Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Uppgifter per kommun och stödområde

I detta Statistiska meddelande redovisas antal företag och arealer uppdelat på brukningsform, företagskategori och driftsinriktning för riket, län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. För antalet jordbruksföretagare görs även en uppdelning på kön och ålder. Motsvarande uppgifter per kommun och stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistik­databas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik.

Antalet jordbruksföretag minskar

Av tablå A framgår att antalet jordbruksföretag år 2013 uppgick till 67 146, vilket motsvarar en minskning  med 30 % sedan 1990. År 2010, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 71 091.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform för åkermarken 1970-2013

År

Helt ägda

Helt
arrenderade

Delvis
arrenderade

Företag utan åkermark

Summa

20131

36 132

4 369

23 820

2 825

67 146

20101

40 328

6 327

21 641

2 795

71 091

20102

39 639

6 255

21 606

650

68 150

2007

40 762

3 775

27 441

631

72 609

2005

39 154

6 418

29 529

707

75 808

2003

30 020

8 550

28 210

.

66 780

1999

37 402

10 425

32 292

.

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

.

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

.

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

.

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

.

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

.

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

.

156 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Andelen helt ägda företag uppgick under 1980- och 1990-talet till knappt 50 %. Därefter har andelen ökat något och låg 2013 strax över 50 %. Trenden för andelen helt arrenderade företag har varit svagt minskande och kategorins andel uppgick till 7 % år 2013. Andelen delvis arrenderade företag ökade fram till och med år 2003. Därefter har andelen minskat och låg år 2013 på 35 %.

I tablå B framgår att den totala arealen åkermark har minskat i stort sett kontinuerligt sedan 1970 och sedan 1999 har åkerarealen minskat med 142 000 hektar eller 5,2 %.

Den arrenderade arealen var relativt konstant från mitten av 1980-talet till 1999. Andelen arrenderad åkermark av total åkermark ökade däremot mellan 1970 och 1999 för att därefter minska något. Andelen arrenderad åkermark var 39 % år 2013.

 

 

Tablå B. Areal åkermark fördelad efter brukningsform 1970-2013, 1 000 ha

År

Vid helt ägda företag

Vid helt arrenderade företag

Vid delvis
 arrenderade företag

Total åkerareal

Därav
 arrenderad

20131

738

299

1 568

2 605

1 003

20101

905

399

1 330

2 633

1 035

20102

904

398

1 330

2 632

1 035

2007

818

218

1 612

2 648

1 030

2005

768

343

1 593

2 703

1 090

2003

649

477

1 543

2 669

1 204

1999

673

554

1 520

2 747

1 252

1995

727

581

1 459

2 767

1 242

1990

822

588

1 435

2 845

1 225

1985

903

613

1 405

2 922

1 226

1980

948

649

1 355

2 951

1 232

1975

1 060

642

1 279

2 980

1 172

1970

1 251

641

1 140

3 032

1 095


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Av tablå C framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan år 1970. År 2013 återfanns cirka en sjättedel av Sveriges totala skogsmark på jordbruksföretag.

Tablå C. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2013

År

Antal jordbruksföretag

Areal, 1 000 ha

 

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

2013

44 325

22 821

67 146

2 605

3 485

20101

46 749

24 342

71 091

2 633

3 675

20102

45 240

22 910

68 150

2 632

3 478

2007

47 959

24 650

72 609

2 648

3 709

2005

51 843

23 965

75 808

2 703

3 644

2003

47 304

19 476

66 780

2 669

3 381

1999

59 035

21 084

80 119

2 747

3 734

1995

63 104

24 201

87 305

2 767

3 848

1990

69 519

27 041

96 560

2 845

4 065

1985

77 758

31 271

109 029

2 922

4 332

1980

84 606

33 276

117 882

2 951

4 513

1975

96 767

35 182

131 949

2 980

4 921

1970

116 449

38 915

155 364

3 032

5 596


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

År 2013 brukades närmare 80 % av åkerarealen av företag inom företagskategorin enskild firma. Drygt hälften av åkerarealen återfanns 2013 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns också 31 % av betesmarken och 20 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 87 % av åkerarealen på företag med mer än 100 hektar åker.

Skogsmarken är relativt jämnt fördelad mellan olika storleksgrupper av jordbruksföretag, vilket framgår av tablå D. Mellan åren 2010 och 2013 har dock arealen skog minskat vid företag med mindre än 100 hektar åker samtidigt som arealen skog ökat vid företag med 100 hektar åker eller mer.

Tablå D. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2013, hektar

Företagets åkerareal

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

 

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Totalt

 

 

-2,0

1 186

69

74

1 329

31 607

118 834

2,1-5,0

37 414

476

581

38 470

20 489

329 114

5,1-10,0

96 580

1 530

1 447

99 557

28 252

547 047

10,1-20,0

170 665

3 582

3 518

177 764

41 946

585 808

20,1-30,0

140 420

4 350

3 362

148 132

33 929

344 461

30,1-50,0

248 919

10 846

4 790

264 556

54 376

404 978

50,1-100,0

464 713

44 864

10 623

520 201

94 530

469 684

100,1-

862 849

439 515

52 157

1 354 522

137 767

684 979

Summa

2 022 747

505 232

76 553

2 604 533

442 896

3 484 905


 

I tablå E redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett har antalet företag minskat med cirka 57 % mellan år 1970 och 2013. Det är egentligen bara inom storleksgruppen över 100 hektar som antalet företag kontinuerligt ökat sedan 1970. Inom storleksgruppen 50,1 till 100 hektar ökade antalet företag fram till början av 1990-talet men därefter har antalet företag minskat även i denna storleksgrupp.

Sett till bredare grupper av företag så har antalet företag med mer än 30 hektar åkermark minskat med cirka 17 % sedan 1970. Motsvarande minskning för företag som brukar mellan 2,1 och 30 hektar åkermark var 67 %. Samtidigt som det totala antalet företag har minskat, så har det således skett en utveckling mot allt större brukningsenheter. Under perioden 1970 till 2013 minskade antalet företag med cirka 57 % samtidigt som den totala brukade åkermarken bara minskade med 14 %.

Tablå E. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2013

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

2013

3 935

10 142

13 857

12 439

6 022

6 778

7 368

6 605

67 146

20101

3 785

11 601

13 943

13 008

6 603

7 490

8 205

6 456

71 091

20102

844

11 601

13 943

13 008

6 603

7 490

8 205

6 456

68 150

2007

874

14 038

13 701

13 493

7 122

8 259

8 957

6 165

72 609

2005

945

14 486

14 117

14 147

7 583

8 862

9 569

6 099

75 808

2003

 

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

1999

 

11 344

15 229

16 656

9 295

11 445

10 969

5 181

80 119

1995

 

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

 

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

 

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

 

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

 

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

 

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

2. Avser antal företag 2010 enligt samma avgränsning av Lantbruksregistret som använts tidigare år. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Med jordbruksföretagare avses i detta Statistiska meddelande den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma.

Antalet jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 61 901 år 2013. Av dessa var 9 871 företagare kvinnor. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till knappt 16 %, vilket är en marginell ökning jämfört med 2010.

Av figur A framgår att nästan var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2013, vilket är en ökning jämfört med år 2010. Knappt var sjätte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnliga och manliga företagare var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Cirka 20 % av de kvinnliga företagarna var yngre än 45 år medan motsvarande andel för männen var cirka 16 %.

 

Figur A. Åldersfördelning för företagare 2013

 

Fördelningen av antalet företagare i olika åldersklasser inom storleksgrupper efter åkerareal framgår av tablå F. Andelen företagare som år 2013 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större.

 

Tablå F. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2013

Storleksgrupp åker, hektar

Åldersklass, år

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

-2,0

26

185

438

349

392

448

441

899

757

2,1-5,0

17

364

1 241

1 122

1 125

1 217

1 258

3 519

279

5,1-10,0

39

499

1 646

1 436

1 584

1 697

1 731

4 814

411

10,1-20,0

32

394

1 266

1 209

1 392

1 582

1 749

4 326

489

20,1-30,0

17

154

574

583

761

880

846

1 897

310

30,1-50,0

24

215

729

710

883

1 033

1 007

1 779

398

50,1-100,0

28

297

856

899

1 052

1 149

1 017

1 320

750

100,1-

11

220

873

700

827

817

690

616

1 851

Samtliga

194

2 328

7 623

7 008

8 016

8 823

8 739

19 170

5 245


 

Antalet jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen kan klassificeras i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på standardarbetstiden för olika verksamheter. I tablå G redovisas fördelningen av antalet företag samt genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning.

Jämfört med år 2010 så har antalet företag inom driftsinriktningarna mjölkkor, jordbruksväxter och blandat jordbruk minskat kraftigt. Övriga företag med inriktning mot växtodling samt företag med inriktningen blandad husdjursskötsel har ökat. Till viss del kan dessa förändringar dock bero på förändringar i beräkningsmodellen för framtagning av typologi vilket kan ses i JOSM351401.

Av tablå G framgår också att andelen kvinnliga företagare inom driftsinriktningen småbruk var betydligt högre än inom andra driftsinriktningar. Företag inom driftsinriktningen mjölkkor drivs i högre utsträckning som juridiska personer jämfört med andra driftsinriktningar.

 

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2013

Driftsinriktning

Antal företag

Genomsnittlig åkerareal, hektar

 

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 722

14 690

2 256

18 668

30

54

130

61

- varav jordbruks  växter

1 517

13 598

1 638

16 753

32

55

156

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjurskötsel

2 419

15 574

1 686

19 679

25

47

121

50

- varav mjölkkor

232

3 259

551

4 042

79

94

185

105

- varav köttdjur

927

7 918

467

9 307

27

34

81

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat Jordbruk

459

3 375

467

4 301

30

67

171

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

5 274

18 391

836

24 498

6

7

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

9 871

52 030

5 245

67 146

16

36

111

39


 

Den genomsnittliga åkerarealen per företag var 39 hektar. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen mjölkkor med 105 hektar vilket är en kraftig ökning jämfört med år 2010. Företag som drevs av kvinnor hade en lägre genomsnittlig åkerareal jämfört med företag som drevs av män oavsett driftsinriktning. Den största åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer.

 

Karta 1. Genomsnittligt antal hektar åkermark per företag

Karta