Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 41 SM 1701

Dränering av jordbruksmark 2016
Slutlig statistik
Drainage of agricultural land, final statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Nästan en fjärdedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering under 2016. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfredsställande dränering och att 47 % är systemtäckdikad. I undersökningen bedömer jordbrukarna att 12 % av åkerarealen behöver omtäckdikas och 12 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Lite mindre täckdikad areal 2016

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark uppskattningsvis var 47 % 2016 vilket är något lägre än 2013 men inom felmarginalen. Som jämförelse så var andelen 25 % 1927 då detta undersöktes för första gången i Sverige. Den systemtäck-
dikade arealen var 41 % större 2016 jämfört med 1927.

Hälften av alla företag planerar dikesunderhåll under närmaste 5 åren

Öppna diken är betydligt vanligare än kulverterade utloppsdiken bland jord­brukarna. 76 % av företagarna har öppna diken i någon omfattning medan 49 % har kulverterade utloppsdiken i någon omfattning. Vanligast är en längd på mellan 101 och 1 000 meter för båda dikestyperna.

49 % av de med öppna diken har underhållit dem under de senaste 5 åren. 22 % har underhållit sina kulverterade utloppsdiken de senaste 5 åren samtidigt som mer än hälften inte vet när och om underhåll skett. Nästan två tredjedelar av företagen tycker det finns ett behov av underhåll av de öppna dikena medan en knapp tredjedel (29 %) tycker det finns ett behov av underhåll av de kulverterade utloppsdikena. 51 % planerar underhåll av sina öppna diken de närmaste 5 åren och andelen som planerar underhåll av kulver-terade utloppsdiken är 19 %.

Andelen invallad åkermark är liten, endast 4 % av företagen har invallad åkermark eller åkermark som är beroende av pumpning.

32 % av jordbruksföretagen finns med i ett dikningsföretag. Bland de som är med i ett dikningsföretag är 41 % med i ett dikningsföretag med en aktiv styrelse.