Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Redovisningen i detta statistiska meddelande avser endast jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark.I Lantbruksregistret (LBR) ingår dessutom trä Utöver dessa företag finns inom jordbrukssektorn också trädgårdsföretag och stora djurhållare som inte uppfyller detta villkor. Dessa företag medtas i andra statistiska meddelanden där så är relevant.

Av Tablå A framgår att antalet företag fortsätter att minska och uppgick till 66 780 år 2003, en minskning med drygt 4 000 sedan år 2002. Företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark ingick inte i redovisningen före 19961966. Antalet sådana företag var 2 297 år 1990 och 4 854 år 1995. Andelen helt ägda jordbruksföretag har minskat från 58 % till 45 % mellan 1970 och 2003.Under åren 1990-1995 hade vissa företag hela åkerarealen i s.k. vänteläge inom omställningsprogrammet och redovisade ingen utnyttjad åkermark.Utvecklingen av antalet företag 1970-2003 fördelade efter brukningsform framgår av tablå A.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform 1970-2003

År

Antal företag

Helt ägda

Helt arrenderade

Delvis arrenderade

Summa

2003

30 020

8 550

28 210

66 780

2002

..

..

..

70 950

1999

37 402

10 425

32 292

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

155 364Antalet företag har under det senaste året minskat med 4 170. Minskningen är något större än den genomsnittliga minskningen åren 1995-2002 på ca 2 300 per år. Den större minskningen torde delvis vara en effakt att den omläggning i statistiken som gjordes år 2000. Endast företag som söker EU-stöd uppdateras årligen, medan företag som inte söker EU-stöd uppdateras vissa år. Denna uppdateringen genomfördes år 2000 och 2003. Detta innebar att företag som inte sökt EU-stöd inte uppdaterades för 2001 och 2002, utan först 2003. Nästa totala uppdatering är tänkt att ske 2005.

I Tablå B nedan redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt kan noteras att antalet jordbruksföretag minskat med ca 88 600 företag sedan 1970, motsvarande 57 %. Det är främst företag med mindre än 20 30 hektar åker eller mindre som har minskat i antal medan antalet företag med mer än 30 hektar åker har varit i stort sett konstant. I den senare gruppen av företag har det dock skett vissa förändringar i utvecklingen under den redovisade perioden. Antalet företag med en åkerareal på mer än 30 hektar upp till 100 hektar ökade inledningsvis för att senare minska. Den enda grupp av företag som ökat kontinuerligt i antal sedan 1970 är företag med mer än 100 hektar åker.

Tablå B. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970 - 2003

År

Storleksgrupp åker, hektar

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-
20,0

20,1-
30,0

30,1-
50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

2003

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

2002

11 263

12 312

13 837

7 849

9 612

10 237

5 840

70 950

2000

11 784

14 110

15 453

8 717

10 624

10 652

5 458

76 798

1995

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364Av diagram 1 framgår att ca var sjätte brukare år 2003 var 65 år eller äldre, medan endast 6 % var yngre än 35 år.

Diagram 1. Åldersfördelning för företagareefter förstebrukare, år 2003

 

Dessa företag har minskat med 70 %. Antalet företag med mer än 30 hektar har ökat däremot ökat med några hundra.

Den procentuella fördelningen av antalet företagare på olika åldersklasser inom storleksgrupp efter åkerareal samt medianålder för företagarna framgår av Tablå C nedan. Andelen företagare som var 65 år eller äldre år 2003 var avsevärt större för små företag än för större.

.
Tablå C. Andelen företagare (procent) 2003 i olika åldersklasser och storleksgrupper samt medianålder

Storleksgrupp
åker, hektar

Åldersklass, år

Median
ålder

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

2,1 - 5,0

0,4

5,4

16,2

11,0

12,1

14,5

12,1

25,8

2,5

56

5,1 - 10,0

0,6

5,3

16,8

11,3

12,9

14,5

12,6

23,6

2,4

55

10,1 - 20,0

0,5

5,1

16,4

11,4

13,1

15,3

12,6

22,4

3,2

55

20,1 - 30,0

0,5

5,0

18,3

12,5

13,8

15,5

12,7

17,8

4,0

54

30,1 - 50,0

0,4

5,5

19,5

13,9

14,4

15,8

12,7

13,0

4,6

52

50,1 - 100,0

0,3

6,2

21,7

15,1

15,0

14,2

10,4

7,6

9,4

50

100,1 -

0,1

5,2

17,9

12,8

12,6

11,0

6,9

4,2

29,2

49

Samtliga

0,4

5,4

18,0

12,5

13,4

14,6

11,7

17,4

6,6

53Den totala arealen åkermark har minskat med 363 000 hektar mellan år 1970 och 2003, motsvarande 12 %. Det är i genomsnitt en minskning med 11 000 hektar om året. Andelen arrenderad åkermark har ökat från 36 % till 45 % mellan 1970 och 2003.

Tablå D. Areal åker fördelad efter brukningsform 1970-2003, 1 000 hektar

 

År

Vid helt ägda företag

Vid helt arrenderade företag

Vid delvis arrenderade företag

Totalt

Därav
arrenderad

2003

6498 585

477 193

1 5432 809

2 6698 586

1 2043 958

2002

..

..

..

2 68079 941

..

1999

673 016

5543 648

1 520 266

2 7476 929

1 2561 588

1995

7276 885

5810 619

1 459 136

2 7676 641

1 242 133

1990

822 003

5887 723

1 4354 866

2 8454 592

1 2254 870

1985

903 251

613 474

1 4054 827

2 9221 552

1 226 329

1980

948 034

6498 764

1 3554 624

2 951 422

1 232 265

1975

1 06059 835

6421 838

1 2798 554

2 980 227

1 1721 790

1970

1 2510 960

641 189

1 140 244

3 032 393

1 095 086Den totala åkermarken har minskat med 363 000 hektar mellan år 1970 och 2003, motsvarande 12 %. Det är i genomsnitt en minskning med 11 000 hektar om året. Andelen arrenderad åkermark år ca 45 % av den brukade åkerarealen, marginellt mindre är för 1999.

Endast en femtedel av den totala skogsarealen återfanns år 2003 på jordbruksföretag. Av Tablå E framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan 1970. Den relativt låga siffran för år 2000 kan bero på att uppgifterna detta år inhämtades på annat sätt än övriga år.

Tablå E. Antal jordbruksföretag med respektive utan skog samt areal åker och skogsmark vid dessa jordbruksföretag 1970-2003

 

År

Antal jordbruksföretag

Areal vid jordbruksföretag, 1 000 ha

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

2003

47 304

19 476

66 780

2 6698 586

3 381 382

2000

46 592

30 206

76 798

2 7065 984

3 159 099

1995

63 104

24 201

87 305

2 7676 641

3 8483 789

1990

69 519

27 041

96 560

2 8454 592

4 065 431

1985

77 758

31 271

109 029

2 9221 552

4 3321 845

1980

84 606

33 276

117 882

2 951 422

4 5132 974

1975

96 767

35 182

131 949

2 980 227

4 921 188

1970

116 449

38 915

155 364

3 032 393

5 596 120Av tablå E framgår antal företag och arealen skogsmark på jordbruksföretag. Endast en femtedel av den totala skogsarealen återfinns på jordbruksföretag. Skogsmark på jordbruksföretag har minskat över åren. Mellan år 2000 och 2003 har dock skogsmarken på jordbruksföretag ökat något. Den relativt låga siffran för år 2000 kan bero på sättet uppgifterna inhämtades för år 2000.

Av Tablå F framgår att drygt 41 % av åkerarealen år 2003 återfanns på företag med minst 100 hektar åker. På samma företag återfanns 23 % av betesmarken och 18 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 83 % av åkerarealen på företag med minst 100 hektar åker.

Tablå F. Arelal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2003. Hela riket, hektar

 

Företagets
åkerareal,
hektar

Åker

BeteBetesmark

SkogSkogsmark

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Summa

 

 

2,1 - 5,0

33 150

332

502

33 984

20 913

303 023

5,1 - 10,0

81 768

872

1 176

83 816

34 282

422 413

10,1 - 20,0

184 392

3 373

2 851

190 616

56 425

563 856

20,1 - 30,0

179 570

3 803

3 780

187 153

50 270

382 075

30,1 - 50,0

344 973

11 244

5 510

361 728

85 315

502 999

50,1 - 100,0

638 505

53 050

17 171

708 726

131 383

591 904

100,1 -

690 584

353 288

58 692

1 102 564

115 826

615 113

Summa

2 152 942

425 961

89 683

2 668 586

494 414

3 381 382