Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Resultaten är framtagna utifrån den undersökning om dränering som gjordes mellan november 2016 och mars 2017. Jämförelser har främst gjorts mot en liknande undersökning genomförd under 2013 men även med uppgifter från undersökningar gjorda längre tillbaka i tiden.

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet vilka ingår i LBR. De företag som ingick i LBR i juni 2016 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 hektar åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilands­areal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med räkningsdatum innevarande år som omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor, eller minst 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä.

 

Brukad åkermark

Mark som ägs eller arrenderas (även så kallade gratisarrenden) och som är lämplig att plöja. Den kan användas till växtodling eller bete.

 

Självdränerande mark/Behovsdränerad mark

Självdränerande mark är mark som är så pass genomsläpplig att den är tillfredsställande dränerad utan täckdikning. Behovsdränerad mark är mark med enstaka dräneringsledningar på utsatta delar.

 

Systemtäckdikad mark

Mark med dräneringsledningar i regelbundet mönster över hela arealen. Som systemtäckdikad areal skall således inte arealer försedda med enstaka täckdiken räknas.

 

Nytäckdikning

Täckdikning av mark som tidigare inte varit täckdikad.

 

Omtäckdikning

Vid omtäckdikning läggs ett helt nytt täckdikessystem och befintliga täckdikessystem trasas sönder.

 

Längd öppna diken

Avser öppna diken som har betydelse för dränering av brukad åkermark.

 

Längd kulverterade utloppsdiken

Avser kulverterade utloppsdiken som har betydelse för dränering av brukad åkermark.

Så görs statistiken

Undersökningen har genomförts av statistikenheten på Jordbruksverket. Till ett urval av jordbruksföretagen 2016 skickades en postenkät om jordbrukens dränering ut. Svaren kunde lämnas både på papper och via internet. Urvalet omfattade 7 000 företag och svarsfrekvensen var ca 67 %. Insamlingsperioden pågick mellan november 2016 och mars 2017. En påminnelse skickades ut i januari 2017.

 

Statistikens tillförlitlighet

Urval

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2016 där grunden är de ca 94 % av landets jordbrukare som svarat på Strukturundersökningen under sommaren 2016. Rampopulationen skapades på ej kontrollerade data från Strukturundersökningen. Utifrån den gjordes ett stratifierat urval av ca 7 000 jordbruksföretag. Företagen är fördelade i 131 olika stratum. Stratumen är utformade baserat på åkerstorlek, länstillhörighet samt om bevattningsutrustning finns. Allokering av urvalet har gjorts för att optimera uppskattningarna på areal åkermark.

Ramtäckning

Rampopulationen för undersökningen är ett preliminärt lantbruksregister för 2016 som byggde på Strukturundersökningen som genomfördes under sommaren. Vid tillfället då urvalet gjordes fanns inte svar från ca 6 % av de företag som ingick i Strukturundersökningen och ingick inte i urvalspopulationen. Likaså användes de preliminära resultat som vid tillfället förelåg. I vissa fall har dessa justerats i efterhand vilket t.ex. kan hektar inneburit att arealer kopplade från stödregistret i slutändan kan hektar kopplats mot andra företag än vad som gjordes vid skapandet av ramen för Dräneringsundersökningen. Övertäckning eller undertäckning förekommer dock sannolikt inte i någon större utsträckning.

Mätning

Mätningens korrekthet baseras på att svarspersonerna lämnar korrekta uppgifter. Med undantag för arealen brukad åkermark är det svårt att avgöra i vilken utsträckning svarspersonerna lämnat korrekta uppgifter. Uppgifter om totala arealer enligt Strukturundersökningen har förtryckts på blanketten.

Osäkerheten anges som medelfel. I medelfelet ingår även effekten av andra slumpmässiga fel. Medelfelet anges i procent och visar urvalsfelets storlek i förhållande till det skattade värdet. För en skattad areal på exempelvis 50 000 hektar och ett medelfel på 3,0 % går det att med liten felrisk (5 %) säga att intervallet 50 000 ± 2 x 1500 (dvs. 47 000–53 000 hektar) innesluter den verkliga arealen.

För vissa frågor redovisas konfidensintervall. Konfidensintervall ska tolkas som att det verkliga värdet med 95 % sannolikhet finns inom det angivna intervallet. Även för dessa frågor gäller det att när medelfelet i procent överstiger 35 % redovisas inte svaret.

Svarsbortfall

Svarsfrekvensen har beräknats till 67 % och därmed finns ett bortfall på ca 33 %. Av de svarande har 0,8 % skickat in ett helt tomt formulär. Förutom det finns partiella bortfall på enskilda frågor. Jämfört med 2013 års undersökning så är bortfallet högre vilket kan påverkar jämförbarheten mellan åren.

Bearbetning

Enkätsvarens rimlighet och konsistens har granskats. Detta har varit ett omfattande arbete med kontroll och verifiering. Detta har resulterat i att vissa svar kunnat uteslutas ur populationen samt att vissa svar kunnat rättas upp. Rimligheten granskas genom att väldigt stora eller väldigt små värden kontrolleras samt en jämförelse med andra lämnade arealuppgifter. Konsistensen granskas genom en mängd olika kontroller av inkonsekventa svarsmönster. Orsakerna är antingen fel som uppstått vid scanning eller att svaren varit inkonsekventa eller orimliga. Verifiering har åtgärdat scanningsfelen. Övriga inkonsekventa eller orimliga svar har rättats upp så de blir konsistenta.

Bra att veta

Bakgrundsinformation om dränering och markavvattningen i jordbruket har hämtats från rapporten Jordbruksverket (2013) Jordbrukets markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat, rapport 2013:14.

Annan statistik

Dränering av jordbruksmark 2013. Slutlig statistik. Jordbrukets dränering har tidigare undersökts bland annat 1981, 1973 samt 1951. Se http://www.scb.se/datalager.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.