Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Täckdikning och dränering i jordbruket har undersökts sedan slutet av
1800-talet. Täckdikningens omfattning följdes med stort intresse i flera
jordbruksräkningar mellan 1920 och 1950-talet men har under andra halvan av 1900-talet endast undersökts 2 gånger. Mellan 1927 och 1951 undersöktes täckdikningen vid jordbruksräkningarna och då definierades jordbruksföretag som brukande minst 0,25 hektar mark. 1973 och 1981 definierades jordbruksföretag av brukande av minst 2 ha mark. 1973 undersöktes täckdikningen i samband med jordbruksinventeringen och 1982 i samband med de objektiva skördeuppskattningarna.

Till ett urval av samtliga jordbruksföretag  genomfördes 2013 en enkät om jordbrukens dränering. I urvalet ingick ca 10 000 företag och svarsfrekvensen var ca 81 %. Undersökningen inleddes i juni 2013 och avslutades vid årsskiftet 2013/2014.

Detta omfattar statistiken                               

Uppgifterna är hämtade från den dräneringsenkät som genomförts sommaren 2013.

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller
trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter
frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 5 juni 2013 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Brukad åkermark
Mark som ägs eller arrenderas (även så kallade gratisarrenden) och som är
lämplig att plöja. Den kan användas till växtodling eller bete.

Självdränerande mark/Behovsdränerad mark
Självdränerande mark är mark som är så pass genomsläpplig att den är tillfredsställande dränerad utan täckdikning. Behovsdränerad mark är mark med enstaka dräneringsledningar på utsatta delar.

Systemtäckdikad mark
Mark med dräneringsledningar i regelbundet mönster över hela arealen. Som systemtäckdikad areal skall således inte arealer försedda med enstaka täckdiken räknas.

Nytäckdikning
Täckdikning av mark som tidigare inte varit täckdikad.


Omtäckdikning
Vid omtäckdikning läggs ett helt nytt täckdikessystem och befintliga täckdikessystem trasas sönder.

 

Längd öppna diken
Avser öppna diken som har betydelse för dränering av brukad åkermark.

 

Längd kulverterade utloppsdiken
Avser kulverterade utloppsdiken som har betydelse för dränering av brukad åkermark.

 

Så görs statistiken

Undersökningen har genomförts av statistikenheten på Jordbruksverket. Till ett urval av jordbruksföretagen 2013 skickades en postenkät om jordbrukens dränering ut. Svaren kunde lämnas både på papper och via internet. Urvalet omfattade 10 000 företag och svarsfrekvensen var ca 81 %. Fältperioden pågick mellan  juni 2013 och årsskiftet 2013/2014. En påminnelse skickades ut i juli.

Statistikens tillförlitlighet

Urval

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2013. Utifrån den gjordes ett stratifierat urval av ca 10 000 jordbruksföretag. Företagen är fördelade på samtliga län i 87 olika stratum. Stratumen är utformade baserat på åkerstorlek, länstillhörighet och täckdikningens utbredning vid den senaste undersökningen (1981).

Ramtäckning

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2013. Övertäckning eller undertäckning förekommer sannolikt inte i någon större utsträckning. De företag som kom med i urvalet har kontrollerats mot det slutliga lantbruksregistret för 2013. Detta har gjort att vissa företag i urvalet har kunnat exkluderas. Detta minskar risken för övertäckning.  

Mätning

Mätningens korrekthet baseras på att svarspersonerna lämnar korrekta uppgifter. Med undantag för arealen brukad åkermark är det svårt att avgöra i vilken utsträckning svarspersonerna lämnat korrekta uppgifter. Med undantag för några extremfall, s. k. outliers så är arealangivelserna i dräneringsundersökningen samma eller väldigt nära de andra arealangivelser som jordbrukaren har lämnat i strukturundersökningen eller i sina stödansökningar. Dessa finns i undersökningen om jordbrukets struktur som genomförts 2013 samt i Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd.

Osäkerheten anges som medelfel. I medelfelet ingår även effekten av andra slumpmässiga fel. Medelfelet anges i procent och visar urvalsfelets storlek i förhållande till det skattade värdet. För en skattad areal på exempelvis 50 000 hektar och ett medelfel på 3,0 % kan man med liten felrisk (5 %) säga att intervallet 50 000 +/– 2 x 1500 (dvs. 47 000–53 000 hektar) innesluter den verkliga arealen.

För vissa frågor redovisas konfidensintervall. Konfidensintervall ska tolkas som att det verkliga värdet med 95 % sannolikhet finns inom det angivna intervallet. Även för dessa frågor gäller det att när medelfelet i procent överstiger 35 % redovisas inte svaret.

 

Svarsbortfall

Svarsfrekvensen har beräknats till 81 % och därmed finns ett bortfall på ca 19 %. Av de svarande har 0,8 % skickat in ett helt tomt formulär. Förutom det finns partiella bortfall på enskilda frågor.

Bearbetning

Enkätsvarens rimlighet och konsistens har granskats. Detta har varit ett
omfattande arbete med kontroll och verifiering. Detta har resulterat i att vissa svar kunnat uteslutas ur populationen samt att vissa svar kunnat rättas upp. Uteslutningar har ofta berott på nedlagd verksamhet eller att ett företag fått två enkäter. Rimligheten granskas genom att väldigt stora eller väldigt små värden kontrolleras samt en jämförelse med andra lämnade arealuppgifter. Konsistensen granskas genom en mängd olika kontroller av inkonsekventa svarsmönster. Orsakerna är antingen fel som uppstått vid scanning eller att svaren varit
inkonsistenta eller orimliga. Verifiering har åtgärdat scanningsfelen. Övriga inkonsistenta eller orimliga svar har rättats upp så de blir konsistenta. 

Bra att veta

Bakgrundsinformation om dränering och markavvattningen i jordbruket har hämtats från rapporten Jordbruksverket (2013) Jordbrukets markavvattnings­anläggningar i ett nytt klimat, rapport 2013:14.

Annan statistik

Preliminär statistik publicerades 2014-01-08. JO 41 SM 1401. Dränering av jordbruksmark. Preliminär statistik. Jordbrukets dränering har tidigare undersökts bland annat 1981, 1973 samt 1951. Se http://www.scb.se/datalager.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.