Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2013

JO 34 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

26. Areal åkermark efter driftsinriktning och företagarens ålder 2013, hektar

26. Arable land by type of farming and age of holder in 2013, hectare

Kön, driftsinriktning

Ålder, år

Juridisk
person

Summa

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

151

1 413

5 490

6 383

8 508

6 518

5 371

15 003

.

48 838

-Trädgårdsväxter

5

17

266

24

108

111

187

348

.

1 065

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

34

207

466

183

358

705

345

.

2 299

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

166

2 020

4 114

2 602

3 294

3 161

1 066

1 983

.

18 407

-Köttdjur

140

1 249

3 621

3 883

5 150

3 636

2 672

4 706

.

25 057

-Övrig husdjursskötsel

18

853

4 067

1 599

3 592

2 821

1 670

2 873

.

17 492

Blandat jordbruk

19

518

1 323

2 839

2 654

1 777

1 519

3 026

.

13 674

Småbruk

75

1 386

4 396

3 431

4 065

3 853

3 464

10 040

.

30 709

Summa

575

7 489

23 484

21 226

27 555

22 235

16 653

38 325

.

157 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

2 186

28 681

96 856

85 121

108 297

122 446

110 426

188 378

.

742 393

-Trädgårdsväxter

6

275

2 191

1 466

1 428

2 391

3 563

2 996

.

14 316

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

737

6 490

4 627

4 611

6 343

7 042

3 964

.

33 813

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

906

13 691

59 211

43 753

55 567

58 730

46 096

27 643

.

305 596

-Köttdjur

603

13 437

41 280

41 048

42 022

42 823

39 647

49 318

.

270 178

-Övrig husdjursskötsel

566

6 101

25 309

21 560

25 084

25 177

22 114

22 760

.

148 671

Blandat jordbruk

519

9 673

34 757

34 564

33 864

34 706

36 935

39 531

.

224 550

Småbruk

264

3 239

12 197

11 569

13 628

15 536

16 924

52 330

.

125 688

Summa

5 050

75 834

278 292

243 709

284 502

308 151

282 747

386 920

.

1 865 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska personer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

255 882

255 882

-Trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

11 600

11 600

-Jordbruks och trädgårdsväxter

.

.

.

.

.

.

.

.

26 232

26 232

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

.

.

.

.

.

.

.

.

102 183

102 183

-Köttdjur

.

.

.

.

.

.

.

.

37 306

37 306

-Övrig husdjursskötsel

.

.

.

.

.

.

.

.

63 746

63 746

Blandat jordbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

79 875

79 875

Småbruk

.

.

.

.

.

.

.

.

4 960

4 960

Summa

.

.

.

.

.

.

.

.

581 785

581 785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Jordbruksväxter

2 338

30 094

102 347

91 504

116 805

128 964

115 797

203 381

255 882

1 047 112

-Trädgårdsväxter

11

291

2 457

1 490

1 536

2 501

3 750

3 344

11 600

26 981

-Jordbruks och trädgårdsväxter

-

771

6 697

5 093

4 794

6 701

7 747

4 309

26 232

62 344

Husdjursskötsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mjölkkor

1 072

15 711

63 325

46 355

58 861

61 890

47 162

29 627

102 183

426 186

-Köttdjur

743

14 686

44 901

44 931

47 173

46 460

42 318

54 024

37 306

332 541

-Övrig husdjursskötsel

585

6 954

29 376

23 158

28 676

27 998

23 784

25 633

63 746

229 909

Blandat jordbruk

538

10 192

36 080

37 403

36 518

36 484

38 453

42 557

79 875

318 100

Småbruk

339

4 625

16 593

15 000

17 693

19 389

20 388

62 370

4 960

161 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

5 625

83 324

301 776

264 935

312 057

330 386

299 399

425 245

581 785

2 604 533

2010

6 698

89 222

343 274

284 889

336 389

328 925

306 682

376 916

560 463

2 633 457

2010 enl tidigare LBR-def

6 697

89 172

343 131

284 779

336 262

328 810

306 541

376 647

560 412

2 632 450

2007

7 530

110 448

406 520

309 793

341 434

339 081

297 857

297 450

537 855

2 647 969


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.