Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003

JO 34 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa antalet företag efter belägenhet, brukningsform, företagskategori och storleksgrupp samt antalet företagare efter bl.a. ålder och kön. Redovisningen har baserats på en undersökning som genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar avseende strukturen inom jordbruket vissa år ska genomföras i medlemsländerna.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som denna statistik ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2003 brukade mer än 2,0 ha åkermark samt företagarna på dessa företag.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Med företagare avses den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på företaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal jordbruksföretag av olika slag i juni 2003,

-         antal företagare av olika slag i juni 2003

-         arealer av olika slag på jordbruksföretag i juni 2003.

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens storlek, brukningsform och företagskategori.

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens storlek, ålder och kön.

Arealer på företagen redovisas efter indelningar avseende region, brukningsform, företagskategori och åkerarealens storlek på företagen samt ålder och kön på företagarna.

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på en postenkätundersökning i juni 2003 till samtliga jordbruksföretag i landet och på en bearbetning av uppgifterna avseende 2003 i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS).

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte medan undertäckning förekommer om uppdateringen av företag i föregående års lantbruksregister (LBR), som utgör urvalsram, inte har blivit komplett.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i IAKS eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Arealuppgifterna i IAKS, som kommer från jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd, kontrolleras årligen genom administrativa kontroller och kontroller i fält på ca 5 % av alla jordbruksföretagen. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 3 %. Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik avseende tidigare år är god.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider kommer att redovisas i JO 35 SM 0401 (Jordbruksföretagens driftsinriktning i juni 2003. Svensk typologi) resp. JO 30 SM 0401 (Sysselsättning i jordbruket).

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.