestyperna.

44 % har underhållit sina öppna diken de senaste 5 åren. 19 % har underhållit sina kulverterade utloppsdiken de senaste 5 åren samtidigt som varannan inte vet. Över 50 % av företagen tycker det finns ett behov av underhåll av de öppna dikena. Drygt 20 % tycker det finns ett behov av underhåll av de kulverterade utloppsdikena. 44 % planerar underhåll av sina öppna diken de närmaste 5 åren och andelen som planerar underhåll av kulverterade utloppsdiken är 14 %.

Andelen invallad åkermark är liten, endast 4 % av företagen har invallad åkermark eller åkermark som är beroende av pumpning. 31 % av jordbruksföretagen finns med i ett dikningsföretag. Bland de som är med i ett dikningsföretag är 31 % med i ett dikningsföretag med en aktiv styrelse.