Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 25 SM 0701

Djurhälsa år 2006
Animal health 2006
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Djurhälsa - nytt statistikområde

För första gången ingår i år området djurhälsa i den officiella statistiken på jordbruksområdet.

Orsaker till allmänbehandling med antibiotika
Den vanligaste orsaken för nötkreatur och får är juverinflammation.
För häst är sår och andra skador vanligast och för gris är det hälta och andra symtom från leder och klövar.

Kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser
Tabellen är uppdelad efter kön och ras och visar hur många kalvar som dör inom en månad efter födseln. Generellt är dödligheten något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar.

Sjuklighet hos mjölkkor i besättningar av olika storlek
Några sjukdomar har jämförts i olika besättningsstorlekar. Kalvningsförlamning och acetonemi minskar med ökande besättningsstorlek medan juverinflammation och övriga sjukdomar ökar.

Kolikfall hos hästar
Fördelningen av kolikfallen har jämförts månadsvis i Götaland, Svealand och Norrland. Andelen kolikfall är påfallande låg under sommarmånaderna.