Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2013

JO 41 SM 1402, korrigerad version 2014-04-14

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning samt planerad ny- och omtäckdikning per län och produktionsområde i hektar

2. Arable land with need for new and refurbished tile drainage and planned drainage actions in hectares

Behov nytäckdikning

Medelfel (%)

Behov omtäckdikning

Medelfel (%)

Planerad ny/om-täckdikning närmste 5 åren

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12 852

18,7

12 578

18,3

5 490

19,8

Uppsala

21 275

14,5

16 516

13,4

7 459

14,2

Södermanlands

21 471

14,7

20 615

13,4

9 896

14,6

Östergötlands

28 955

13,2

38 619

11,3

13 625

10,1

Jönköpings

9 320

17,6

8 363

16,4

5 656

18,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 369

22,6

5 681

24,8

2 697

24,6

Kalmar

17 209

16,8

13 325

17,0

8 217

18,6

Gotlands

16 167

17,5

13 739

18,5

5 105

20,7

Blekinge

2 559

31,9

3 486

27,0

1 228

29,8

Skåne

44 891

9,5

56 878

9,7

24 274

10,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 654

14,8

15 294

15,6

5 597

14,0

Västra Götalands

68 444

5,8

87 559

6,0

38 100

6,8

Värmlands

24 844

13,3

18 406

16,4

8 080

16,8

Örebro

21 773

13,1

16 624

14,3

9 479

14,7

Västmanlands

16 616

15,1

19 324

13,8

6 223

13,6

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9 148

20,1

4 667

28,0

2 399

25,4

Gävleborgs

11 599

16,9

7 462

20,4

5 160

18,3

Västernorrlands

6 440

19,1

4 128

23,9

2 324

20,4

Jämtlands

3 188

28,5

4 283

26,7

2 092

24,7

Västerbottens

11 407

18,8

8 984

18,9

3 140

19,8

Norrbottens

8 880

24,5

4 623

34,3

..

..

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

34 600

10,8

48 685

10,4

20 213

11,1

Götalands mellanbygder

37 945

10,1

33 270

11,3

14 587

11,1

Götalands norra slättbygder

53 738

7,8

87 131

7,0

36 971

7,1

Svealands slättbygder

91 679

6,8

86 820

6,7

38 928

7,1

Götalands skogsbygder

69 559

6,7

65 737

6,8

28 656

7,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

46 640

8,8

30 207

11,0

15 116

10,9

Nedre Norrland

20 224

12,3

14 398

15,1

7 900

13,1

Övre Norrland

20 674

14,1

14 908

15,9

6 973

20,4

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

3 908

20,6

3 394

19,5

1 592

23,7

5,1–10,0 ha

17 031

13,2

13 230

15,1

7 543

17,3

10,1–20,0 ha

34 954

7,5

28 595

9,3

15 611

10,1

20,1–30,0 ha

19 644

10,3

20 639

11,0

9 606

14,0

30,1–50,0 ha

39 297

5,7

36 531

5,7

16 490

7,7

50,1–100,0 ha

79 225

4,5

74 055

4,8

32 652

5,6

100,1< ha

181 001

3,1

204 712

3,2

85 851

3,5

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Växtodling

160 139

4,2

182 174

4,1

76 847

4,1

Husdjur

141 421

4,8

131 224

5,3

61 248

5,0

Blandat jordbruk

46 313

7,1

42 856

6,7

20 170

24,9

Småbruk

27 187

10,7

24 902

13,2

11 081

16,7

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

Spannmål

156 872

4,3

191 344

4,2

81 834

3,0

Grönfoder, vall

190 188

4,1

164 373

4,5

76 102

10,1

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

6 212

26,0

7 243

26,7

3 541

11,0

Övrigt

21 787

11,8

18 195

15,7

7 869

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Riket

375 060

3,2

381 155

3,3

169 346

3,4


Anm: Osäkerheten redovisas som medelfel. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För behov av nytäckdikning var det 29 %, behov omtäckdikning 25 % och planerad omtäckdikning 27 %. Under huvudsaklig gröda redovisas delas företagen in efter vilken gröda som odlas på störst andel av jordbruksföretagets areal. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.