Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa antalet företag efter belägenhet, brukningsform, företagskategori och storleksgrupp samt antalet företagare efter bl.a. ålder och kön. Statistiken är EU-reglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2007

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-          antal jordbruksföretag av olika slag i juni 2007

-          antal jordbruksföretagare av olika slag i juni 2007

-          arealer av olika slag på jordbruksföretagen i juni 2007.

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning och företagskategori.

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens storlek, driftsinriktning, ålder och kön.

Arealer redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning samt företagarens ålder och kön.

Regionala uppgifter per kommun motsvarande de ovan nämnda redovisas i en Excelfil kopplad till webbversionen av detta SM. Den återfinns på Jordbruksverkets webbplats (www.sjv.se ).

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) samt en postenkätundersökning i juni 2007 till samtliga jordbruksföretag i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i populationen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av lantbruksregistret (LBR). Ramen för 2007 års undersökning består av LBR 2006 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Företagsbegreppet i LBR och ARARAT skiljer sig åt. Med ett jordbruksföretag i LBR avses en inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Ett företag i LBR kan därför bestå av flera jordbrukare som ansökt om arealbaserade stöd. I samband med EU:s senaste jordbruksreform, som genomfördes i Sverige år 2005, ökade antalet ansökningar om arealbaserade stöd kraftigt. En stor del av de nya ansökningarna kom från jordbrukare som tidigare inte ansökt om stöd och därmed inte funnits med i registret över de arealbaserade stöden. En stor del av dessa jordbrukare kunde inte heller hänföras till ett befintligt företag i LBR.

I de fall en jordbrukare som ansökt om arealbaserat stöd inte kan hänföras till ett befintligt företag i LBR skapas ett nytt företag. Ökningen av antalet företag i jordbruksstatistiken 2005 jämfört med tidigare år innebär inte med säkerhet att den faktiska strukturen i jordbruket förändrats på motsvarande sätt. Mellan åren 2005 och 2007 har inga större förändringar skett i stödsystemen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 5 %. Fel från bearbetningsprocessen bedöms inte påverka resultaten i stort.

Bra att veta

Ökningen av antalet företag i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år bör tolkas med försiktighet. Ökningen innebär inte att den faktiska strukturen i jordbruket förändrats på motsvarande sätt (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet ovan).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider redovisas i JO 35 SM 0801 (Jordbruksföretagens driftsinriktning i juni 2007. Svensk typologi) respektive JO 30 SM 0801 (Sysselsättning i jordbruket 2007).

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. De som kostnadsfritt önskar erhålla statistiska meddelanden med jordbruksstatistik i pdf-format per e-post, kan anmäla detta till statistik@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.