Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretag och företagare 2005

JO 34 SM 0601, korrigerad version 2007-05-02

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

26. Data på kommunnivå (bilaga)

26. Figures for all municipalities (annex)

 

Data på kommunnivå återfinns som en bilaga till detta Statistiska Meddelande. Data finns i en speciell excelfil som kan öppnas via denna länk: Kommundata

 

 

Figures for all municipalities are available as an annex to this Statistical Report. Data is available in a special Excel file, which can be opened  via this link: Figures for municipalities