Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag och företagare 2016

JO 34 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. År 2013 samlades uppgifter från samtliga jordbruksföretag in. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR.

 

Fram till 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB. Från och med år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med detta har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter för att jordbrukarna inte ska behöva lämna samma uppgifter mer än en gång.

 

För att ta hänsyn till att arbetsbehovet i jordbruket förändras över tid, t.ex. genom att mer effektiva maskiner börjar använd­as, revideras arbetsbehovet med jämna mellanrum. År 2013 gjordes en sådan förändring. Den uppdaterade typologin har generellt gjort att antalet företag som blir klassificerade som husdjursföretag ökat medan antalet företag som blir klassificerade som växtodlingsföretag minskat. Mer om effekten av de förändrade typologiberäkningarna går att läsa i i JO 35 SM 1401.

 

För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats år 2010. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010  och senare inte är fullt jämförbara med föregående års siffror.

 

Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. I den tidigare definitionen ingick ett företag i LBR då det innehade mer än 2,0 hektar åkermark. I EU:s avgränsningar krävs en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark). I LBR år 2010 krävs det därför mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark för att ingå.

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2016. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. LBR 2016 baseras således dels på en postenkätundersökning[2] till samtliga jordbruksföretag i juni 2016, dels på uppgifter från administrativa register.

 

Definitioner och förklaringar

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2016 hade husdjur och

-           brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-           brukade sammanlagt minst 5,0 ha jordbruksmark, eller

-           bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilands-areal, eller

-           bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

-           innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med räkningsdatum innevarande år innehade stor djurbesättning – minst 10 nötkreatur eller 10 suggor eller 50 svin eller 20 får eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

 

Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-          antal jordbruksföretag av olika slag i juni 2016

-          antal jordbruksföretagare av olika slag i juni 2016

-          arealer av olika slag på jordbruksföretagen i juni 2016.

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning och företagskategori.

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, driftsinriktning, ålder och kön.

Arealer redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning samt företagarens ålder och kön.

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på uppgifter från LBR 2016 som i sin tur baseras på dels en postenkätundersökning i juni 2016 till samtliga jordbruksföretag i landet, dels administrativa register vid Jordbruksverket. De administrativa register som används är främst Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IACS) samt Jordbruksverkets Centrala nötkreatursregistret (CDB) som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2016 års undersökning består av LBR 2015 kompletterat med information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS) olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen plockas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta genom imputering. Vid imputering har information från tidigare år liksom från olika register använts. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR fr.o.m. 2010 bör dock tas i beaktande. Dessa påverkar i stort sett bara antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre. Vidare bör också noteras att i de tablåer där åren 1999 och 2003 redovisas ingår inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 hektar åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark för dessa två år.

Bra att veta

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider redovisas i JO 35 SM 1701 (Jordbruksföretagens driftsinriktning i juni 2016. Svensk och EU:s typologi) respektive JO 30 SM 1701 (Sysselsättning i jordbruket 2016). I oktober kommer ett Statistiskt meddelande JO 65 SM 1701 som beskriver Heltidsjordbruket i Sverige och hur det har förändrats.

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.

 

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.

[2] Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2016:7)