Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2010

JO 34 SM 1101, korrigerad version 2014-05-05

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Detta SM är reviderat den 5 maj 2014 avseende uppgifter om arrenderad areal och företag med arrenderad areal. Uppgifterna för 2010 bygger på statistik från Strukturundersökningen precis som uppgifterna för övriga år gör. Vid 2010 års undersökning ställdes frågorna om ägd, arrenderad och brukad areal på ett annorlunda sätt än övriga år vilket påverkat resultaten. I denna reviderade version har försök gjorts för att justera för detta. Fortfarande kan det dock finnas skillnader mellan 2010 års data och övriga år som beror på de förändrade frågorna i enkäten 2010. Vi bedömer att uppgifterna för den arrenderade arealen är säkrare än uppgifterna för fördelningen av antalet företag med arrenderad och ägd mark. De tabeller som detta berör är tabell 1-6 samt tabell 21 och 24. Dessutom påverkas Tablå A och B under Statistiken med kommentarer.

Ny definition i Lantbruksregistret

Statistiken i detta Statistiska meddelande baseras på alla jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) 2010. Från 2010 års LBR har vissa nedre gränser för att ingå i registret ändrats. En ny gräns som införts fr.o.m. 2010 är minst 5,0 ha jordbruksmark (åker + bete). Även nedre gränser för antal djur har ändrats. Läs mer om de nya definitionerna i avsnittet ”Fakta om statistiken”. Generellt betyder de nya avgränsningarna att antalet företag i Lantbruksregistret blir fler än med de gamla avgränsningarna.

Uppgifter per kommun och stödområde

I detta statistiska meddelande redovisas antal företag och arealer uppdelat på brukningsform, företagskategori och driftsinriktning för riket, län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. För antalet jordbruksföretagare görs även en uppdelning på kön och ålder. Motsvarande uppgifter per kommun och stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistik­databas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik.

Antalet jordbruksföretag minskar

Av tablå A framgår att antalet jordbruksföretag år 2010 uppgick till 71 091, vilket motsvarar en minskning  med 26 % under de senaste tjugo åren. År 2007, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 72 609. Den nya avgränsningen av LBR (se avsnittet fakta om statistiken) påverkar främst redovisningen i gruppen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre. I denna grupp har antalet företag ökat. Om man räknar antalet företag 2010 enligt samma avgränsning som använts i LBR tidigare år så uppgick antalet företag år 2010 till 68 150. 2 941 företag har således tillkommit p.g.a. ändrade avgränsningar i LBR.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform för åkermarken 1970-2010

År

Helt ägda

Helt
arrenderade

Delvis
arrenderade

Företag utan åkermark

Summa

20101

40 328

6 327

21 641

2 795

71 091

20102

39 639

6 255

21 606

650

68 150

2007

40 762

3 775

27 441

631

72 609

2005

39 154

6 418

29 529

707

75 808

2003

30 020

8 550

28 210

.

66 780

1999

37 402

10 425

32 292

.

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

.

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

.

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

.

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

.

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

.

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

.

156 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Andelen helt ägda företag uppgick under 1980- och 1990-talet till knappt 50 %. Därefter har andelen ökat något och låg 2010 strax över 50 %. Trenden för andelen helt arrenderade företag har varit svagt minskande och kategorins andel uppgick till 9 % år 2010. Andelen delvis arrenderade företag ökade fram till år 2003. Därefter har andelen minskat och låg år 2010 på 30 %.

I tablå B framgår att den totala arealen åkermark har minskat i stort sett kontinuerligt sedan 1970 och sedan 1999 har åkerarealen minskat med 114 000 hektar eller 4,1 %.

Den arrenderade arealen har stadigt minskat sedan mitten av 1980-talet. Andelen arrenderad åkermark av total åkermark ökade däremot mellan 1970 och 1999 för att därefter minska något. Andelen arrenderad åkermark var 39 % år 2010.

Tablå B. Areal åkermark fördelad efter brukningsform 1970-2010, 1 000 ha

År

Vid helt ägda företag

Vid helt arrenderade företag

Vid delvis
 arrenderade företag

Total åkerareal

Därav
 arrenderad

20101

905

399

1 330

2 633

1 035

20102

904

398

1 330

2 632

1 035

2007

818

218

1 612

2 648

1 030

2005

768

343

1 593

2 703

1 090

2003

649

477

1 543

2 669

1 204

1999

673

554

1 520

2 747

1 256

1995

727

581

1 459

2 767

1 242

1990

822

588

1 435

2 845

1 225

1985

903

613

1 405

2 922

1 226

1980

948

649

1 355

2 951

1 232

1975

1 060

642

1 279

2 980

1 172

1970

1 251

641

1 140

3 032

1 095


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Av tablå C framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan år 1970. År 2010 återfanns cirka en sjättedel av Sveriges totala skogsmark på jordbruksföretag.

Tablå C. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2010

År

Antal jordbruksföretag

Areal, 1 000 ha

 

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

20101

46 749

24 342

71 091

2 633

3 675

20102

45 240

22 910

68 150

2 632

3 478

2007

47 959

24 650

72 609

2 648

3 709

2005

51 843

23 965

75 808

2 703

3 644

2003

47 304

19 476

66 780

2 669

3 381

1999

59 035

21 084

80 119

2 747

3 734

1995

63 104

24 201

87 305

2 767

3 848

1990

69 519

27 041

96 560

2 845

4 065

1985

77 758

31 271

109 029

2 922

4 332

1980

84 606

33 276

117 882

2 951

4 513

1975

96 767

35 182

131 949

2 980

4 921

1970

116 449

38 915

155 364

3 032

5 596


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

År 2010 brukades närmare 80 % av åkerarealen av företag inom företagskategorin enskild firma. Knappt hälften av åkerarealen återfanns 2010 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns också 28 % av betesmarken och knappt 18 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 86 % av åkerarealen på företag med mer än 100 hektar åker.

Skogsmarken är relativt jämnt fördelad mellan olika storleksgrupper av jordbruksföretag, vilket framgår av tablå D. Mellan åren 2007 och 2010 har dock arealen skog minskat vid företag med mer än 20 hektar åker samtidigt som arealen skog ökat vid företag med 20 hektar åker eller mindre.

Tablå D. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2010, hektar

Företagets åkerareal

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

 

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Totalt

 

 

-2,0

1 125

38

62

1 225

30 950

207 378

2,1-5,0

41 630

455

680

42 765

20 138

345 167

5,1-10,0

97 655

1 366

1 581

100 602

28 411

554 471

10,1-20,0

179 467

3 380

3 545

186 392

45 124

614 513

20,1-30,0

154 500

4 411

3 344

162 255

38 108

326 928

30,1-50,0

275 090

11 505

5 600

292 194

60 806

452 325

50,1-100,0

520 161

44 918

13 252

578 330

100 068

523 040

100,1-

803 366

409 713

56 614

1 269 693

128 302

651 404

Summa

2 072 994

475 785

84 678

2 633 457

451 908

3 675 226


 

I tablå E redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett har antalet företag minskat med cirka 54 % mellan år 1970 och 2010. Det är egentligen bara inom storleksgruppen över 100 hektar som antalet företag kontinuerligt ökat sedan 1970. Inom storleksgruppen 50,1 till 100 hektar ökade antalet företag fram till början av 1990-talet men därefter har antalet företag minskat även i denna storleksgrupp.

Sett till bredare grupper av företag så har antalet företag med mer än 30 hektar åkermark minskat med cirka 12 % sedan 1970. Motsvarande minskning för företag som brukar mellan 2,1 och 30 hektar åkermark var 65 %. Samtidigt som det totala antalet företag har minskat, så har det således skett en utveckling mot allt större brukningsenheter. Under perioden 1970 till 2010 minskade antalet företag med cirka 54 % samtidigt som den totala brukade åkermarken bara minskade med 13 %.

Tablå E. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2010

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

20101

3 785

11 601

13 943

13 008

6 603

7 490

8 205

6 456

71 091

20102

844

11 601

13 943

13 008

6 603

7 490

8 205

6 456

68 150

2007

874

14 038

13 701

13 493

7 122

8 259

8 957

6 165

72 609

2005

945

14 486

14 117

14 147

7 583

8 862

9 569

6 099

75 808

2003

 

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

1999

 

11 344

15 229

16 656

9 295

11 445

10 969

5 181

80 119

1995

 

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

 

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

 

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

 

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

 

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

 

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Med jordbruksföretagare avses i detta Statistiska meddelande den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma.

Antalet jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 65 853 år 2010. Av dessa var 10 136 företagare kvinnor, vilket endast var en marginell ökning jämfört med år 2007. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till drygt 15 %, vilket är i stort sett densamma som år 2007.

Av figur A framgår att mer än var fjärde jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2010, vilket är en ökning jämfört med år 2007. Knappt var femte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnliga och manliga företagare var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Cirka 23 % av de kvinnliga företagarna var yngre än 45 år medan motsvarande andel för männen var cirka 18 %.

 

Figur A. Åldersfördelning för företagare 2010

Fördelningen av antalet företagare i olika åldersklasser inom storleksgrupper efter åkerareal framgår av tablå F. Andelen företagare som år 2010 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större.

Tablå F. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2010

Storleksgrupp åker, hektar

Åldersklass, år

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

-2,0

25

166

462

377

408

432

430

806

679

2,1-5,0

28

523

1 689

1 264

1 302

1 359

1 579

3 552

305

5,1-10,0

35

540

1 901

1 479

1 702

1 679

1 904

4 296

407

10,1-20,0

45

440

1 561

1 339

1 578

1 709

1 902

3 956

478

20,1-30,0

21

200

753

723

926

870

1 042

1 753

315

30,1-50,0

30

268

953

870

1 082

1 084

1 125

1 643

435

50,1-100,0

33

306

1 195

1 049

1 292

1 234

1 111

1 196

789

100,1-

12

233

931

735

793

783

649

490

1830

Samtliga

229

2 676

9 445

7 836

9 083

9 150

9 742

17 692

5 238


 

Antalet jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen kan klassificeras i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på standardarbetstiden för olika verksamheter. I tablå G redovisas fördelningen av antalet företag samt genomsnittligt åkerareal efter driftsinriktning.

Jämfört med år 2007 så har antalet företag inom driftsinriktningen husdjurskötsel, och särskilt inriktningen mot mjölkkor, minskat kraftigt. Däremot har antalet företag med driftsinriktningen växtodling legat på en relativt konstant nivå.

Av tablå G framgår också att andelen kvinnliga företagare inom driftsinriktningen småbruk var betydligt högre än inom andra driftsinriktningar. Företag inom driftsinriktningen mjölkkor drivs i högre utsträckning som juridiska personer jämfört med andra driftsinriktningar.

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2010

Driftsinriktning

Antal företag

Genomsnittlig åkerareal, hektar

 

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 931

16 175

2 204

20 310

29

50

128

56

- varav jordbruks  växter

1 782

15 120

1 694

18 596

30

51

150

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjurskötsel

2 355

16 651

1 681

20 687

25

45

114

48

- varav mjölkkor

298

4 130

604

5 032

61

82

163

91

- varav köttdjur

1 051

8 539

470

10 060

25

32

73

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat Jordbruk

533

4 012

503

5 048

29

60

166

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

5 317

18 879

850

25 046

5

6

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

10 136

55 717

5 238

71 091

16

34

107

37


 

Den genomsnittliga åkerarealen per företag var 37 hektar. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen mjölkkor med 91 hektar vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2007. Företag som drevs av kvinnor hade en lägre genomsnittlig åkerareal jämfört med företag som drevs av män oavsett driftsinriktning. Den största åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer.