Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Djurhälsa år 2006

JO 25 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. De vanligaste orsakerna till allmänbehandling med antibiotika, andelar av alla rapporterade behandlingar åren 2005 och 2006, procent

1. The most common reasons for general treatment with antibiotics, percentage of all reported treatments during 2005 and 2006

 

 

2005

2006

Antal behandlade djur 2005

Antal behandlade djur 2006

Häst

 

 

11 178

11 549

Skador

33

32

 

 

Lymfangit (lymfkärlsinflammation)

7

8

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

6

6

 

 

Övriga

54

54

 

 

Summa

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Nöt

 

 

120 059

117 817

Juverinflammation

67

67

 

 

Hälta samt symptom från leder och klövar

11

11

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

3

3

 

 

Övriga

19

19

 

 

Summa

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Gris

 

 

11 007

11 083

Hälta samt symptom från leder och klövar

25

25

 

 

Juver- eller livmoderimflammation

19

18

 

 

Diarré sjukdomar

12

12

 

 

Övriga

44

43

 

 

Summa

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Får

 

 

1 717

1 941

Juverinflammation

23

25

 

 

Komplikationer vid dräktighet och förlossning

19

15

 

 

Sjukdomar i andningsorgan

9

9

 

 

Övriga

49

51

 

 

Summa

100

100

 

 


Källa: Jordbruksverkets djursjukdatabas

Anm. Diagnoser eller grupper av diagnoser som förekommer frekvent och som har varit möjliga att avgränsa har valts. Materialet bygger på journalföring och rapporter från veterinärer. Veterinären kan välja diagnoser på olika nivå och t.ex. ange bara "infektion" eller vara mer specifik och t.ex. skriva "lymfangit". Det gör att de redovisade siffrorna kan bli för låga för vissa sjukdomar men de kan ändå ge en fingervisning om orsakerna som vanligen leder till antibiotikabehandling. Mastit på nötkreatur är ett undantag. Där anges av tradition alltid en specifik diagnos. Behandlingar med antibiotika avsett för lokalanvändning har inte tagits med i rapporten. Inte heller behandlingar via foder eller dricksvatten är med.

Antalet djur som statistiken bygger på återspeglar inte verkligheten då det finns brister i rapporteringen. Det låga fårantalet kan förklaras med att får och andra mindre produktionsdjur med lågt värde ofta inte ekonomiskt motiverar behandling av enstaka djur.