Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2007

JO 34 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Åkermark och driftsinriktning efter brukningsform och företagarens ålder 2007, hektar

26. Arable land for swedish typology and age of holder in 2007, hectare

Kön
Driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

289

1 649

10 252

8 663

5 685

7 561

6 232

9 427

.

49 758

-Trädgrådsväxter

..

40

190

137

157

271

122

133

.

1 050

-Jordbruks och trädgårdsväxter

..

22

559

406

415

171

71

243

.

1 888

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

264

822

5 401

4 167

4 402

1 725

2 906

2 528

.

22 215

-Köttdjur

131

1 382

5 623

4 268

3 314

2 822

4 203

4 786

.

26 528

-Övrig Husdjusskötsel

9

1 406

2 545

2 831

2 958

2 042

2 015

1 801

.

15 608

Blandat jordbruk

59

821

3 041

3 312

2 554

2 188

2 160

2 428

.

16 564

Småbruk

146

1 855

5 462

3 873

3 594

3 513

4 172

7 133

.

29 747

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

2 679

35 642

120 897

100 470

109 992

114 563

109 089

126 903

.

720 236

-Jordbruksväxter

0

676

1 345

1 507

2 738

2 463

2 283

2 448

.

13 461

-Trädgrådsväxter

23

1 635

8 289

5 135

7 441

6 636

4 394

2 641

.

36 193

-Jordbruks och trädgårdsväxter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskösel

850

20 545

81 748

62 754

70 197

67 390

45 952

19 684

.

369 120

-Mjölkkor

1 504

16 174

55 362

39 155

43 082

40 903

37 784

31 405

.

265 369

-Köttdjur

265

7 756

34 642

21 563

29 299

26 639

21 179

14 261

.

155 603

-Övrig Husdjusskötsel

927

14 684

53 253

38 375

39 534

42 283

35 655

32 599

.

257 309

Blandat jordbruk

383

5 339

17 912

13 177

16 072

17 908

19 640

39 031

.

129 462

Småbruk

2 679

35 642

120 897

100 470

109 992

114 563

109 089

126 903

.

720 236

Summa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

229 975

229 975

-Trädgrådsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

10 467

10 467

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

21 907

21 907

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

93 904

93 904

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

28 003

28 003

-Övrig Husdjusskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

63 275

63 275

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

85 250

85 250

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

5 074

5 074

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

537 855

537 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

2 968

37 292

131 148

109 134

115 678

122 124

115 321

136 330

229 975

999 970

-Trädgrådsväxter

0

716

1 535

1 644

2 895

2 734

2 406

2 581

10 467

24 978

-Jordbruks och trädgårdsväxter

23

1 657

8 848

5 541

7 855

6 807

4 465

2 884

21 907

59 987

Husdjursskösel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

1 115

21 367

87 149

66 921

74 599

69 116

48 858

22 211

93 904

485 240

-Köttdjur

1 634

17 556

60 985

43 423

46 396

43 725

41 986

36 191

28 003

319 899

-Övrig Husdjusskötsel

275

9 161

37 188

24 394

32 258

28 682

23 194

16 061

63 275

234 488

Blandat jordbruk

986

15 505

56 294

41 686

42 088

44 472

37 815

35 027

85 250

359 123

Småbruk

529

7 194

23 373

17 050

19 665

21 421

23 812

46 165

5 074

164 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

7 530

110 448

406 520

309 793

341 434

339 081

297 857

297 450

537 855

2 647 969


1)      Även företag utan åkermark ingår. Dessa företag återfinns i gruppen helt ägda. Jämför tabellerna 2 och 3 företag utan åkermark utgör en egen grupp. Juridiska personer består av summan av aktiebolag och övriga typer av juridiska personer.