Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Dränering av jordbruksmark 2016

JO 41 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal åkermark med behov av ny- och omtäckdikning samt planerad ny- och omtäckdikning per län och produktionsområde i hektar

2. Arable land with need for new and refurbished tile drainage and planned drainage actions in hectares

Behov nytäckdikning

Medelfel (%)

Behov omtäckdikning

Medelfel (%)

Planerad ny/om-täckdikning närmste 5 åren

Medelfel (%)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11 610

17,9

10 976

15,0

3 384

6,1

Uppsala

18 217

9,8

15 520

9,3

6 582

5,8

Södermanlands

20 382

11,5

16 536

8,1

9 106

7,3

Östergötlands

21 700

10,1

30 934

10,7

10 200

4,2

Jönköpings

5 678

18,3

4 288

11,1

3 752

9,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 646

20,5

2 082

12,6

1 600

8,3

Kalmar

11 699

11,9

7 696

8,6

6 935

10,5

Gotlands

12 386

11,7

10 072

11,4

5 099

8,5

Blekinge

1 199

20,2

1 822

22,5

1 038

16,0

Skåne

47 146

6,6

44 278

6,2

22 604

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 020

13,5

14 638

16,7

4 804

7,4

Västra Götalands

53 438

6,9

76 981

8,1

33 026

4,1

Värmlands

22 014

10,2

15 907

8,4

10 174

8,2

Örebro

16 766

8,6

14 315

9,9

6 482

4,6

Västmanlands

14 129

14,0

16 956

13,3

5 592

4,9

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

7 694

16,1

3 032

10,1

2 396

11,4

Gävleborgs

10 220

16,8

5 067

8,2

4 233

8,7

Västernorrlands

8 459

22,5

6 207

14,5

1 901

5,5

Jämtlands

2 617

27,5

..

..

1 242

11,3

Västerbottens

9 490

13,7

8 315

11,0

3 562

6,7

Norrbottens

7 877

25,1

5 455

14,3

2 614

6,6

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

36 008

8,0

36 945

7,4

17 311

4,1

Götalands mellanbygder

31 394

8,0

25 947

7,7

15 762

5,2

Götalands norra slättbygder

46 257

7,7

85 403

10,2

33 425

4,7

Svealands slättbygder

83 705

5,4

79 448

4,7

35 824

3,1

Götalands skogsbygder

50 511

7,1

40 668

5,6

20 639

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

32 678

9,6

18 218

6,3

10 430

5,1

Nedre Norrland

18 326

13,1

14 043

10,9

6 672

6,3

Övre Norrland

17 509

13,5

13 940

8,8

6 262

4,7

Storleksgrupp åkermark, ha

 

 

 

 

 

 

–5,0 ha

4 496

23,2

3 137

22,2

1 757

11,8

5,1–10,0 ha

16 208

16,9

9 263

12,7

8 449

13,0

10,1–20,0 ha

22 831

11,1

16 697

11,1

8 275

5,2

20,1–30,0 ha

19 876

17,1

14 213

13,6

6 559

7,8

30,1–50,0 ha

29 305

8,0

26 217

6,8

12 623

4,6

50,1–100,0 ha

57 577

7,1

54 972

6,5

25 145

3,6

100,1< ha

166 095

3,2

190 112

3,1

83 517

1,6

Driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

Växtodling

143 291

4,3

162 148

4,3

69 039

2,1

Husdjur

110 655

4,9

95 790

4,1

45 353

2,4

Blandat jordbruk

40 808

8,5

42 141

7,8

21 231

4,5

Småbruk

19 959

13,4

12 747

10,6

9 270

10,5

Huvudsaklig gröda

 

 

 

 

 

 

Spannmål

140 215

3,8

180 209

4,1

80 943

2,3

Grönfoder, vall

153 114

4,4

116 507

3,6

55 669

2,1

Baljväxter, potatis, sockerbetor, oljeväxter

1 923

32,6

1 475

28,2

805

8,8

Övrigt

21 136

13,2

16 420

11,3

8 907

7,7

 

 

 

 

 

 

 

2016

316 388

2,6

314 612

2,4

146 325

1,5

2013

375 060

2,1

381 155

2,3

169 346

1,1


Anm: Osäkerheten redovisas som medelfel. När medelfelet (i %) är över 35 % så redovisas inte värdet. Alla uppgifterna kommer från enkätundersökningen om jordbrukets dränering. Undersökningen är en urvalsundersökning och värdena kan därmed skilja sig något från tidigare publicerade värden. Det interna bortfallet är exkluderat per fråga. För behov av nytäckdikning var det 18 %, behov omtäckdikning 15 % och planerad omtäckdikning 15 %. Under huvudsaklig gröda redovisas delas företagen in efter vilken gröda som odlas på störst andel av jordbruksföretagets areal. I ”Övrigt” ingår bland annat energiskog, trädgårdsväxter och träda.