Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Inledning

Redovisningen i detta statistiska meddelande avser jordbruksföretag som
- brukade mer än 2,0 ha åkermark,
- hade en stor djurbesättning eller
- bedrev trädgårdsodling av en viss omfattning.

Detta är en skillnad mot tidigare statistiska meddelanden som endast avsåg jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark.

Jämfört med tidigare statistiska meddelanden har redovisningen också utökats med uppgifter om total jordbruksmark.

De uppgifter som ligger till grund för statistiken har huvudsakligen hämtats från lantbruksregistret (LBR) kompletterat med uppgifter från Jordbruksverkets stödregister.

Effekt på statistiken av ändrade stödregler

I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform ansökte betydligt fler jordbrukare än tidigare om stöd. Det innebar att ansökningar kom från jordbrukare som tidigare aldrig ansökt om stöd och därför inte funnits med i registret över de arealbaserade stöden.

Många har heller inte kunnat hänföras till ett befintligt företag i LBR. I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR.

Förändringarna i stödreglerna har i första hand påverkat det redovisade antalet jordbruksföretag. Den totala åkerarealen har påverkats relativt litet men i viss utsträckning har stöd sökts för arealer som ingen tidigare sökt stöd för. Förändringarna jämfört med tidigare undersökningar bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av stödreglerna.

Andelen arrenderade företag minskar

Antalet jordbruksföretag i statistiken ökade från 66 780 företag år 2003 till 75 808 företag år 2005. Under år 2005 ingick i statistiken 945 företag, som hade stora djurbesättningar och/eller som bedrev trädgårdsverksamhet, men utan eller med högst 2,0 hektar åkermark. Uppgiften för år 2003 och tidigare år avser endast företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark ingick inte i redovisningen före år 1996. Antalet sådana företag var 2 297 år 1990 och 4 854 år 1995.

En orsak till att stödansökningarna och därmed antalet redovisade företag i jordbruket har ökat sedan 2003 kan vara att markägare som tidigare arrenderat ut sin mark (och därmed inte funnits med i LBR) på grund av jordbruksreformen beslutat att själva bruka marken. Av tablå A, som redovisar antalet företag fördelade efter brukningsform, framgår att huvuddelen av ökningen avser helt ägda företag.

De företag som tillkommit i LBR kan också vara sådana som tidigare funnits i LBR men som av olika anledningar tagits bort från registret eller företag som aldrig tidigare funnits med i LBR.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform för åkermarken 1970-2005

År

Antal företag

 

Helt ägda

Helt arrenderade

Delvis arrenderade

Summa

2005

39 861

6 418

29 529

75 808

2003

30 020

8 550

28 210

66 780

1999

37 402

10 425

32 292

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

156 364


Anm. För 2005 ingår 945 företag utan eller med högst 2,0 ha åkermark. Av dessa var 916 helt ägda, 21 helt arrenderade och 8 delvis arrenderade.

Andelen helt ägda företag, som minskade från 58 % till 45 % mellan åren 1970 och 2003, ökade till 52 % år 2005.

Den totala arealen åkermark minskade med 329 000 hektar mellan 1970 och 2005. Mellan 2003 och 2005 redovisas dock en mindre ökning. Ökningen avser den ägda åkerarealen medan den arrenderade arealen minskade. Andelen arrenderad åkermark sjönk från 45 % 2003 till 40 % år 2005.

Tablå B. Areal åkermark fördelad efter brukningsform 1970-2005, 1000 ha

År

Vid helt ägda företag

Vid helt arrenderade företag

Vid delvis
arrenderade företag

Total åkerareal

Därav
arrenderad

2005

768

343

1 593

2 703

1 090

2003

649

477

1 543

2 669

1 204

1999

673

554

1 520

2 747

1 256

1995

727

581

1 459

2 767

1 242

1990

822

588

1 435

2 845

1 225

1985

903

613

1 405

2 922

1 226

1980

948

649

1 355

2 951

1 232

1975

1 060

642

1 279

2 980

1 172

1970

1 251

641

1 140

3 032

1 095


 

Av tablå C framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan 1970. År 2005 återfanns endast en sjättedel av Sveriges totala skogsmark på jordbruksföretag.

Tablå C. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2005

År

Antal jordbruksföretag

Areal, 1000 ha

 

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

2005

51 843

23 965

75 808

2 703

3 644

2003

47 304

19 476

66 780

2 669

3 381

1999

59 035

21 084

80 119

2 747

3 734

1995

63 104

24 201

87 305

2 767

3 848

1990

69 519

27 041

96 560

2 845

4 065

1985

77 758

31 271

109 029

2 922

4 332

1980

84 606

33 276

117 882

2 951

4 513

1975

96 767

35 182

131 949

2 980

4 921

1970

116 449

38 915

155 364

3 032

5 596


 

Skogsmarken är relativt jämnt fördelad mellan olika storleksgrupper av jordbruksföretag, vilket framgår av tablå D. Drygt 42 % av åkerarealen återfanns 2005 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns 25 % av betesmarken och 18 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 85 % av åkerarealen på företag med minst 100 hektar åker.

Tablå D. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2005, hektar

Företagets åkerareal

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

 

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Totalt

 

 

-2,0

208

38

31

277

981

15 964

2,1-5,0

49 510

455

672

50 637

25 031

477 015

5,1-10,0

99 785

1 274

1 665

102 724

37 963

492 764

10,1-20,0

196 862

3 591

3 551

204 004

59 923

599 009

20,1-30,0

179 187

3 686

3 717

186 590

48 259

368 885

30,1-50,0

328 640

11 799

5 720

346 159

82 997

472 756

50,1-100,0

605 745

50 312

14 994

671 052

128 583

572 111

100,1-

708 423

376 451

57 018

1 141 892

129 769

645 564

Summa

2 168 360

447 606

87 367

2 703 333

513 505

3 644 068


 

I tablå E redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett minskade antalet företag med ca 88 600 eller 57 % mellan 1970 och 2003. Mellan 2003 och 2005 ökade det redovisade antalet företag med ca 9 000. För företag med minst 2 hektar åkermark var ökningen drygt 8 000 företag. Antalet företag med högst 30 hektar åker minskade kontinuerligt i alla storleksgrupper fram till 2003. Därefter ökade antalet företag mellan 2003 och 2005 utom i storleksgruppen 20,1 - 30,0 hektar.

Totalt sett har antalet företag i gruppen med mer än 30 hektar åker varit i stort sett oförändrat mellan år 1970 och år 2005. Det har dock skett vissa förändringar i utvecklingen under perioden. Antalet företag med en åkerareal på mer än 30 men högst 100 hektar ökade inledningsvis för att senare minska. Endast antalet företag med mer än 100 hektar åker har ökat kontinuerligt sedan 1970.

Tablå E. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2005

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

2005

945

14 486

14 117

14 147

7 583

8 862

9 569

6 099

75 808

2003

 

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

1999

 

11 344

15 229

16 656

9 295

11 445

10 969

5 181

80 119

1995

 

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

 

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

 

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

 

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

 

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

 

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364


 

Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Med jordbruksföretagare avses i detta statistiska meddelande den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma.

Antalet företagare uppgick till 70 747 år 2005. Av dessa var 10 110 företagare kvinnor. Kvinnliga företagare brukade i genomsnitt 16 hektar åkermark jämfört med 33 hektar för manliga företagare.

Av diagram 1 och 2 framgår att mer än var femte jordbruksföretagare var 65 år eller äldre 2005. Ungefär två tredjedelar av företagarna var mellan 40 och 65 år.

Diagram 1. Åldersfördelning för kvinnliga företagare 2005

Skillnaden mellan kvinnor och män är relativt liten. Bland kvinnorna är dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Ca 14 % av kvinnorna fanns i åldrarna upp till 40 år jämfört med ca 11 % av männen.

Diagram 2. Åldersfördelning för manliga företagare 2005

Den procentuella fördelningen av antalet företagare på olika åldersklasser inom storleksgrupper efter åkerareal framgår av tablå F. Andelen företagare som 2005 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större. Att andelen juridiska personer var så hög i den minsta storleksgruppen förklaras av att den till stor del består av trädgårdsföretag utan åkermark.

Tablå F. Andelen företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2005

Storleksgrupp åker, hektar

Åldersklass, år

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

-2,0

0,0

1,5

7,4

6,5

8,5

8,7

7,9

11,0

48,5

2,1-5,0

0,2

5,8

16,5

10,4

12,0

13,1

14,0

25,8

2,2

5,1-10,0

0,3

4,2

15,9

11,0

12,0

13,6

14,2

26,0

2,9

10,1-20,0

0,3

3,9

14,1

11,2

12,4

13,9

15,3

25,5

3,4

20,1-30,0

0,3

4,0

14,8

12,6

12,8

14,7

15,1

21,7

3,9

30,1-50,0

0,4

3,7

16,0

13,1

14,1

15,4

15,3

17,0

5,1

50,1-100,0

0,2

4,4

18,4

14,2

15,2

14,4

13,1

10,6

9,3

100,1-

0,1

4,1

14,8

12,1

12,7

11,8

9,5

5,9

29,0

Samtliga

0,3

4,4

15,7

11,8

12,8

13,8

14,0

20,7

6,7


 

En viss skillnad tycks finnas mellan kvinnor och män. För kvinnor var det mindre uttalat att andelen äldre företagare var lägre ju större företaget var. Andelen yngre kvinnor var större än andelen män i de flesta storleksgrupper.