Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Inledning

Redovisningen i detta statistiska meddelande avser jordbruksföretag som
- brukade mer än 2,0 ha åkermark,
- hade en stor djurbesättning eller
- bedrev trädgårdsodling av en viss omfattning.

Jämfört med tidigare statistiska meddelanden har redovisningen utökats med uppgifter om företagets driftsinriktning.

De uppgifter som ligger till grund för statistiken har huvudsakligen hämtats från lantbruksregistret (LBR) kompletterat med uppgifter från Jordbruksverkets stödregister.

EU:s jordbruksreform år 2005 innebar en övergång från arealstöd till gårdsstöd. Reformen ledde till att betydligt fler jordbrukare än tidigare ansökte om stöd. Förändringarna i stödreglerna påverkade år 2005 det redovisade antalet jordbruksföretag. En jämförelse av redovisningen i detta SM med uppgifterna i Jordbruksverkets stödsystem görs under avsnittet Fakta om statistiken.

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag i statistiken minskade från 75 808 företag år 2005 till 72 609 företag år 2007. Antalet företag minskade i samtliga storleksgrupper utom i den största, företag med mer än 100 hektar åker, där antalet företag ökade något.

Under år 2007 ingick i statistiken 851 företag, som hade stora djurbesättningar och/eller som bedrev trädgårdsverksamhet, men utan eller med högst 2,0 hektar åkermark. Uppgiften för år 2003 och tidigare år avser endast företag med mer än 2,0 hektar åkermark. Företag med mindre än 0,3 hektar utnyttjad åkermark ingick inte i redovisningen före år 1996. Antalet sådana företag var 2 297 år 1990 och 4 854 år 1995.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform för åkermarken 1970-2007

År

Helt ägda

Helt
arrenderade

Delvis
arrenderade

Företag utan åkermark

Summa

2007

40 762

3 775

27 441

631

72 609

2005

39 154

6 418

29 529

707

75 808

2003

30 020

8 550

28 210

.

66 780

1999

37 402

10 425

32 292

.

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

.

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

.

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

.

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

.

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

.

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

.

156 364


 

Andelen helt ägda företag, som minskade från 58 % till 45 % mellan åren 1970 och 2003, har därefter ökat till 57 % år 2007.

Den totala arealen åkermark minskade med 382 000 hektar mellan 1970 och 2007. En mindre ökning kan noteras mellan åren 2003 och 2005. Därefter har den totala åkerarealen återigen minskat.

Den arrenderade arealen har stadigt minskat sedan mitten av 1980-talet. Andelen arrenderad åkermark av total åkermark ökade däremot mellan 1970 och 2003 för att därefter minska. Andelen arrenderad åkermark var 39 % år 2007.

Antalet helt ägda företag ökade från 39 200 företag år 2005 till 40 800 företag år 2007. Samtidigt minskade antalet företag som helt eller delvis arrenderade åker. Antalet helt arrenderade företag minskade med nästan 40 % från 6 400 företag till 3 800 företag.

Tablå B. Areal åkermark fördelad efter brukningsform 1970-2007, 1000 ha

År

Vid helt ägda företag

Vid helt arrenderade företag

Vid delvis
arrenderade företag

Total åkerareal

Därav
arrenderad

2007

818

218

1 612

2 648

1 030

2005

768

343

1 593

2 703

1 090

2003

649

477

1 543

2 669

1 204

1999

673

554

1 520

2 747

1 256

1995

727

581

1 459

2 767

1 242

1990

822

588

1 435

2 845

1 225

1985

903

613

1 405

2 922

1 226

1980

948

649

1 355

2 951

1 232

1975

1 060

642

1 279

2 980

1 172

1970

1 251

641

1 140

3 032

1 095


 

Av tablå C framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan år 1970. År 2007 återfanns endast en sjättedel av Sveriges totala skogsmark på jordbruksföretag.

Tablå C. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2007

År

Antal jordbruksföretag

Areal, 1000 ha

 

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

2007

47 959

24 650

72 609

2 648

3 708

2005

51 843

23 965

75 808

2 703

3 644

2003

47 304

19 476

66 780

2 669

3 381

1999

59 035

21 084

80 119

2 747

3 734

1995

63 104

24 201

87 305

2 767

3 848

1990

69 519

27 041

96 560

2 845

4 065

1985

77 758

31 271

109 029

2 922

4 332

1980

84 606

33 276

117 882

2 951

4 513

1975

96 767

35 182

131 949

2 980

4 921

1970

116 449

38 915

155 364

3 032

5 596


 

Skogsmarken är relativt jämnt fördelad mellan olika storleksgrupper av jordbruksföretag, vilket framgår av tablå D. Andelen skog vid de större företagen har ökat mellan åren 2005 och 2007. Knappt hälften av åkerarealen återfanns 2007 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns också hälften av betesmarken och 20 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 95 % av åkerarealen på företag med minst 100 hektar åker.

Tablå D. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2007, hektar

Företagets åkerareal

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

 

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Totalt

 

 

-2,0

204

46

26

276

1 513

8 175

2,1-5,0

47 939

482

741

49 162

24 551

315 831

5,1-10,0

96 384

1 370

1 518

99 272

34 709

480 579

10,1-20,0

187 403

3 227

3 376

194 006

55 042

594 317

20,1-30,0

167 930

3 932

3 469

175 331

46 554

401 688

30,1-50,0

305 890

10 763

6 112

322 764

73 578

467 509

50,1-100,0

568 612

46 888

14 400

629 899

119 735

692 852

100,1-

735 751

386 436

55 071

1 177 258

133 791

747 557

Summa

2 110 114

453 144

84 711

2 647 969

489 472

3 708 509


 

I tablå E redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett minskade antalet företag med ca 88 600 eller 57 % mellan 1970 och 2003. Mellan 2003 och 2005 ökade det redovisade antalet företag med ca 9 000. För företag med minst 2 hektar åkermark var ökningen drygt 8 000 företag. Mellan åren 2005 och 2007 har antalet företag minskat igen. Antalet företag med högst 30 hektar åker minskade kontinuerligt i alla storleksgrupper fram till 2003. Därefter ökade antalet företag mellan 2003 och 2005 utom i storleksgruppen 20,1 - 30,0 hektar. Därefter har antalet företag återigen minskat.

Totalt sett har antalet företag i gruppen med mer än 30 hektar åker varit i stort sett oförändrat mellan år 1970 och år 2007. Det har dock skett vissa förändringar i utvecklingen under perioden. Antalet företag med en åkerareal på mer än 30 men högst 100 hektar ökade inledningsvis för att senare minska. Endast antalet företag med mer än 100 hektar åker har ökat kontinuerligt sedan 1970.

Tablå E. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2007

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

2007

874

14 038

13 701

13 493

7 122

8 259

8 957

6 165

72 609

2005

945

14 486

14 117

14 147

7 583

8 862

9 569

6 099

75 808

2003

 

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

1999

 

11 344

15 229

16 656

9 295

11 445

10 969

5 181

80 119

1995

 

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

 

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

 

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

 

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

 

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

 

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364


 

Var femte jordbrukare 65 år eller äldre

Med jordbruksföretagare avses i detta statistiska meddelande den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma.

Antalet företagare uppgick till 67 677 år 2007. Av dessa var 9 973 företagare kvinnor. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare var ungefär lika stor cirka 14 % såväl år 2005 som år 2007.Av figur A framgår att mer än var femte jordbruksföretagare var 65 år eller äldre 2007. Ungefär lika många 22 % var under 45 år.

 

Figur A. Åldersfördelning för företagare år 2007

Skillnaden i ålder mellan kvinnor och män var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Ca 26 % av kvinnorna fanns i åldrarna upp till 45 år jämfört med ca 22 % av männen.

Den procentuella fördelningen av antalet företagare för olika åldersklasser inom storleksgrupper efter åkerareal framgår av tablå F.

Andelen företagare som år 2007 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större. Att andelen juridiska personer var så hög i den minsta storleksgruppen förklaras av att den till stor del består av trädgårds­företag utan eller med liten areal åkermark.

Tablå F. Andelen företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2007

Storleksgrupp åker, hektar

Åldersklass, år

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

-2,0

0,2

1,9

8,1

5,7

8,9

8,1

7,7

11,9

47,4

2,1-5,0

0,2

5,8

16,5

10,4

11,9

12,9

13,8

26,1

2,4

5,1-10,0

0,4

4,6

15,6

11,2

12,1

13,3

14,6

25,4

2,9

10,1-20,0

0,4

3,9

14,4

11,1

12,7

13,9

15,2

25,2

3,3

20,1-30,0

0,5

4,1

14,9

12,5

12,8

14,7

14,9

21,5

4,2

30,1-50,0

0,5

3,9

15,6

13,1

14,3

15,3

15,1

17,0

5,2

50,1-100,0

0,3

4,7

18,7

13,6

15,6

14,7

12,7

10,4

9,2

100,1-

0,2

4,5

15,8

11,9

12,6

11,8

9,1

5,2

28,8

Samtliga

0,4

4,6

15,8

11,7

12,9

13,7

13,9

20,4

6,8


 

En viss skillnad tycks finnas mellan kvinnor och män. För kvinnor var det mindre uttalat att andelen äldre företagare var lägre ju större företaget var. Andelen yngre kvinnor var större än andelen män i de flesta storleksgrupper.

Antalet jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen kan klassificeras i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på standardarbetstiden för olika verksamheter.

Tablå G visar att det var framför allt inom driftsinriktningen Husdjursskötsel som antalet företag minskade mellan åren 2005 och 2007 . Antalet företag minskade från 24 300 företag år 2005 till 22 600 företag år 2007. Inom övriga driftinriktningar; Växtodling, Blandat jordbruk och Småbruk var antalet företag relativt konstant.

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2007

Driftsinriktning

Antal företag

Genomsnittlig åkerareal

 

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 817

15 949

2 083

19 849

29

48

126

55

- varav jordbruks växter

1 625

14 650

1 490

17 765

31

49

154

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjurskötsel

2 546

18 357

1 698

22 601

25

43

109

46

- varav mjölkkor

418

5 219

663

6 300

53

71

142

77

- varav köttdjur

1 157

8 888

390

10 435

23

30

72

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat Jordbruk

493

4 373

512

5 378

34

59

167

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

5 117

19 025

639

24 781

6

7

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

9 973

57 704

4 932

72 609

16

34

109

36


 

Av tablå G framgår också att andelen kvinnor inom driftsinriktningen småbruk var betydligt högre än inom andra driftsinriktningar. Företag inom driftsinriktningen växtodling drivs i högre utsträckning som juridiska personer jämfört med andra driftsinriktningar.

Den genomsnittliga åkerarealen per företag var 36 hektar. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen mjölkkor med 77 hektar. För Kvinnor hade oavsett driftsinriktning en lägre genomsnittlig åkerareal jämfört med män. Kvinnliga företagare brukade i genomsnitt 16 hektar åkermark jämfört med 34 hektar för manliga företagare. De största åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer.