STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2010:6

 

Ekologisk växtodling 2009

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik
Elektronisk publicering

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksmark avses i denna rapport åkermark och betesmark. Statistiken omfattar all areal jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 27 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. I praktiken innebär det att de produkter som kommer ut av odlingen antingen

-          får märkas och säljas, eller

-          är under omställning för att i framtiden få märkas och säljas

på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion och kan vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAVs eller Demeters villkor för märkning. I samtliga fall kontrolleras regelverkets efterlevnad av något av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Dessa kontrollorgan är Aranea Certifiering AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. De arealer som redovisas i denna rapport skiljer sig därför från de arealer som är registrerade i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer.

De arealer jordbruksmark som är godkända för märkning och försäljning på marknaden av ekologiska produkter benämns i denna rapport som "omställd" mark. Arealer som brukats med konventionella brukningsmetoder måste, under en övergångsperiod, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som "omställda". Dessa arealer benämns i denna rapport som mark "under omställning".

Regional redovisning

I denna rapport redovisas uppgifter fördelade på län. Jordbruksverket avser även att publicera uppgifter över arealer som brukas med ekologiska produktionsmetoder fördelade per kommun i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se under Statistik).

Så görs statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för denna statistikrapport hämtas in årligen från kontrollorganen Aranea Certifiering AB, HS Certifiering AB och SMAK AB, vilka är de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige. Fram t.o.m. år 2008 rapporterade kontrollorganen enbart sammanställd statistik över grödgrupper m.m. på riksnivå. Fr.o.m. 2009 rapporterar kontrollorganen data på detaljerad grödnivå till Jordbruksverket vilket gör det möjligt att bearbeta och publicera statistik både på en mer detaljerad grödnivå och på regional nivå samt göra den mer jämförbar med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning (se även statistikens tillförlitlighet nedan).

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik bedöms täckningsfelet vara obefintligt. Mätfel och fel från bearbetningsprocessen kan förekomma i t.ex. fall där kontrollorganen får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod, grödareal etc. läses in i kontrollorganens system. Vid sammanställningen av statistiken har Jordbruksverket hittat några smärre felaktigheter av denna typ och då gjort upprättningar av materialet, oftast efter kontakt med kontrollorganet. Bedömningen är att kvarstående fel från bearbetningsprocessen är små.

Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning

I texten, figurer och tabeller görs jämförelser med totala arealer för riket och länen, d.v.s. totala arealer konventionell och ekologisk produktion. Dessa siffror är hämtade från Jordbruksverkets publicering av officiell statistik över jordbruksmarkens användning. Det bör påpekas att siffrorna för ekologisk produktion inte är helt jämförbara med uppgifterna över den totala arealen i riket och länen. Orsaken till detta är

a)     skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,

b)     att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att

c)     redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.

Jordbruksverkets statistik över jordbruksmarkens användning baseras på det statistiska Lantbruksregistret (LBR). LBR omfattar företag som antingen

-          brukar mer än 2,0 hektar åkermark ,

-          innehar större djurbesättningar enligt vissa kriterier eller

-          driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller 200 kvadratmeter växthusyta.

 

I denna rapport redovisas all areal som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som är kontrollerade av ett godkänt kontrollorgan för ekologisk produktion, oavsett arealstorleken på brukningsenheten. Målpopulationerna skiljer sig således något åt.

Vidare baseras statistiken över jordbruksmarkens användning i första hand på uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) men i viss mån även från enkätundersökningar till jordbrukarna. Uppgifterna vad gäller de ekologiska arealerna i denna rapport baseras på uppgifter som jordbrukarna lämnat till det godkända kontrollorgan som de är anslutna till. Kodsystemet för grödor som används av kontrollorganen är i stort sett densamma som brukarna använder i sin ansökan om arealbaserade stöd, men vissa skillnader finns.

I statistiken över jordbruksmarkens användning redovisas arealerna geografiskt i den församling, kommun och det län där de faktiskt ligger. Det underlag som finns tillgängligt för redovisningen i denna rapport tillåter inte denna precision utan arealerna placeras i den kommun och det län där brukaren har sitt brukningscentrum enligt rapporteringen till kontrollorganen. Det innebär att samma arealer, som i det statistiska meddelandet över Jordbruksmarken användning är placerade i en kommun, kan vara placerade i en annan kommun enligt statistiken i denna rapport.

Dessa skillnader i population, insamlingsmetoder och precision i regional redovisning bedöms dock inte vara så stora att de påverkar jämförelserna av t.ex. andel ekologisk åker- respektive betesmark på riksnivå och länsnivå i nämnvärd utsträckning. Däremot kan resultaten för enskilda kommuner eller enskilda grödor påverkas.

Annan statistik

Uppgifter om arealer jordbruksmark redovisas i JO 10 SM 1001 Jordbruksmarkens användning, slutlig statistik.

Uppgifter om skördar för ekologisk odling redovisas i JO 16 SM 1002 Skörd för ekologisk och konventionell odling, slutlig statistik.

Uppgifter om ekologisk odling och djurhållning redovisas även i Jordbruksstatistisk årsbok.

Elektronisk publicering

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik. Arealuppgifterna kommer även att läggas in i Jordbruksverkets statistikdatabas på samma webbsida där även uppgifter per kommun planeras att redovisas.