Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

I detta Statistiska meddelande redovisas antal företag och arealer uppdelade på brukningsform, företagskategori och driftsinriktning för riket, län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark samt storleksgrupp jordbruksmark. För antalet jordbruksföretagare görs även en uppdelning på kön och ålder. Motsvarande uppgifter per kommun och stödområde redovisas i Jordbruksverkets statistik­databas på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/statistik.

Antalet jordbruksföretag minskar

Av tablå A framgår att antalet jordbruksföretag år 2016 uppgick till 62 937, vilket motsvarar en minskning med nästan 35 % sedan 1990. År 2013, då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, uppgick antalet till 67 146.

Tablå A. Antal företag fördelade efter brukningsform för åkermarken 1970-2016

År

Helt ägda

Helt
arrenderade

Delvis
arrenderade

Företag utan åkermark

Summa

20161

35 555

3 874

20 624

2 884

62 937

20131

36 132

4 369

23 820

2 825

67 146

20101

40 328

6 327

21 641

2 795

71 091

2007

40 762

3 775

27 441

631

72 609

2005

39 154

6 418

29 529

707

75 808

2003

30 020

8 550

28 210

.

66 780

1999

37 402

10 425

32 292

.

80 119

1995

40 557

12 656

34 092

.

87 305

1990

46 363

14 669

35 528

.

96 560

1985

52 155

17 502

39 372

.

109 029

1980

57 382

18 590

41 910

.

117 882

1975

69 342

18 776

43 831

.

131 949

1970

90 000

19 880

46 484

.

156 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

 

Andelen helt ägda företag uppgick under 1980- och 1990-talet till knappt 50 %. Därefter har andelen ökat något och låg 2016 strax över 56 %. Trenden för andelen helt arrenderade företag har varit svagt minskande och kategorins andel uppgick till 6 % år 2016. Andelen delvis arrenderade företag ökade fram till och med år 2003. Därefter har andelen minskat och låg år 2016 på 33 %.

I tablå B framgår att den totala arealen åkermark har minskat i stort sett kontinuerligt sedan 1970 och sedan 1990 har åkerarealen minskat med 265 000 hektar eller 9,3 %.

Den arrenderade arealen var relativt konstant från mitten av 1980-talet till 1999. Andelen arrenderad åkermark av total åkermark ökade däremot mellan 1970 och 1999 för att därefter minska. Andelen arrenderad åkermark var 38 % år 2016 vilket kan jämföras med 36 % 1970.

 

 

Tablå B. Areal åkermark fördelad efter brukningsform 1970-2016, 1 000 ha

År

Vid helt ägda  företag

Vid helt
arrenderade
företag

Vid delvis
 arrenderade   företag

Total åkerareal

Därav
 arrenderad

20161

785

301

1 494

2 580

975

20131

738

299

1 568

2 605

1 003

20101

905

399

1 330

2 633

1 035

2007

818

218

1 612

2 648

1 030

2005

768

343

1 593

2 703

1 090

2003

649

477

1 543

2 669

1 204

1999

673

554

1 520

2 747

1 252

1995

727

581

1 459

2 767

1 242

1990

822

588

1 435

2 845

1 225

1985

903

613

1 405

2 922

1 226

1980

948

649

1 355

2 951

1 232

1975

1 060

642

1 279

2 980

1 172

1970

1 251

641

1 140

3 032

1 095


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Av tablå C framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan år 1970. År 2016 återfanns cirka en sjundedel av Sveriges totala skogsmark på jordbruksföretag.

Tablå C. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2016

År

Antal jordbruksföretag

Areal, 1 000 ha

 

Med skog

Utan skog

Totalt

Åker

Skog

20161

41 744

21 193

62 937

2 580

3 326

2013

44 325

22 821

67 146

2 605

3 485

20101

46 749

24 342

71 091

2 633

3 675

2007

47 959

24 650

72 609

2 648

3 709

2005

51 843

23 965

75 808

2 703

3 644

2003

47 304

19 476

66 780

2 669

3 381

1999

59 035

21 084

80 119

2 747

3 734

1995

63 104

24 201

87 305

2 767

3 848

1990

69 519

27 041

96 560

2 845

4 065

1985

77 758

31 271

109 029

2 922

4 332

1980

84 606

33 276

117 882

2 951

4 513

1975

96 767

35 182

131 949

2 980

4 921

1970

116 449

38 915

155 364

3 032

5 596


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

År 2016 brukades lite mer än 75 % av åkerarealen av företag inom företagskategorin enskild firma. Nästan 56 % av åkerarealen återfanns 2016 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns också 34 % av betesmarken och 23 % av skogsmarken. För aktiebolag återfanns 89 % av åkerarealen på företag med mer än 100 hektar åker.

Skogsmarken är relativt jämnt fördelad mellan olika storleksgrupper av jordbruksföretag, vilket framgår av tablå D. Mellan åren 2010 och 2016 har dock arealen skog minskat vid företag med mindre än 100 hektar åker samtidigt som arealen skog ökat vid företag med 100 hektar åker eller mer.

Tablå D. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2016, hektar

Företagets åkerareal

Åkermark

Betesmark

Skogsmark

 

Enskild firma

Aktiebolag

Övriga

Totalt

 

 

-2,0

1 264

68

63

1 394

35 961

21 051

2,1-5,0

33 793

454

518

34 765

20 172

178 489

5,1-10,0

94 022

1 617

1 483

97 122

29 920

537 830

10,1-20,0

156 165

3 401

2 802

162 368

41 385

582 495

20,1-30,0

125 526

4 576

2 967

133 069

32 507

329 996

30,1-50,0

215 520

10 490

4 120

230 130

50 475

398 084

50,1-100,0

430 516

43 466

9 424

483 405

90 089

499 746

100,1-

893 436

493 353

50 561

1 437 349

151 433

778 310

Summa

1 950 242

557 424

71 936

2 579 602

451 943

3 326 000


 

I tablå E redovisas utvecklingen över tiden av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett har antalet företag minskat med cirka 59 % mellan år 1970 och 2016. Det är egentligen bara inom storleksgruppen över 100 hektar som antalet företag kontinuerligt ökat sedan 1970. Inom storleksgruppen 50,1 till 100 hektar ökade antalet företag fram till början av 1990-talet men därefter har antalet företag minskat även i denna storleksgrupp.

Sett till bredare grupper av företag så har antalet företag med mer än 30 hektar åkermark minskat med cirka 23 % sedan 1970. Motsvarande minskning för företag som brukar mellan 2,1 och 30 hektar åkermark var 70 %. Samtidigt som det totala antalet företag har minskat, så har det således skett en utveckling mot allt fler stora brukningsenheter. Under perioden 1970 till 2016 minskade antalet företag med cirka 59 % samtidigt som den totala brukade åkermarken bara minskade med 15 %.

Tablå E. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2016

År

Storleksgrupp åker, hektar

 

-2,0

2,1-
5,0

5,1-
10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-100,0

100,1-

Summa

2016

4 156

9 080

13 482

11 408

5 413

5 901

6 807

6 690

62 937

2013

3 935

10 142

13 857

12 439

6 022

6 778

7 368

6 605

67 146

20101

3 785

11 601

13 943

13 008

6 603

7 490

8 205

6 456

71 091

2007

874

14 038

13 701

13 493

7 122

8 259

8 957

6 165

72 609

2005

945

14 486

14 117

14 147

7 583

8 862

9 569

6 099

75 808

2003

.

9 293

11 315

13 159

7 603

9 259

10 112

6 039

66 780

1999

.

11 344

15 229

16 656

9 295

11 445

10 969

5 181

80 119

1995

.

12 828

16 710

18 458

10 633

12 834

11 339

4 503

87 305

1990

.

14 957

19 020

20 832

12 177

14 223

11 348

4 003

96 560

1985

.

17 865

22 110

24 660

14 423

15 536

10 923

3 512

109 029

1980

.

19 248

25 474

28 123

15 876

15 875

10 061

3 225

117 882

1975

.

23 884

31 357

32 385

16 784

15 384

9 180

2 975

131 949

1970

.

32 122

41 417

38 309

18 254

14 791

7 895

2 576

155 364


1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Fakta om statistiken.

 

Var fjärde jordbrukare 65 år eller äldre

Med jordbruksföretagare avses i detta Statistiska meddelande den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma.

Något större andel kvinnliga jordbrukare som dessutom i allmänhet är yngre

Antalet jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 57 685 år 2016. Av dessa var 9 710 företagare kvinnor. Andelen kvinnliga jordbruksföretagare uppgick till knappt 17 %, vilket är en ökning med nästan 1 procentenhet jämfört med 2013. 2005 var andelen kvinnliga företagare 14,3%.

Av figur A framgår att mer än var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2016, vilket är en ökning jämfört med år 2013. Ungefär var sjätte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnliga och manliga företagare var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Cirka 21 % av de kvinnliga företagarna var yngre än 45 år medan motsvarande andel för männen var cirka 16 %.

 

Figur A. Åldersfördelning för företagare i enskilda företag 2016

Fördelningen av antalet företagare i olika åldersklasser inom storleksgrupper efter åkerareal framgår av tablå F. Andelen företagare som år 2016 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större.

 

Tablå F. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2016

Storleksgrupp åker, hektar

Åldersklass, år

 

 

-24

25-34

35-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Juridisk person

-2,0

19

187

467

350

432

413

467

1 041

780

2,1-5,0

22

328

1 038

837

1 080

1 060

1 103

3 354

258

5,1-10,0

60

531

1 418

1 217

1 599

1 634

1 654

4 944

425

10,1-20,0

56

389

1 107

998

1 281

1 433

1 492

4 226

426

20,1-30,0

22

211

479

463

601

720

759

1 853

305

30,1-50,0

29

236

581

487

750

845

888

1 712

373

50,1-100,0

60

380

809

607

870

1 078

959

1 326

718

100,1-

18

327

871

607

790

799

652

659

1 967

Samtliga

286

2 589

6 770

5 566

7 403

7 982

7 974

19 115

5 252


 

Antalet jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen kan klassificeras i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på standardarbetstiden för olika verksamheter. I tablå G redovisas fördelningen av antalet företag samt genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning.

Jämfört med år 2013 så har antalet företag inom driftsinriktningarna mjölkkor och trädgårdsväxter minskat mest. Företag med både jordbruks- och trädgårdsväxter har dock ökat sedan 2013.

Av tablå G framgår också att andelen kvinnliga företagare inom driftsinriktningen småbruk var betydligt högre än inom andra driftsinriktningar. Företag inom driftsinriktningen mjölkkor drivs i högre utsträckning som juridiska personer jämfört med andra driftsinriktningar.

 

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2016

Driftsinriktning

Antal företag

Genomsnittlig åkerareal, hektar

 

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

Kvinnor

Män

Juridiska personer

Samtliga företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 742

13 645

2 290

17 677

34

56

140

65

- varav jordbruks  växter

1 569

12 664

1 669

15 902

35

57

166

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjurskötsel

2 302

13 861

1 654

17 817

25

49

96

50

- varav mjölkkor

195

2 574

524

3 293

86

106

122

107

- varav köttdjur

843

7 166

476

8 485

28

36

189

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat Jordbruk

456

3 209

487

4 152

33

72

114

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småbruk

5 210

17 260

821

23 291

6

7

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga

9 710

47 975

5 252

62 937

17

37

102

39


 

Den genomsnittliga åkerarealen per företag var 39 hektar. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen mjölkkor med 107 hektar vilket är en ökning jämfört med år 2013. Företag som drevs av kvinnor hade en mindre genomsnittlig åkerareal jämfört med företag som drevs av män oavsett driftsinriktning. Den största åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer.

Karta 1 visar att den genomsnittliga åkerarealen per företag är som störst i Östergötlands, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län. Samtidigt är företagens genomsnittliga åkerareal som lägst i Jönköpings, Kronobergs och Blekinge län tillsammans med de nordligare länen.

Karta 1. Genomsnittligt antal hektar åkermark per företag