Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal dränerad och systemtäckdikad åkermark i hektar

2. Areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning samt planerad ny- och omtäckdikning per län och produktionsområde i hektar

3. Längd öppna diken på den brukade åkermarken (med betydelse för dränering av brukad mark). Andel av företagen i procent

4. Tidpunkt för senaste underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

5. Behov av underhållsrensning av de öppna dikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

6. Planerad nästa underhållsrensning på någon del av de öppna dikena. Andel av företagen i procent

7. Längd kulverterade utloppsdiken på den brukade åkermarken (avser endast diken som har betydelse för dränering av brukad mark). Andel av företagen i procent

8. Tidpunkt för senaste underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

9. Behov av underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena de närmaste åren. Andel av företagen i procent

10. Planerat nästa underhåll på någon del av de kulverterade utloppsdikena. Andel av företagen i procent

11. Förekomst av åkermark som är invallad och/eller beroende av pumpning för sin dränering på någon del av den brukade marken?  Andel av företagen i procent

12. Fastighetens tillhörande till ett eller flera dikningsföretag/markavvattningssamfälligheter./Förekomst av aktiv styrelse i dikningsföretaget.  Andel av företagen i procent

13. Antal hektar systemtäckdikad åkermark 1927–2013

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure