Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Jordbruksföretag och jordbruksföretagare

I detta Statistiska meddelande redovisas

-          Antal jordbruksföretag och företagare

-          Antal sysselsatta

-          Förekomst av kombinationsverksamhet/ verksamhet utöver jordbruk

Undersökningen baseras helt på registeruppgifter från Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och avser år 2010 och 2013.

De använda registerna styrs av olika EU-regleringar som innebär att innehållet i dem inte är direkt jämförbart. Trösklarna för att ingå och för att klassificeras som ett jordbruksföretag skiljer sig åt, likaså definitionerna på bland annat driftsinriktning och sysselsatt. Det är därför viktigt att som användare av jordbruksstatistiken känna till dessa skillnader för att kunna tolka resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt beroende av vilken källa som används.

Bra att veta

Denna undersökning baseras på uppgifter om jordbruksföretag och företagare från LBR, FDB och RAMS. De olika registren skiljer sig åt i flera avseenden.

Lantbruksregistret, LBR

Jordbruksföretag och företagare:

I LBR definieras ett jordbruksföretag som en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. För att ingå i LBR krävs att jordbruksföretaget uppfyller följande krav:

-          brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark eller

-          brukar sammanlagt minst än 5,0 hektar jordbruksmark eller

-          innehade djurbesättning en referensdag i juni aktuellt år som omfattade minst

-          10 nötkreatur eller

-          10 suggor eller

-          50 svin eller

-          20 får eller

-          1 000 fjäderfä eller

Driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst

-          2500 kvadratmeter frilandsareal eller

-          200 kvadratmeter växthusyta

I LBR definieras företagaren som den person som juridiskt och ekonomisk svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Det finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma. Företagare kan även benämnas huvudbrukare i denna rapport.

Driftsinriktning:

I LBR klassificeras jordbruksföretagen i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och antal husdjur och är differentierade efter produktionens omfattning.

Sysselsatt:

I LBR räknas alla personer som utfört arbete i företaget som sysselsatta. Detta oavsett om de är familjemedlemmar, stadigvarande eller arbetar tillfälligt. De sysselsatta ska ha arbetat minst en timme i jordbruksverksamheten under ett år (juni året före referensåret till maj referensåret) samt vara över 15 år.

Kombinationsverksamhet:

I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används. Kombinationsverksamheten ska ha ett direkt samband med jordbruksverksamheten. Skogsbruk definieras inte som en kombinationsverksamhet i LBR.

Företagsdatabasen, FDB

Jordbruksföretag

FDB är ett företagsregister där samtliga institutionella enheter (företag, organisationer, enskilda firmor, handelsbolag m.fl.) inom både privata och offentliga sektorn som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet ska finnas med.
Företagen i FDB klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) som bland annat baseras på verksamhetens omsättning och arbetad tid. SNI 2007 innehåller 21 avdelningar varav jordbruk tillhör avdelning A Jordbruk, skogsbruk och fiske. Samtliga företag som har någon verksamhet inom SNI 0111–0164 som verksamhet 1 till och med 5 ingår i denna rapport.

Driftsinriktning:

För företagen i FDB bestäms de flesta verksamhetsinriktningar hos Skatteverket. I samband med att en person registrerar sitt företag hos Skatteverket sätts den näringsgren (SNI-kod) som ska spegla företagets verksamhet.

Sysselsatt:

I denna rapport har inte uppgifter om antal sysselsatta hämtats från FDB. I FDB används uppgifterna om anställda enbart för att avgöra företagets storlek och har därmed inte en central roll i registret. I denna rapport har därför uppgifter om antal anställda hämtats från RAMS vars huvudsyfte är att mäta befolkningens sysselsättning.

Kombinationsverksamhet:

I FDB kan ett företag ha flera olika verksamheter registrerade inom olika näringsgrenar. Den verksamhet som har störst ekonomisk betydelse är företagets primära verksamhet. I materialet Jordbruksverket mottog från SCB kontrollerades upp till och med fem verksamheter för att inte missa de företag som har jordbruk som exempelvis sekundär aktivitet samt för att kunna jämföra jordbruksföretagens andra verksamheter.

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Jordbruksföretag och företagare:

I RAMS finns information om befolkningens sysselsättning och information i anslutning till detta. På samtliga företag i RAMS finns det minst en person som fått en kontrolluppgift[1] eller deklarerat för näringsverksamhet. Både så kallade ordinarie företag, dvs. företag där någon mellan 16–74 år har klassificerats som att ha sin huvudsakliga sysselsättning på företaget, och kombinatörsföretag är med i populationen. Kombinatörsföretag innebär att ingen på företaget har det som sin huvudsakliga sysselsättning utan har en annan anställning eller annan företagsverksamhet som genererar en högre inkomst i november månad. Företagen klassificeras även här enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Uppgiften tas från FDB.

 

För att klassificeras som företagare av enskild firma i RAMS krävs det att innehavaren av firman klassificerats som sysselsatt[2], dvs. har deklarerat aktiv näringsverksamhet, samt har verksamheten som sin huvudsakliga sysselsättning. I denna rapport har vi inte uppgift om innehavare/ägare av enskilda företag har klassificerats som företagare i RAMS. Vid jämförelser mot LBR:s huvudbrukare används samtliga innehavare/ ägare av enskilda firmor.

Sysselsatt:

För att klassificeras som sysselsatt/ förvärvsarbetande i RAMS ska man ha arbetat minst fyra timmar i november. I RAMS finns inte uppgift om arbetad tid varför uppgift om utbetald kontant bruttolön enligt kontrolluppgifter från arbetsgivare används som grund. I och med att en person kan få flera kontrolluppgifter från olika företag är det den verksamheten som genererar högst inkomst i november som räknas som den huvudsakliga sysselsättningen. Åldersgränsen för att klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande är från och med år 2011 16–74 år, tidigare årgångar var gränsen 16–84 år. För egna företagare krävs det att man deklarerar aktiv näringsverksamhet för att klassificeras som sysselsatt.

Kombinatörsföretagen är inte medräknade när antal sysselsatta redovisas. Antal sysselsatta bland kombinatörsföretagen har inte inhämtats till denna undersökning då utgångspunkten var att jämföra jordbruksföretagen.

Mer information om registerna och dess definitioner finns att läsa i beskrivning av statistiken (BAS) och fördjupad dokumentation.

 

Jordbruksföretag och jordbruksföretagare

Antal jordbruksföretag

I figur A nedan redovisas antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS. Ett jordbruksföretag i LBR avser en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. År 2013 innehöll LBR 67 146 jordbruksföretag vilket är en minskning med 6 % jämfört med 2010.

Figur A. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS

Antal ekonomiska verksamheter som klassificerades som jordbruksföretag (SNI 0111-0164) i FDB år 2010 var 118 599 varav 102 923 med jordbruk som primär aktivitet. År 2013 var antalet 130 242 företag varav 109 774 företag med jordbruk som primär aktivitet. Det innebär att antal företag ökat med 10 % mellan år 2010 och 2013.

Ett företag i FDB kan ha flera verksamheter inom branschen jordbruk. I det antal som redovisas här har företaget endast räknats en gång. Det innebär att ett företag som t.ex. har angett sin primära verksamhet som svinuppfödning och har en sekundär verksamhet med potatisodling endast räknas en gång och då redovisas som ett företag med inriktning svinuppfödning.

Samtliga företag i RAMS har minst en person som fått en kontrolluppgift eller deklarerat för näringsverksamhet. I RAMS fanns totalt 84 794 jordbruksföretag år 2013 en ökning med knappt 2 % jämfört med år 2010. Antalet inkluderar både företag där någon har sin huvudsakliga sysselsättning och kombinatörsföretag. Av de 84 794 jordbruksföretagen år 2013 var 53 % kombinatörsföretag, dvs. företag där ingen har sin huvudsakliga sysselsättning.

Att antal jordbruksföretag skiljer sig åt mellan registren beror på skillnader i de definitioner och trösklar som beskrivs ovan. Att antal jordbruksföretag har ökat så pass mycket i FDB beror främst på metodförändringar gällande reglerna för aktivitetsstatus. Förändringen 2010 gjorde att många företag avaktiverades och kopplades bort från branschen. Reglerna ändrades sedan delvis igen år 2011 vilket innebar att många företag tillkom.

Driftsinriktningar

Jordbruksföretagen i LBR och FDB är uppdelade efter driftsinriktning. I LBR baseras driftsinriktning på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Driftsinriktningarna är uppdelade efter Huvudtyp, Bastyp och Detaljtyp.

För företagen i FDB och också i RAMS bestäms verksamhetsinriktningen oftast i samband med registrering av företaget. Näringsgrenen (SNI-kod) ska spegla företagets verksamhet. Näringsgrenarna är uppdelade enligt Avdelning, Huvudtyp, Grupp, Undergrupp, Detaljgrupp.

Företagen i Lantbruksregistret, LBR
Antalet företag i LBR redovisas i tablå B nedan. I registret fanns 71 091 företag år 2010 och 67 146 företag år 2013. Av dessa var ungefär 25 000 företag småbruk. Småbruk är företag där den standardiserade arbetstiden i företaget är lägre än 400 timmar.

Antalet företag klassificerade som Växtodlingsföretag var 20 000 år 2010 och knappt 19 000 år 2013. Antalet företag klassificerade som företag med husdjursskötsel var 20 600 år 2010 och ungefär 1 000 färre år 2013.

Klassificeringen efter driftsinriktning överensstämmer inte helt med klassificeringen efter SNI-kod. Den största skillnaden finns i kategorin blandat jordbruk. Det finns fler företag med blandat jordbruk i FDB än summan av de blandade grupperna inklusive småbruk i LBR.

Tablå B. Företagens driftsinriktning i Lantbruksregistret

Huvudtyp, bastyp, detaljtyp

2010

2013

Skillnad

1. Växtodling

20 310

18 668

-1 642

-  11 Jordbruksväxter

18 596

16 753

-1 843

-  12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

741

885

144

-  13 Frukt och bär

370

403

33

-  14 Blandad växtodling

603

627

24

2.  Husdjursskötsel

20 687

19 679

-1 008

-  21 Nötkreatur

15 459

13 770

-1 689

         211 Mjölkkor

5 032

4 042

-990

         212 Köttdjur

10 060

9 307

-753

         213 Blandat

367

421

54

- 22 Får

2 874

3 597

723

- 23 Svin

599

501

-98

- 24 Fjäderfä

194

180

-14

- 25 Blandad husdjursskötsel

1 561

1 631

70

3. Blandat jordbruk

5 048

4 301

-747

9. Småbruk

25 046

24 498

-548

Samtliga

71 091

67 146

-3 945


 

Företagen i Företagsdatabasen, FDB
Tablån nedan visar att knappt hälften av företagen klassificeras som blandat jordbruk. Det är också i gruppen blandat jordbruk som förändringen i aktivitetsstatus har haft störst betydelse. Knappt 10 000 företag har tillkommit mellan åren 2010 och 2013. I gruppen har endast 4 % någon anställd att jämföra med
8 % för samtliga företag med branschkod 01, jordbruk. Omfattningen av verksamheten bland företagen i gruppen blandat jordbruk är alltså liten.

Tablå C. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI- kod i Företagsdatabasen

Bransch efter SNI-kod

Antal

Antal

Skillnad

Huvudtyp, grupp, undergrupp,

företag
år 2010

företag
år 2013

01.1 Växtodlare av ett- och tvååriga växter

24 173

23 701

-472

01.2 Odlare av fleråriga växter

682

791

109

01.3 Odlare av plantskoleväxter

509

534

25

01.4 Djurskötselföretag

27 552

28 091

539

Varav

-   01.41 Mjölkproducenter

6 693

6 574

-119

-   01.42 Nötköttsproducenter

8 958

8 892

-66

-   01.43 Stuterier, andra hästuppfödare m.fl.

4 160

4 198

38

-   01.44 Uppfödare av kameler och kameldjur

16

36

20

-   01.45 Får- och getuppfödare

3 015

3 229

214

-   01.46 Svinuppfödare

1067

1 000

-67

-   01.47 Äggproducenter och fjäderfäföretag

500

537

37

-   01.49 Renskötsel, sällskap djur och övrigt

3 143

3 625

482

01.5 Blandat jordbruk

60 443

70 073

9 630

01.6 Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av skördade växter

5 220

7 011

1 791

01.7 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag*

20

41

21

Summa jordbruk

118 599

130 242

11 643


*Dessa företag har även en jordbruksaktivitet inom bransch 0111–0164

 

Företag i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Antalet företag i RAMS redovisas i tablå D nedan.

Tablå D. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI- kod i RAMS

Bransch efter SNI-kod

2010

2013

Skillnad

01.1 Växtodlare av ett- och tvååriga växter

20 328

19 104

-1 224

01.2 Odlare av fleråriga växter

476

493

17

01.3 Odlare av plantskoleväxter

365

362

-3

01.4 Djurskötselföretag

21 594

21 372

-222

Varav

 

 

0

-   01.41 Mjölkproducenter

6 114

5 894

-220

-   01.42 Nötköttsproducenter

7 778

7 546

-232

-   01.43 Stuterier, andra hästuppfödare m.fl.

2 062

2 022

-40

-   01.44 Uppfödare av kameler och kameldjur

8

20

12

-   01.45 Får- och getuppfödare

2 313

2 392

79

-   01.46 Svinuppfödare

900

817

-83

-   01.47 Äggproducenter och fjäderfäföretag

368

376

8

-   01.49 Renskötsel, sällskap djur och övrigt

2 051

2 305

254

01.5 Blandat jordbruk

30 191

33 872

3 681

01.6 Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av skördade växter

3 413

4 323

910

Okänd driftsinriktning

7 020

5 268

-1 752

Summa jordbruk

83 387

84 794

1 407


Anm. Antal företag inkluderar både företag där någon har sin huvudsakliga sysselsättning och kombinatörsföretag.

Antalet företag i RAMS är betydligt färre än i FDB. Det är framförallt de företag som är så små så att de inte når upp till RAMS trösklar om förvärvsarbete i november som inte ingår i RAMS. De verksamhetsinriktningar med störst skillnader mellan RAMS och FDB är gruppen blandat jordbruk och Stuterier, andra hästuppfödare m.m., där endast hälften av de företag som finns i FDB också finns i RAMS.

Exempel på verksamheter där nästan alla företag i FDB återfinns i RAMS är Mjölk- och nötköttsproducenter. Det finns också ett mindre antal företag som har okänd driftsinriktning. Det gäller företag som vi inte har haft möjlighet att matcha mot FDB men som har jordbruksverksamhet i RAMS.

Jämförelser av företagen i FDB, LBR och RAMS
En jämförelse av tablå B, C och tablå D visar att det också finns skillnader mellan de företag som klassificeras som jordbruksföretag mellan registren. I FDB och RAMS finns företag som bedriver, getskötsel, renskötsel, stuteri och uppfödning hästar, sällskapsdjur och kameler samt övrig djuruppfödning med. Dessa företag faller inte inom de trösklar ett företag måste uppfylla för att räknas som ett jordbruksföretag i LBR. Det innebär att ett företag med dessa typer av verksamhet endast finns med i LBR om det också uppfyller trösklarna för registret t.ex. brukar mer än 2 hektar åkermark eller har stora djurbesättningar av de djur som har tröskelvärden. Det innebär att företag med hästar eller getter som också har minst 2 hektar åkermark finns med i LBR, medan ett renskötselföretag som vanligen inte uppfyller någon av trösklarna inte gör det.

Serviceföretag till jordbruk (SNI-kod 0161 och 0162) som ingår i branschen jordbruk i FDB ingår inte heller i LBR.

Antal företag med mjölkproduktion skiljer sig mellan LBR, FDB och RAMS. På Jordbruksverket bygger statistiken över antal företag med mjölkproduktion på administrativa register. Dessa är tillförlitliga då samtliga nötkreatur är individmärkta och har en angiven produktionsplats. År 2013 fanns dessutom ett kvotsystem för mjölk som innebar att mjölkproduktionen per företag registrerades. År 2013 var antalet företag som hade mjölkkor 4 668 och av dessa klassificerades 4 042 med driftsinriktning mjölkproduktion. 14 294 företag hade nötkreatur, men inte mjölkkor. I LBR finns 9 307 specialiserade nötköttsproducenter och 421 med en blandning av nöt och mjölk. Dessa siffror är något högre än det antal som finns i FDB och RAMS. I Sverige pågår det en snabb minskning av antal mjölkföretag samtidigt som många övergår till övrig nötuppfödning. Det är troligt att företag som tidigare var mjölkföretag inte har uppdaterad verksamhetsinriktning, dvs. SNI-kod i FDB och RAMS.

På grund av att antal jordbruksföretag inte stämmer överens är det inte möjligt att matcha samtliga företag i registerna mot varandra.

Tablå E. Antal jordbruksföretag som matchar

Antal företag

2010

2013

LBR-företag i FDB

53 867

53 150

LBR-företag i RAMS

44 952

42 331

FDB-företag i LBR

60 500

61 370

FDB-företag i RAMS

76 367

79 526


 

Av de 130 242 jordbruksföretagen i FDB år 2013 gick 47 % att hitta även i LBR, för 2010 var andelen 51 %. Av företagen som hittas i LBR år 2013 är nästan 100 % aktiva[3] företag och 89 % har jordbruk som sin primära aktivitet. Viktigt att tänka på är att flera företag i FDB kan ingå i ett och samma företag i LBR. Detta eftersom LBR i största möjliga mån för samman de jordbruksföretag som bedrivs under en och samma driftsledning. Antal av företagen i LBR som går att matcha mot FDB är 53 150 jordbruksföretag motsvarande 79 % av företagen i LBR år 2013.
Detta innebär att antal företag i FDB är betydligt fler inte bara på grund av LBR:s trösklar utan även på grund av den definition för jordbruksföretag, som för samman flera företag till ett och samma jordbruksföretag, som LBR har.

I figur B visas närmare vad som matchade mellan företagen i matchningen mellan LBR, FDB och RAMS. Av de 53 150 jordbruksföretagen i LBR år 2013 som gick att matcha mot FDB skedde 88 % av matchningen genom huvudbrukaren i LBR. 8 % matchade genom organisationsnumret dvs. juridisk person.
3 % av de matchade företagen matchade enbart genom maka/make eller sambo och 2 % genom övrigt anställda personer i företaget. Vad som matchade mot företagen i RAMS är i stort sett liknande andelar som i matchningen mot FDB, se figur B.

Figur B. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchas mot FDB och
 RAMS efter vad som matchade

Av de 47 % av jordbruksföretagen i FDB år 2013 som gick att matcha mot LBR matchade 93 % genom fysisk person/företagaren och resterande del genom juridisk person. 61 % av företagen i FDB var möjliga att matcha mot RAMS år 2013, matchningen är gjord mot antal ordinarie jordbruksföretag och kombinatörsföretagen. Även här var det 93 % som matchade genom fysisk person och resterande del matchade genom juridisk person.

Kön och ålder på jordbruksföretagare

I tablå F, nedan, visas antal innehavare/ ägare i RAMS och antal huvudbrukare i LBR efter kön. Statistiken baseras på ägare av enskilt bolag.

Tablå F. Antal huvudbrukare/ innehavare i LBR och RAMS

 

LBR

RAMS

Huvudbrukare

Innehavare*

År

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

Summa

2010

55 717

10 136

65 853

60 167

17 766

77 933

2013

52 030

9 871

61 901

 

59 862

19 477

79 339


*Inkluderar både innehavare/ ägare av ordinarie företag och kombinatörsföretag


Andel kvinnliga jordbruksföretagare är 16 % i LBR respektive 25 % i RAMS år 2013.

I figur C nedan visas andel jordbruksföretagare i LBR och RAMS efter kön och ålder. Åldersfördelningen mellan de olika intervallerna är tämligen jämn mellan LBR och RAMS. Det som utmärker sig är att LBR har en större andel företagare som är 65 år eller äldre. Det är även den åldersgrupp som är den största i LBR. Nästan var tredje jordbruksföretagare i LBR som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2013. I RAMS däremot är den största andelen ägare mellan 45-54 år.

 

 

Figur C. Andel huvudbrukare/ innehavare i LBR och RAMS efter kön och ålder, år 2013

Att andelen innehavare av enskilt bolag som är över 65 år är färre i RAMS jämfört med LBR beror främst på att RAMS enbart har med personer mellan 16–74 år under år 2013. I LBR finns ingen övre åldersgräns.

 

Matchning mellan LBR, RAMS och FDB
I Figur D visas andel jordbruksföretagare i LBR inom varje åldersgrupp som går att matcha mot RAMS och FDB år 2013. Bland huvudbrukarna i LBR är det möjligt att matcha 75 % mot FDB och 60 % mot RAMS. Bland de manliga huvudbrukarna i LBR så matchar störst andel inom åldersgrupperna 55–59 år och 60–64 år mot FDB, nämligen 81 %. I åldersgruppen 60–64 år är det störst andel av de kvinnliga huvudbrukarna i LBR som går att matcha mot FDB, 64 %. Med tanke på att alla verksamma företag som bedriver ekonomisk verksamhet ska finnas med i FDB är det inte så konstigt att andelen som totalt sett matchar inom varje åldersgrupp är tämligen jämt fördelad. Totalt är mellan
69 –79 % av huvudbrukarna inom varje åldersgrupp möjliga att matcha.
I RAMS ser fördelningen lite annorlunda ut. Bland de kvinnliga huvudbrukarna är det störst andel inom åldersgruppen upp till 24 år som matchar, nämligen
62 %. Bland de manliga huvudbrukarna är det störst andel inom åldersgruppen 55–59 år som matchar, nämligen 71 %. Den åldersgrupp där minst andel av huvudbrukarna går att matcha är över 65 år. Detta hänger samman med de gränser som RAMS har för sin population, som nämnts ovan. Enbart 35 % av de kvinnliga huvudbrukarna i LBR i den åldersgruppen går att matcha, 49 % för de manliga huvudbrukarna.

 

 

Figur D. Andel huvudbrukare i LBR inom respektive åldersgrupp som matchas mot RAMS och FDB efter kön, år 2013

Företagskategori

Mellan LBR, FDB och RAMS är det inga större skillnader i andel företag efter typ av företagsform. Runt 90 % av jordbruksföretagen drivs som enskild firma i respektive register.

Figur E. Andel jordbruksföretag som bedrivs som Enskild firma

Andelen jordbruksföretag som bedrivs som aktiebolag och övriga bolagsformer är tämligen jämnt mellan registren. FDB har dock aningen större andel företag som bedrivs som någon övrig bolagsform.

Figur F. Andel jordbruksföretag som bedrivs som Aktiebolag eller Övrig bolagsform

I figur G syns att den företagskategori i LBR som har störst andel jordbruksföretag som matchar mot FDB och RAMS är aktiebolag. Bland de företag som är aktiebolag matchar 88 % respektive 69 % mot FDB och RAMS år 2013.

Figur G. Andel inom respektive företagskategori i LBR som matchar mot FDB och RAMS

Driftsinriktning

Antal företag inom respektive driftsinriktning i LBR och FDB visas i tablå B och C.

Matchning mot LBR och FDB
I figur H visas hur stor andel av de jordbruksföretag i LBR som matchade mot FDB inom respektive driftsinriktning. Driftsinriktning Svin var den driftsinriktning som innehöll flest företag som matchade nämligen 97 % år 2013, tätt följd av driftsinriktning mjölkkor där 96 % av företagen matchade.
I LBR 2013 finns 24 498 företag i driftsinriktning småbruk, det är den driftsinriktning som innehåller flest antal företag. I matchningen är småbruk den driftsinriktning som innehöll minst andel företag som matchade mot FDB.

 

 

Figur H. Andel jordbruksföretag i LBR inom respektive driftsinriktning efter match mot FDB

Eftersom driftsinriktning i LBR och näringsgrensindelning i FDB inte fullt stämmer överens och eftersom inriktning bestäms på olika grunder så kan ett företags inriktning vara olika i registren.

Bland de 97 % av företagen i driftsinriktning svin i LBR som matchade mot FDB har 64 % även näringsgren 0146 Uppfödning av svin i FDB. En tämligen stor andel, 30 %, av svinföretagen i LBR hittas i 0150 Blandat jordbruk i FDB.

 

Figur I. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom respektive driftsinriktning som har klassificeras under SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB, år 2013

Bland de Jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB så har totalt 39 % av företagen klassificerats under näringsgren (SNI-kod) 0150 Blandat jordbruk i FDB. Det är i den av de jordbruksrelaterade näringsgrenarna i FDB som flest antal av jordbruksföretagen från LBR hittas.
I LBR finns dock inriktningarna Blandad växtodling, Blandad husdjursskötsel, Blandat jordbruk mest växtodling, Blandat jordbruk mest husdjur samt Småbruk. Motsvarigheten i FDB är just 0150 Blandat jordbruk. Av de 39 % av jordbruksföretag i LBR som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB tillhör drygt hälften någon av de nämnda driftsinriktningarna i LBR. Däremot, återstående del som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk har någon mer specifik driftsinriktning i LBR.

Utöver driftsinriktning svin i LBR så har även driftsinriktning får samt jordbruksväxter en tämligen stor andel av företagen klassificerade under 0150 Blandat jordbruk i FDB. Närmare 38 % av de jordbruksföretag som har driftsinriktning får i LBR och som är möjliga att matcha mot FDB har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB. Motsvarande andel för jordbruksföretagen som har driftsinriktning Jordbruksväxter i LBR är 35 %.

Verksamheter utöver jordbruk

Primära och sekundära verksamheter i FDB
I FDB har vi studerat de företag som har en eller flera verksamheter i branschen jordbruk. Dessa företag kan också ha en eller flera verksamheter i andra branscher än jordbruk. Bearbetningen av FDB visar att:

-          75 077[4] företag hade enbart jordbruk

-          43 937 företag hade en annan verksamhet förutom jordbruk

-          8 031 hade två verksamheter förutom jordbruk

-          2 287 hade tre verksamheter förutom jordbruk

-          910 hade fyra verksamhet förutom jordbruk.

Det innebär att 55 165 jordbruksföretag hade en eller flera andra verksamheter förutom jordbruk. Av dessa 55 165 företag hade 34 729 företag jordbruk som sin primära aktivitet medan 20 436 företag hade någon annan verksamhet som sin primära aktivitet. I de senare fallen kan alltså jordbruk förutsättas bedrivas i mindre omfattning än den övriga verksamheten.

Jordbruksföretagarnas totala antal branscher förutom jordbruk uppgick till
70 500 stycken. Ett företag kan ha mer än en sekundär verksamhet då vi kontrollera upp till och med fem branscher i materialet.

Branscherna redovisas i tablå G. Tablån visar att Skogsbruk är den bransch som vanligast kombineras med jordbruk, därefter kommer bygg och anläggningsentreprenad följt av sport fritids och nöjesanläggningar.

Tablå G Antal företag i FDB efter bransch utöver jordbruk, år 2013

Bransch efter SNI-kod

Antal

Huvudtyp

Branscher år 2013

02 skogsbruksföretag

33 261

43 specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

5 380

93 sport-, fritids- och nöjesanläggningar

3 815

68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

2 905

47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

1 917

81 företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor

1 908

 

 

46 parti - och provisionshandel utom med motorfordon

1 796

85 utbildningsväsendet

1 481

96 andra konsumenttjänstföretag

1 264

71 arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag

1 259

70 huvudkontor; konsultbyråer inom pr och kommunikation samt organisation

1 258

49 landtransportföretag; rörtransportföretag

1 037

 

 

41 byggentreprenörer

966

69 juridiska och ekonomiska konsultbyråer

872

55 hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.

839

45 handel med och serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar

806

90 enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverks.

792

 

 

74 andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

666

33 reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater

647

25 industri för metallvaror utom maskiner och apparater

636

Övriga branscher

6 995

Summa

70 500


 

För de 10 branscher inom jordbruk med flest företag i FDB är uppfödning av hästar den bransch där andelen företag som också har någon annan verksamhet högst. Därefter följer Service till växtodling, Service till husdjursskötsel och Blandat jordbruk.

Tablå H Visar de 10 branscher där störst andel företag har en annan verksamhet utöver jordbruk i FDB, år 2013

Bransch efter SNI-kod

Antal företag

Antal med annan
verksamhet

Procent

01500 Blandat jordbruk

70 073

32 531

46%

01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter

10 617

2 971

28%

01199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter

9 995

2 147

21%

01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar

8 892

3 272

37%

01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras

6 574

2 403

37%

01620 Service till husdjursskötsel

4 454

2 527

57%

01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur

4 198

2 813

67%

01450 Uppfödning av får och getter

3 229

1 397

43%

01610 Service till växtodling

2 510

1 585

63%

01491 Renskötsel

1 609

469

29%

Samtliga företag

130 242

55 165

42%


 

Kombinationsverksamhet i LBR
I LBR fanns 25 059 företag med kombinationsverksamhet år 2013. År 2010 var antalet 24 048 företag. I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används.

Tablå I Antal jordbruksföretag i LBR med kombinationsverksamhet, år 2013

Driftsinriktning

Antal företag

Antal med kombinationsverksamhet

Procent

11 Jordbruksväxter

16 753

7 614

45%

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

885

305

34%

13 Frukt och bär

403

175

43%

14 Blandad växtodling

627

321

51%

21 Nötkreatur

13 770

5 644

41%

22 Får och getter

3 597

1 483

41%

23 Svin

501

246

49%

24 Fjäderfä

180

92

51%

25 Blandad husdjursskötsel

1 631

812

50%

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

1 569

685

44%

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

2 732

1 318

48%

9 Småbruk

24 498

6 365

26%

Samtliga företag

67 146

25 059

37%


 

De driftsinriktningar i LBR där flest andel företag har kombinationsverksamhet är Blandad växtodling och Fjäderfä. Därefter följer Blandad husdjursskötsel och Svin.

Jämförelse mellan LBR och FDB
Totalt sett så har 42 % av företagen i FDB en annan verksamhet utöver jordbruksverksamheten medan andelen bland företagen i LBR är 37 % år 2013.

Matchning mellan LBR och FDB
Av jordbruksföretagen i LBR som går att matcha mot FDB har totalt 90 % jordbruk som primär aktivitet, 4 % har Skogsbruk och 1,5 % har Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet som primär aktivitet år 2013. Resterande 5 % av jordbruksföretagen som går att matcha mot FDB hittas tämligen utspridda bland de övriga näringsgrenarna i FDB.

I Figur J visas den andel företag inom varje driftsinriktning i LBR som är möjlig att matcha mot FDB efter de vanligaste primära aktiviteterna i FDB.
Den driftsinriktning i LBR där störst andel av företagen har jordbruk som primär aktivitet är Svin. 98 % av de företag som har driftsinriktning svin i LBR som hittas i FDB har verksamheten som primär aktivitet. Detta kan förklaras av att en stor andel av svinföretagen i LBR är stora. Andelen mellan de andra driftsinriktningarna i LBR skiljer sig inte så mycket. De två som utmärker sig är Småbruk och Får och getter. Bland jordbruksföretagen i de driftsinriktningarna är det minst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet, nämligen 84 % respektive 87 %. Det kan förklaras av att det är betydligt fler små företag i de driftsinriktningarna som i större utsträckning kan tänkas ha en annan primär aktivitet.

Figur J. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2013

I figur K visas den andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom varje driftsinriktning efter vanligaste sekundära aktiviteterna. 61 % av jordbruksföretagen i LBR som går att matcha mot FDB har ingen sekundär aktivitet år 2013. Bland de företag som går att matcha har totalt 13 % jordbruk som sekundär aktivitet. Ett företag kan i FDB ha jordbruk både som primär och sekundär aktivitet.

Figur K. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter sekundär aktivitet i FDB, år 2013

I LBR fanns 25 059 företag med kombinationsverksamhet år 2013. 83 % av dessa företag matchar mot FDB. I figur L redovisas den andel jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB inom varje kombinationsverksamhet efter de vanligaste primära aktiviteterna. Bland de jordbruksföretag i LBR som exempelvis har Hantverk som kombinationsverksamhet har 88 % jordbruk som primär aktivitet, 1 % Skogsbruk och 4 % av företagen har specialiserad bygg och anläggningsverksamhet som primär aktivitet i FDB. Inom kombinationsverksamheten Arbete på entreprenad inom jordbruk är det störst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet medan de företag som angett en övrig kombinationsverksamhet har minst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet. Detta innebär att flera av företagen i LBR som angett att de har en eller flera kombinationsverksamheter har den aktiviteten som primär aktivitet och jordbruksaktiviteten kommer som sekundär aktivitet.

Figur L. Andel av jordbruksföretagen i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2013

Av de företag i LBR som inte har någon kombinationsverksamhet år 2013 går 76 % att matcha mot FDB. I figur M syns att 69 % har jordbruk som primär aktivitet och resterande 7,5 % har en primär verksamhet som inte är jordbruk.

Figur M. Andel jordbruksföretag utan kombinationsverksamhet i LBR efter primär och sekundär aktivitet i FDB, år 2013

Förvärvsarbetande/sysselsatta

Vad som definierar ett jordbruksföretag och en sysselsatt skiljer sig mycket åt mellan LBR och RAMS. Skillnaden i antal sysselsatta bland jordbruksföretagen blir därför stor.

Figur N. Antal sysselsatta i jordbruksföretagen

Sysselsatta enligt Lantbruksregistret
Enligt statistiken i LBR var totalt 105 543 personer sysselsatta (utöver företagaren) i jordbruksföretagen år 2013 en minskning med 2 % jämfört med 2010. I tablå J visas de län som i genomsnitt hade flest antal sysselsatta per företag respektive det län som hade minst antal sysselsatta per företag. Jordbruksföretagen i Skåne län hade i genomsnitt 2 anställda per företag medan Kronobergs län hade 1,3 sysselsatta per företag år 2013. Totalt sett så hade jordbruksföretagen i LBR i genomsnitt 1,7 sysselsatta per företag (utöver företagaren) år 2013.

 

Tablå J Sysselsatta (utöver företagare) enligt LBR i 10 län, år 2013

Län

Antal företag

Sysselsatta utöver företagare

Sysselsatta/
företag

Stockholms

2 001

3 361

1,7

Södermanlands

2 164

3 560

1,6

Östergötlands

3 468

6 098

1,8

Kronobergs

2 357

3 030

1,3

Kalmar

3 188

5 557

1,7

Gotlands

1 504

2 400

1,6

Blekinge

1 397

2 640

1,9

Skåne

8 816

17 217

2,0

Hallands

3 335

5 307

1,6

Gävleborgs

2 333

3 644

1,6

Totalt

67 146

105 543

1,7


 

Sysselsatta enligt RAMS
I RAMS innefattar antal sysselsatta per företag de personer som har jordbruket som sin huvudsysselsättning, d.v.s. har ingen annan anställning som genererar mer i inkomst i november. Det är antingen en företagare, dvs. egna företagare som har deklarerat aktiv näringsverksamhet och har verksamheten som sin huvudsysselsättning eller personer som fått kontrolluppgifter. Kombinatörsföretagen räknas inte med då ingen har sin huvudsakliga sysselsättning där. Antal sysselsatta var 57 124 personer år 2013, en minskning med knappt 1 % jämfört med 2010. I RAMS var det Stockholms län som i genomsnitt hade flest antal sysselsatta, följt av Skåne län. Jordbruksföretagen i Jämtlands län hade minst antal sysselsatta per företag, drygt 1,2 personer per företag.

Tablå K Sysselsatta enligt RAMS i 10 län, år 2013

Län

Antal företag

Sysselsatta

Sysselsatta/
företag

Stockholms

1 466

2 593

1,8

Södermanlands

1 274

2 007

1,6

Östergötlands

2 426

3 655

1,5

Jönköpings

1 854

2 935

1,6

Kalmar

1 890

2 912

1,5

Gotlands

1 071

1 556

1,5

Blekinge

804

1 178

1,5

Skåne

6 112

10 432

1,7

Hallands

1 944

2 912

1,5

Jämtlands

846

1 049

1,2

Totalt

39 031

57 124

1,5


Anm. Antal företag avser ordinarie företag, dvs. företag där någon har huvudsaklig sysselsättning.

Jämförelse mellan LBR och RAMS
På grund av de stora skillnader i definitionerna är inte antal sysselsatta direkt jämförbart mellan LBR och RAMS. I genomsnitt har ett jordbruksföretag i LBR 1,7 sysselsatta personer utöver företagaren medan RAMS i genomsnitt har 1,5 sysselsatta. I RAMS innehåller dock antalet sysselsatta i vissa fall även företagaren. I figur N syns att antal sysselsatta bland de juridiska företagen inte skiljer sig alls mycket mellan LBR och RAMS. Detta kan förklaras av att de juridiska företagen i större utsträckning är registrerade firmor med anställda som får utbetald lön.

 [1] Arbetsgivare ska årligen lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket om bl.a. utbetald lön och avdragen skatt.

[2] I detta Statistiska meddelande används begreppet sysselsatta även för förvärvsarbetande i RAMS. Detta för att underlätta för läsaren då sysselsatta är det begrepp som används i LBR.

[3] För att ett företag ska klassificeras som verksamt/aktivt i FDB krävs att företagaren är registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch, oavsett svensk, utländsk eller okänd adress eller om företaget har en ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller nämnda regler.

 

[4] Inkluderar även företag som har verksamhet 0170 jakt och service i anslutning härtill, men det krävs då att företaget även har en annan jordbruksverksamhet men ingen annan verksamhet utanför SNI.kod 01 Jordbruk.