Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Bra att veta
Jordbruksföretag och jordbruksföretagare

I detta Statistiska meddelande redovisas

-          Antal jordbruksföretag och företagare

-          Antal sysselsatta

-          Förekomst av kombinationsverksamhet/verksamhet utöver jordbruk

Undersökningen baseras helt på registeruppgifter från Lantbruksregistret (LBR), Företagsdatabasen (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och avser år 2016. Respektive register beskrivs mer i detalj under bland annat Bra att veta.

De använda registerna styrs av olika EU-regleringar som innebär att innehållet i dem inte är direkt jämförbart. Trösklarna för att ingå och för att klassificeras som ett jordbruksföretag skiljer sig åt, likaså definitionerna på bland annat driftsinriktning och sysselsatt. Det är därför viktigt att som användare av jordbruksstatistiken känna till dessa skillnader för att kunna tolka resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt beroende av vilken källa som används.

Bra att veta

Denna undersökning baseras på uppgifter om jordbruksföretag och företagare från LBR, FDB och RAMS. De olika registren skiljer sig åt i flera avseenden.

 

Lantbruksregistret, LBR

Jordbruksföretag och företagare:

I LBR definieras ett jordbruksföretag som en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. För att ingå i LBR krävs att jordbruksföretaget uppfyller följande krav:

-          brukar sammanlagt mer än 2,0 hektar åkermark eller

-          brukar sammanlagt minst än 5,0 hektar jordbruksmark eller

-          innehade djurbesättning en referensdag i juni aktuellt år som omfattade minst

-             10 nötkreatur eller

-             10 suggor eller

-             50 svin eller

-             20 får och lamm eller

-             1 000 fjäderfä eller

Driver yrkesmässig trädgårdsodling om minst

-          2500 kvadratmeter frilandsareal eller

-          200 kvadratmeter växthusyta

I LBR definieras företagaren som den person som juridiskt och ekonomisk svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Det finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma. Företagare kan även benämnas huvudbrukare i denna rapport.

Driftsinriktning:

I LBR klassificeras jordbruksföretagen i olika driftsinriktningar enligt den svenska typologin för jordbruksföretag. Klassificeringen bygger på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och antal husdjur och är differentierade efter produktionens omfattning.

 

Sysselsättning:

I LBR räknas alla personer som utfört arbete i företaget som sysselsatta. Detta oavsett om de är familjemedlemmar, stadigvarande eller arbetar tillfälligt. De sysselsatta ska ha arbetat minst en timme i jordbruksverksamheten under ett år (juni året före referensåret till maj referensåret) samt vara över 15 år.

Kombinationsverksamhet:

I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används. Kombinationsverksamheten ska ha ett direkt samband med jordbruksverksamheten. Skogsbruk definieras inte som en kombinationsverksamhet i LBR.

 

Företagsdatabasen, FDB

Jordbruksföretag

FDB är ett företagsregister där samtliga institutionella enheter (företag, organisationer, enskilda firmor, handelsbolag m.fl.) inom både privata och offentliga sektorn som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet ska finnas med. Företagen i FDB klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) som bland annat baseras på verksamhetens omsättning och arbetad tid. SNI 2007 innehåller 21 avdelningar varav jordbruk tillhör avdelning A Jordbruk, skogsbruk och fiske. Samtliga företag som har någon verksamhet inom SNI 0111–0170 som verksamhet 1 till och med 5 ingår i denna rapport.

Driftsinriktning:

För företagen i FDB bestäms de flesta verksamhetsinriktningar hos Skatteverket. I samband med att en person registrerar sitt företag hos Skatteverket sätts den näringsgren (SNI-kod) som ska spegla företagets verksamhet.

Sysselsättning:

I denna rapport har inte uppgifter om antal sysselsatta hämtats från FDB. I FDB används uppgifterna om anställda enbart för att avgöra företagets storlek och har därmed inte en central roll i registret. I denna rapport har därför uppgifter om antal anställda hämtats från RAMS vars huvudsyfte är att mäta befolkningens sysselsättning.

Kombinationsverksamhet:

I FDB kan ett företag ha flera olika verksamheter registrerade inom olika näringsgrenar. Den verksamhet som har störst ekonomisk betydelse är företagets primära verksamhet. I materialet Jordbruksverket mottog från SCB kontrollerades upp till och med fem verksamheter för att inte missa de företag som har jordbruk som exempelvis sekundär aktivitet samt för att kunna jämföra jordbruksföretagens andra verksamheter.

 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Jordbruksföretag och företagare:

I RAMS finns information om befolkningens sysselsättning och information i anslutning till detta. På samtliga företag i RAMS finns det minst en person som fått en kontrolluppgift[1] eller deklarerat för näringsverksamhet. Både så kallade ordinarie företag, dvs. företag där någon mellan 16–74 år har klassificerats som att ha sin huvudsakliga sysselsättning på företaget, och kombinatörsföretag är med i populationen. Kombinatörsföretag innebär att ingen på företaget har det som sin huvudsakliga sysselsättning utan har en annan anställning eller annan företagsverksamhet som genererar en högre inkomst i november månad. Företagen klassificeras även här enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Uppgiften tas från FDB.

 

För att klassificeras som företagare av enskild firma i RAMS krävs det att innehavaren av firman klassificerats som sysselsatt[2], dvs. har deklarerat aktiv näringsverksamhet, samt har verksamheten som sin huvudsakliga sysselsättning. I denna rapport har vi inte uppgift om innehavare/ägare av enskilda företag har varit sysselsatt i företaget och därmed klassificerats som företagare i RAMS. Vid jämförelser mot LBR:s huvudbrukare används samtliga innehavare/ägare av enskilda firmor.

Sysselsättning:

För att klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande i RAMS ska man ha arbetat minst fyra timmar i november. I RAMS finns inte uppgift om arbetad tid varför uppgift om utbetald kontant bruttolön enligt kontrolluppgifter från arbetsgivare används som grund. I och med att en person kan få flera kontrolluppgifter från olika företag är det den verksamheten som genererar högst inkomst i november som räknas som den huvudsakliga sysselsättningen. Åldersgränsen för att klassificeras som sysselsatt/förvärvsarbetande är från och med år 2011, 16– 74 år, tidigare årgångar var gränsen 16–84 år. För egna företagare krävs det att man deklarerar aktiv näringsverksamhet för att klassificeras som sysselsatt.

Kombinatörsföretagen är inte medräknade när antal sysselsatta redovisas. Antal sysselsatta bland kombinatörsföretagen har inte inhämtats till denna undersökning då utgångspunkten var att jämföra jordbruksföretagen.

Mer information om registerna och dess definitioner finns att läsa i Kvalitetsdeklarationen och Statistikens framställning (StaF).

 

Jordbruksföretag och jordbruksföretagare

Antal jordbruksföretag

I figur A nedan redovisas antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS. Ett jordbruksföretag i LBR avser en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. År 2016 innehöll LBR 62 937 jordbruksföretag vilket är en minskning med 6 % jämfört med 2013. Antal företag i respektive register, totalt för riket, samt bland annat fördelat på län för 2016 finns i tabell 1.

 

Figur A. Antal jordbruksföretag i LBR, FDB och RAMS

 

Antal ekonomiska verksamheter som klassificerades som jordbruksföretag (SNI 0111–0170) i FDB 2016 var 131 571 varav 108 886 med jordbruk som primär aktivitet. Antal företag i FDB har ökat med 1 329 stycken (+1 %) jämfört med 2013. Majoriteten av ökningen, 1 067 stycken, beror på förändring av metod. År 2013 var ett företag tvunget att ha minst en SNI-kod som börjar på 011–016 för att klassificeras som jordbruksföretag. År 2016 inkluderas även de företag vars enda SNI-kod som börjar på 01 är 0170. Om samma metod används för 2016 som för 2013 är ökningen endast 262 företag.

De 131 571 företag som har minst en SNI-kod inom jordbruk kan fördelas på följande vis:

-          69 330 företag hade endast jordbruk som primär aktivitet och ingen sekundär aktivitet

-          2 911 företag hade jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet, de sekundära aktiviteterna är också jordbruk

-          21 875 företag hade jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som var skogsbruk, övriga sekundära aktiviteter är endast jordbruk och/eller skogsbruk

-          7 380 företag hade skogsbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som var jordbruk övriga sekundära aktiviteter är endast jordbruk och/eller skogsbruk

-          14 770 företag hade jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet som inte är jordbruk eller skogsbruk

-          15 305 företag hade annan bransch än jordbruk som primär aktivitet och minst en sekundär aktivitet var jordbruk, övriga sekundär aktiviteter kan finnas, minst en aktivitet, primär eller sekundär är annat än jordbruk

Detta innebär att 77 % av företagen med jordbruk i FDB endast har jordbruk och eventuellt skogsbruk.

Ett företag i FDB kan ha flera verksamheter inom branschen jordbruk. I det antal som redovisas här har företaget endast räknats en gång. Det innebär att ett företag som t.ex. har angett sin primära verksamhet som svinuppfödning och har en sekundär verksamhet med potatisodling endast räknas en gång och då redovisas som ett företag med inriktning svinuppfödning.

Samtliga företag i RAMS har minst en person som fått en kontrolluppgift eller deklarerat för näringsverksamhet. I RAMS fanns totalt 80 102 jordbruksföretag år 2016 vilket är en minskning med knappt 6 % jämfört med år 2013. Antalet inkluderar både företag där någon har sin huvudsakliga sysselsättning och kombinatörsföretag. Av de 80 102 jordbruksföretagen år 2016 var 54 % kombinatörsföretag, dvs. företag där ingen har sin huvudsakliga sysselsättning.

Att antal jordbruksföretag skiljer sig åt mellan registren beror på skillnader i de definitioner och trösklar som beskrivs ovan. Att antal jordbruksföretag i FDB ökade mer mellan 2010 och 2013 än mellan 2013 och 2016 beror främst på metodförändringar gällande reglerna för aktivitetsstatus. Förändringen 2010 gjorde att många företag avaktiverades och kopplades bort från branschen. Reglerna ändrades sedan delvis igen år 2011 vilket innebar att många företag tillkom.

Driftsinriktningar

Jordbruksföretagen i LBR och FDB är uppdelade efter driftsinriktning. I LBR baseras driftsinriktning på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Driftsinriktningarna är uppdelade efter Huvudtyp, Bastyp och Detaljtyp.

För företagen i FDB och också i RAMS bestäms verksamhetsinriktningen oftast i samband med registrering av företaget. Näringsgrenen (SNI-kod) ska spegla företagets verksamhet. Näringsgrenarna är uppdelade enligt Avdelning, Huvudtyp, Grupp, Undergrupp, Detaljgrupp.

Företagen i Lantbruksregistret, LBR

Antalet företag i LBR redovisas i tablå B nedan. I registret fanns 62 937 företag år 2016. Av dessa var ungefär 23 300 företag småbruk. Småbruk är företag där den standardiserade arbetstiden i företaget är lägre än 400 timmar.

Antalet företag klassificerade som Växtodlingsföretag var 17 700 år 2016, vilket är en minskning med knappt 6 % jämfört med 2013. Antalet företag klassificerade som Företag med husdjursskötsel minskade med drygt 10 % jämfört med 2013, till drygt 17 800 företag 2016. Den driftsinriktning bland huvudtyper som har minst antal företag är Blandat jordbruk. Det är knappt 4 200 företag som klassificeras som Blandat jordbruk, vilket är knappt 4 % minskning jämfört med 2013.

Klassificeringen efter driftsinriktning överensstämmer inte helt med klassificeringen efter SNI-kod. Den största skillnaden finns i kategorin blandat jordbruk. Det finns fler företag med Blandat jordbruk i FDB (SNI-kod 0150) än summan av de blandade grupperna inklusive småbruk i LBR. Antal företag med blandat jordbruk i FDB, är över 70 000 vilket t.o.m. är drygt 7 000 fler företag än det finns i hela LBR.

 

Tablå B. Företagens driftsinriktning i Lantbruksregistret

Huvudtyp, bastyp, detaljtyp

2013

2016

Skillnad

1. Växtodling

18 668

17 677

-991

-  11 Jordbruksväxter

16 753

15 902

-851

-  12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

885

788

-97

-  13 Frukt och bär

403

353

-50

-  14 Blandad växtodling

627

634

7

2.  Husdjursskötsel

19 679

17 817

-1 862

-  21 Nötkreatur

13 770

12 174

-1 596

         211 Mjölkkor

4 042

3 293

-749

         212 Köttdjur

9 307

8 485

-822

         213 Blandat

421

396

-25

- 22 Får

3 597

3 501

-96

- 23 Svin

501

450

-51

- 24 Fjäderfä

180

180

0

- 25 Blandad husdjursskötsel

1 631

1 512

-119

3. Blandat jordbruk

4 301

4 152

-149

9. Småbruk

24 498

23 291

-1 207

Samtliga

67 146

62 937

-4 209


 

Företagen i Företagsdatabasen, FDB

Tablån nedan visar att drygt hälften av företagen klassificeras som Blandat jordbruk och drygt 20 % klassificeras som Djurskötselföretag. Det gäller både för 2013 och 2016. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2016. Skillnaden för företag med SNI-kod 0170 förklaras av skillnader i metoder mellan åren. År 2013 var företaget tvunget att ha minst en SNI-kod som började på 011–016 för att klassificeras som ett jordbruksföretag i detta SM. För 2016 inkluderas även de företag vars enda SNI-kod som börjar på 01 är 0170. De måste inte ha en SNI-kod som börjar på 011–016.

 

Tablå C. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i Företagsdatabasen

Bransch efter SNI-kod
Huvudtyp, grupp, undergrupp

Antal företag
år 2013

Antal företag
år 2016

Skillnad

01.1 Växtodlare av ett- och tvååriga växter

23 701

22 655

-1 046

01.2 Odlare av fleråriga växter

791

810

19

01.3 Odlare av plantskoleväxter

534

524

-10

01.4 Djurskötselföretag

28 091

27 844

-247

Varav

-   01.41 Mjölkproducenter

6 574

6 318

-256

-   01.42 Nötköttsproducenter

8 892

8 638

-254

-   01.43 Stuterier, andra hästuppfödare m.fl.

4 198

3 891

-307

-   01.44 Uppfödare av kameler och kameldjur

36

50

14

-   01.45 Får- och getuppfödare

3 229

3 409

180

-   01.46 Svinuppfödare

1 000

982

-18

-   01.47 Äggproducenter och fjäderfäföretag

537

617

80

-   01.49 Renskötsel, sällskap djur och övrigt

3 625

3 939

314

01.5 Blandat jordbruk

70 073

70 204

131

01.6 Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av
         skördade växter

7 011

8 421

1 410

01.7 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag1

41

1 113

1 072

Summa jordbruk

130 242

131 571

1 329


1)   För 2013 har dessa företag även jordbruksaktivitet inom bransch 0111-0164 men för 2016 räcker det med att företaget har SNI-kod 0170 för att klassificeras som jordbruk. År 2016 behöver de alltså inte ha en SNI-kod som börjar på 0111–0164.

 

Företag i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Antalet företag i RAMS redovisas i tablå D nedan. Knappt 45 % av företagen klassificeras som Blandat jordbruk och 25 % som Djurskötselföretag. De största förändringarna är att företag med Blandat jordbruk ökar och företag klassificerade som Växtodlare av ett- och tvååriga växter minskar. Även mellan 2010 och 2013 var det dessa två SNI-koder som stod för störst förändringar.

 

Tablå D. Företagens verksamhetsinriktning efter SNI-kod i RAMS

Bransch efter SNI-kod
Huvudtyp, grupp, undergrupp

Antal företag
år 2013

Antal företag
år 2016

Skillnad

01.1 Växtodlare av ett- och tvååriga växter

19 104

16 797

-2 307

01.2 Odlare av fleråriga växter

493

469

-24

01.3 Odlare av plantskoleväxter

362

336

-26

01.4 Djurskötselföretag

21 372

20 170

-1 202

Varav

-   01.41 Mjölkproducenter

5 894

5 501

-393

-   01.42 Nötköttsproducenter

7 546

6 836

-710

-   01.43 Stuterier, andra hästuppfödare m.fl.

2 022

1 843

-179

-   01.44 Uppfödare av kameler och kameldjur

20

30

10

-   01.45 Får- och getuppfödare

2 392

2 375

-17

-   01.46 Svinuppfödare

817

772

-45

-   01.47 Äggproducenter och fjäderfäföretag

376

395

19

-   01.49 Renskötsel, sällskap djur och övrigt

2 305

2 418

113

01.5 Blandat jordbruk

33 872

35 311

1 439

01.6 Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av
        skördade växter

4 323

5 148

825

01.7 Jakt och service i anslutning härtill

-

-

-

Okänd driftsinriktning

5 268

1 871

-3 397

Summa jordbruk

84 794

80 102

-4 692


Anm. Antal företag inkluderar både företag där någon har sin huvudsakliga sysselsättning och
kombinatörsföretag.

 

Antalet företag i RAMS är betydligt färre än i FDB. Det är framförallt de företag som är så små så att de inte når upp till RAMS trösklar om förvärvsarbete i november som inte ingår i RAMS. Jämförelser av hur stor andel av företagen i RAMS som återfinns i FDB för respektive SNI-kod visar att det är störst skillnader i gruppen Stuterier, andra hästuppfödare m.fl. Där är det färre än hälften (48 %) som finns i RAMS jämfört med FDB. Bland företag med blandat jordbruk är det också stor skillnad, där återfinns exakt hälften av företagen i FDB även i RAMS.

Exempel på verksamheter där närmare 90 % av alla företag i FDB återfinns i RAMS är Mjölkproducenter. Knappt 80 % av företagen som är klassificerade som Nötköttsproducenter och Svinuppfödare i FDB finns även i RAMS. Det finns också ett mindre antal företag som har okänd driftsinriktning. Det gäller företag som vi inte har haft möjlighet att matcha mot FDB men som har jordbruksverksamhet i RAMS.

Jämförelser av företagen i FDB, LBR och RAMS

En jämförelse av tablåerna B, C och D visar att det också finns skillnader mellan de företag som klassificeras som jordbruksföretag mellan registren. I FDB och RAMS finns företag som bedriver, getskötsel, renskötsel, stuteri och uppfödning av hästar, sällskapsdjur och kameler samt övrig djuruppfödning med. Dessa företag faller inte inom de trösklar ett företag måste uppfylla för att räknas som ett jordbruksföretag i LBR. Det innebär att ett företag med dessa typer av verksamhet endast finns med i LBR om det också uppfyller trösklarna för registret t.ex. brukar mer än 2 hektar åkermark eller har stora djurbesättningar av de djur som har tröskelvärden. Det innebär att företag med hästar eller getter som också har minst 2 hektar åkermark finns med i LBR, medan ett renskötselföretag som vanligen inte uppfyller någon av trösklarna inte gör det.

Serviceföretag till jordbruk (SNI-kod 0161 och 0162) samt företag som är klassificerade som Jakt och service i anslutning härtill (SNI-kod 0170) som ingår i branschen jordbruk i FDB ingår inte heller i LBR.

Antal företag med mjölkproduktion skiljer sig mellan LBR, FDB och RAMS. I LBR bygger statistiken över antal företag med mjölkproduktion på administrativa register. Dessa är tillförlitliga då samtliga nötkreatur är individmärkta och har en angiven produktionsplats. När Sverige gick med i EU, år 1995, infördes ett kvotsystem för mjölk, i Sverige, som innebar att mjölkproduktionen per företag registrerades. Kvotsystemet fanns tidigare än 1995 i EU men togs bort april 2015. Via LRF Mjölk har vi fått information för 2016 om vilka företag som levererar mjölk till mejerier.

År 2016 var antalet företag som hade mjölkkor 3 872 och av dessa klassificerades 3 293 med driftsinriktning Mjölkdjur. Totalt var det 13 174 företag i LBR som hade nötkreatur, men inte mjölkkor 2016. I LBR finns 8 485 företag med driftsinriktning Köttdjur och 396 företag med driftsinriktning Blandat nötkreatur. Enligt FDB fanns det 6 318 med SNI-kod Mjölkproducenter och 8 638 med SNI-kod Nötköttsproducenter. I Sverige pågår det en snabb minskning av antal mjölkföretag samtidigt som många övergår till övrig nötdjursuppfödning. Att antalet mjölkföretag skiljer sig mellan registren kan delvis bero på att företag som tidigare var mjölkföretag inte har uppdaterat sin verksamhetsinriktning, dvs. sin SNI-kod i FDB och RAMS.

På grund av att antal jordbruksföretag inte stämmer överens är det inte möjligt att matcha samtliga företag i registerna mot varandra. Tablå E visar bland annat hur många företag i LBR som återfinns i FDB respektive RAMS.

 

Tablå E. Antal jordbruksföretag som matchar

Antal företag

2010

2013

2016

LBR-företag i FDB

53 867

53 150

49 505

LBR-företag i RAMS

44 952

42 331

38 406

FDB-företag i LBR

60 500

61 370

57 293

FDB-företag i RAMS

76 367

79 526

78 232


 

Av de 131 571 jordbruksföretagen i FDB år 2016 gick 44 % att hitta även i LBR, för 2013 var andelen 47 %. Av företagen som hittas i LBR år 2016 är nästan 100 % aktiva[3] företag och 83 % har jordbruk som sin primära aktivitet. Viktigt att tänka på är att flera företag i FDB kan ingå i ett och samma företag i LBR. Detta eftersom LBR i största möjliga mån för samman de jordbruksföretag som bedrivs under en och samma driftsledning. Antal av företagen i LBR som går att matcha mot FDB är 49 505 jordbruksföretag motsvarande 79 % av företagen i LBR år 2016.

Detta innebär att antal företag i FDB är betydligt fler inte bara på grund av LBR:s trösklar utan även på grund av den definition för jordbruksföretag, som för samman flera företag till ett och samma jordbruksföretag, som LBR har.

I figur B visas närmare vad som matchade mellan företagen i matchningen mellan LBR, FDB och RAMS. Av de 49 505 jordbruksföretagen i LBR år 2016 som gick att matcha mot FDB skedde 87 % av matchningen genom huvudbrukaren i LBR. Drygt 8 % matchade genom organisationsnumret dvs. juridisk person och drygt 3 % av de matchade företagen matchade enbart genom maka/make eller sambo. Knappt 2 % matchade genom övrigt anställda personer i företaget. Det är i stort sett samma procentuella matchning som 2013. Vad som matchade mot företagen i RAMS är i stort sett liknande andelar som i matchningen mot FDB, se figur B. Figur B är baserad på information i tabell 3a.

 

Figur B. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchas mot FDB och RAMS efter vad som matchade

 

Av de 44 % av jordbruksföretagen i FDB år 2016 som gick att matcha mot LBR matchade 92 % genom fysisk person (företagare, make/maka eller övriga personer) och resterande del genom juridisk person. 59 % av företagen i FDB var möjliga att matcha mot RAMS år 2016, matchningen är gjord mot antal ordinarie jordbruksföretag och kombinatörsföretag och är lite lägre andel än för 2013, då det var 61 %. Matchning skedde till 93 % genom fysisk person och resterande del matchade genom juridisk person.

 

Kön och ålder på jordbruksföretagare

I tablå F, nedan, visas antal innehavare/ägare i RAMS och antal huvudbrukare i LBR efter kön. Statistiken baseras på ägare av enskilt bolag.

 

Tablå F. Antal huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS

 

LBR

 

RAMS

Huvudbrukare

Innehavare1

År

Män

Kvinnor

Summa

 

Män

Kvinnor

Summa

2010

55 717

10 136

65 853

60 167

17 766

77 933

2013

52 030

9 871

61 901

59 862

19 477

79 339

2016

47 975

9 710

57 685

 

56 385

18 492

74 877


1) Inkluderar både innehavare/ägare av ordinarie företag och kombinationsföretag

 

Andel kvinnliga jordbruksföretagare är 17 % i LBR respektive 25 % i RAMS år 2016. Andelen har ökat marginellt sedan 2013.

I figur C nedan visas andel jordbruksföretagare i LBR och RAMS efter kön och ålder. Informationen baseras på data i tabell 7, alltså företag med enskilt bolag. Summering av andelarna för LBR och RAMS, var för sig, blir 100 procent. Åldersfördelningen mellan de olika intervallerna är tämligen jämn mellan LBR och RAMS. Det som utmärker sig är att LBR har en större andel företagare som är 65 år eller äldre. Det är även den åldersgrupp som är den största i LBR. Var tredje jordbruksföretagare i LBR som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2016. Även i RAMS är den största andelen ägare 65 år eller äldre, men den gruppen är endast marginellt större än gruppen 45–54 år. År 2013 var gruppen 45–54 år den största gruppen i RAMS.

 

Figur C. Andel huvudbrukare/innehavare i LBR och RAMS efter kön och ålder, år 2016

 

Att andelen innehavare av enskilt bolag som är över 65 år är färre i RAMS jämfört med LBR beror främst på att RAMS enbart har med personer mellan 16–74 år under år 2016. I LBR finns ingen övre åldersgräns.

Matchning mellan LBR, RAMS och FDB

I Figur D visas andel jordbruksföretagare i LBR inom varje åldersgrupp som går att matcha mot RAMS och FDB år 2016. Bland huvudbrukarna i LBR är det möjligt att matcha 74 % mot FDB och 57 % mot RAMS. Bland de manliga huvudbrukarna i LBR så matchar störst andel inom åldersgrupperna 55–59 år och 60–64 år mot FDB, nämligen 80 %. I åldersgruppen 55–59 år är det störst andel av de kvinnliga huvudbrukarna i LBR som går att matcha mot FDB, 64 %. Med tanke på att alla verksamma företag som bedriver ekonomisk verksamhet ska finnas med i FDB är det inte så konstigt att andelen som totalt sett matchar inom varje åldersgrupp är tämligen jämt fördelad. Totalt är mellan 70–78 % av huvudbrukarna inom varje åldersgrupp möjliga att matcha.

Det är inte lika lätt att matcha mot RAMS, där är det totalt 45–67 % inom respektive åldersgrupp som är möjlig att matcha. Bland de kvinnliga huvudbrukarna är det störst andel inom åldersgrupperna 55–59 år och 60–64 år som matchar, 52 %. Bland de manliga huvudbrukarna är det störst andel inom åldersgruppen 55–59 år som matchar, nämligen 70 %. Den åldersgrupp där minst andel av huvudbrukarna går att matcha är över 65 år. Detta hänger samman med de gränser som RAMS har för sin population, som nämnts ovan. Enbart 32 % av de kvinnliga huvudbrukarna i LBR i den åldersgruppen går att matcha, 48 % för de manliga huvudbrukarna. Figur D är baserad på data i tabell 7.

Figur D. Andel huvudbrukare i LBR inom respektive åldersgrupp som matchas mot RAMS och FDB efter kön, år 2016

 

Företagskategori

Mellan LBR, FDB och RAMS är det inga större skillnader i andel företag efter typ av företagsform. I figur E syns att ungefär 90 % av jordbruksföretagen drivs som enskild firma i respektive register.

 

Figur E. Andel jordbruksföretag som bedrivs som Enskild firma

 

Andelen jordbruksföretag som bedrivs som aktiebolag och övriga bolagsformer är tämligen jämnt mellan registren, vilket syns i figur F. FDB har dock aningen större andel företag som bedrivs som någon övrig bolagsform. Båda figurerna E och F baseras på data från tabell 9a.

 

Figur F. Andel jordbruksföretag som bedrivs som Aktiebolag eller Övrig bolagsform

 

I figur G syns att den företagskategori i LBR som har störst andel jordbruksföretag som matchar mot FDB och RAMS är aktiebolag. Bland de företag som är aktiebolag matchar 89 % respektive 66 % mot FDB respektive RAMS år 2016. Data från tabellerna 9a och 9b ligger till grund för resultaten som redovisas i figur G.

 

Figur G. Andel inom respektive företagskategori i LBR som matchar mot FDB och RAMS

 

 

Driftsinriktning

Antal företag inom respektive driftsinriktning i LBR och FDB visas i tablåerna B och C.

Matchning mot LBR och FDB

I figur H visas hur stor andel av de jordbruksföretag i LBR som matchade mot FDB inom respektive driftsinriktning. Driftsinriktning Svin var den driftsinriktning som innehöll flest företag som matchade nämligen 96 % år 2016. Blandad växtodling, Nötkreatur och Fjäderfä hade en matchning på vardera 92 %. I LBR 2016 finns 23 291 företag i driftsinriktning Småbruk, det är den driftsinriktning som innehåller flest antal företag. I matchningen är Småbruk den driftsinriktning som innehöll minst andel företag som matchade mot FDB, 63 %. Figur H baseras på data från tabell 8.

 

Figur H. Andel jordbruksföretag i LBR inom respektive driftsinriktning efter match mot FDB

 

Eftersom driftsinriktning i LBR och näringsgrensindelning i FDB inte fullt stämmer överens och eftersom inriktning bestäms på olika grunder så kan ett företags inriktning vara olika i registren.

Bland de 97 % av företagen i driftsinriktning svin i LBR som matchade mot FDB har 63 % även näringsgren 0146 Uppfödning av svin i FDB. En tämligen stor andel, 29 %, av svinföretagen i LBR hittas i 0150 Blandat jordbruk i FDB.

Totalt är det 40 % av företagen i LBR som matchar mot FDB som har SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB. Det är i den av de jordbruksrelaterade näringsgrenarna i FDB som flest antal av jordbruksföretagen från LBR hittas.

I LBR finns dock inriktningarna Blandad växtodling, Blandad husdjursskötsel, Blandat jordbruk mest växtodling, Blandat jordbruk mest husdjur samt Småbruk. Motsvarigheten i FDB är just 0150 Blandat jordbruk. Av de 40 % av jordbruksföretag i LBR som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB tillhör drygt hälften någon av de nämnda driftsinriktningarna i LBR. Däremot, återstående del som har näringsgren 0150 Blandat jordbruk har någon mer specifik driftsinriktning i LBR.

För de som har driftsinriktning Blandat jordbruk i LBR, gäller för både mest växtodling och mest husdjur, matchas nästan 55 % mot SNI-kod 0150 i FDB. Lägst andel att matchas mot SNI-kod 0150 är det bland företag som har driftsinriktning Köks- prydnads- och plantskoleväxter i LBR, där mindre än 10 % har SNI-kod 0150 i FDB. Informationen finns i figur I som baseras på tabell 10.

 

Figur I. Andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom respektive driftsinriktning som har klassificerats under SNI-kod 0150 Blandat jordbruk i FDB, år 2016

 

Utöver driftsinriktning Svin i LBR så har även driftsinriktning Får och getter samt Jordbruksväxter en tämligen stor andel av företagen klassificerade under 0150 Blandat jordbruk i FDB. Ungefär 40 % av de jordbruksföretag som har driftsinriktning Får och getter i LBR och som är möjliga att matcha mot FDB har näringsgren 0150 Blandat jordbruk i FDB. Motsvarande andel för jordbruksföretagen som har driftsinriktning Jordbruksväxter i LBR är 37 %.

 

Verksamheter utöver jordbruk

Primära och sekundära verksamheter i FDB

I FDB har vi studerat de företag som har en eller flera verksamheter i branschen jordbruk. Dessa företag kan också ha en eller flera verksamheter i andra branscher än jordbruk. Bearbetningen av FDB visar att:

-          72 241 företag hade enbart jordbruk

-          45 198 företag hade en annan verksamhet förutom jordbruk

-          9 850 hade två verksamheter förutom jordbruk

-          2 981 hade tre verksamheter förutom jordbruk

-          1 301 hade fyra verksamheter förutom jordbruk.

Antalet företag med enbart jordbruk har minskat med drygt 2 800 stycken och är 55% av företagen 2016. Medan de andra fyra kategorierna, 1–4 andra verksamheter förutom jordbruk har ökat med 400–1800 företag. Företagen med en annan verksamhet förutom jordbruk svarar för 34 % av företagen och företagen med 2-4 andra verksamheter är 11 % av företagen som har minst en SNI-kod som tillhör jordbruk.

Totalt hade 59 330 jordbruksföretag en eller flera andra verksamheter förutom jordbruk. Av dessa 59 330 företag hade 36 645 företag jordbruk som sin primära aktivitet medan 22 685 företag hade någon annan verksamhet som sin primära aktivitet. I de senare fallen kan alltså jordbruk förutsättas bedrivas i mindre omfattning än den övriga verksamheten.

Jordbruksföretagarnas totala antal branscher förutom jordbruk uppgick till 79 045 stycken, en ökning med drygt 8 500 branscher. Ett företag kan ha mer än en sekundär verksamhet då vi kontrollerar upp till och med fem branscher i materialet. Om ett företag t.ex. har två olika branscher inom SNI-kod 02 Skogsbruk räknas det företaget två gånger i kolumnen ”Antal branscher år 2016”. Företaget kan ha skogsbruk som primär och sekundär bransch, eller som två olika sekundära branscher.

De 20 största branscherna redovisas i tablå G. Tablån visar att Skogsbruk är den bransch som vanligast kombineras med jordbruk, därefter kommer bygg och anläggningsverksamhet följt av sport-, fritids- och nöjesanläggningar. Även 2013 var dessa tre branscher störst.

 

Tablå G. Antal företag i FDB efter bransch utöver jordbruk, år 2016

Bransch efter SNI-kod
Huvudtyp

Antal primära branscher

Antal sekundära branscher

Antal branscher
år 2016

02 Skogsbruk

8 727

26 381

35 108

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

2 599

3 830

6 429

93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

1 090

3 171

4 261

68 Fastighetsverksamhet

1 000

2 529

3 529

81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av
      grönytor

481

1 887

2 368

47 Detaljhandel utom med motorfordon och
     motorcyklar

579

1 720

2 299

46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

515

1 433

1 948

85 Utbildning

526

1 307

1 833

70 Verksamheter som utövas av huvudkontor;
     konsulttjänster till företag

590

913

1 503

71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk
     provning och analys

654

838

1 492

96 Andra konsumenttjänster

466

943

1 409

49 Landtransport; transport i rörsystem

537

653

1 190

41 Byggande av hus

550

578

1 128

69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

433

560

993

55 Hotell- och logiverksamhet

183

770

953

90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt
     underhållningsverksamhet

248

688

936

45 Handel samt reparation av motorfordon och
     motorcyklar

299

624

923

74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi,
     vetenskap och teknik

237

603

840

33 Reparation och installation av maskiner och
     apparater

201

590

791

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och
     apparater

227

523

750

Övriga branscher

2 543

5 819

8 362

Summa

22 685

56 360

79 045


Anm. Ett företag kan förekomma upptill fyra gånger i tabellen.

 

För de 10 branscher inom jordbruk med flest företag i FDB är Uppfödning av hästar och andra hästdjur den bransch där andelen företag som också har någon annan verksamhet högst. Därefter följer Service till växtodling och Service till husdjursskötsel. I resterande kategorier i tablå H har färre än 50 % av företagen annan verksamhet.

 

Tablå H. De 10 branscher med flest företag och hur stor andel av företagen i dessa branscher som har verksamhet utöver jordbruk i FDB, år 2016

Bransch efter SNI-kod

Antal företag

Antal med
annan
verksamhet

Andel

01500 Blandat jordbruk

70 204

34 113

49%

01110 Odling av spannmål (utom ris),
            baljväxter och oljeväxter

10 209

3 079

30%

01199 Odling av övriga ett- och tvååriga
            växter

9 356

2 358

25%

01420 Uppfödning av andra nötkreatur
            och bufflar

8 638

3 384

39%

01410 Mjölkproduktion och uppfödning av
            nötkreatur av mjölkras

6 318

2 321

37%

01620 Service till husdjursskötsel

5 239

3 065

59%

01430 Uppfödning av hästar och andra
           hästdjur

3 891

2 711

70%

01450 Uppfödning av får och getter

3 409

1 617

47%

01610 Service till växtodling

3 132

2 030

65%

01491 Renskötsel

1 699

600

35%

Samtliga företag

131 571

59 330

45%


 

Kombinationsverksamhet i LBR

I LBR fanns 27 666 företag med kombinationsverksamhet år 2016. År 2013 var antalet 25 059 företag. I LBR är en kombinationsverksamhet en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbrukets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används. Tablå I redovisar hur stor andel av företagen inom respektive driftsinriktning som har kombinationsverksamhet.

 

Tablå I. Antal jordbruksföretag i LBR med kombinationsverksamhet, fördelat på driftsinriktning, år 2016

Driftsinriktning

Antal företag

Antal med kombinations-verksamhet

Andel

11 Jordbruksväxter

15 902

8 226

52%

12 Köks- prydnads- och plantskoleväxter

788

473

60%

13 Frukt och bär

353

176

50%

14 Blandad växtodling

634

408

64%

21 Nötkreatur

12 174

5 474

45%

22 Får och getter

3 501

1 420

41%

23 Svin

450

186

41%

24 Fjäderfä

180

76

42%

25 Blandad husdjursskötsel

1 512

752

50%

31 Blandat jordbruk, mest växtodling

1 485

841

57%

32 Blandat jordbruk, mest husdjur

2 667

1 318

49%

9 Småbruk

23 291

8 316

36%

Samtliga företag

62 937

27 666

44%


 

De tre driftsinriktningar i LBR där flest andel företag har kombinationsverksamhet är Blandad växtodling, Köks-, prydnads- och plantskoleväxter samt Blandat jordbruk, mest växtodling.

Jämförelse mellan LBR och FDB

Totalt sett har 45 % av företagen i FDB en annan verksamhet utöver jordbruksverksamheten medan andelen bland företagen i LBR är 44 % år 2016. Jämfört med 2013 är det i stort sett oförändrat för företagen i FDB medan andelen har ökat från 37 % för företagen i LBR.

Matchning mellan LBR och FDB

I figur J visas hur stor andel av företagen i LBR totalt och för varje driftsinriktning som matchar mot de fyra vanligaste branscherna i FDB, efter primär aktivitet. Av jordbruksföretagen i LBR som går att matcha mot FDB har totalt 89 % jordbruk som primär aktivitet, 4 % har Skogsbruk och knappt 2 % har Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet som primär aktivitet år 2016. Resterande 5 % av jordbruksföretagen som går att matcha mot FDB är utspridda bland de övriga näringsgrenarna i FDB.

Den driftsinriktning i LBR där störst andel av företagen har jordbruk som primär aktivitet är Svin. 98 % av de företag som har driftsinriktning svin i LBR som hittas i FDB har verksamheten som primär aktivitet. Detta kan förklaras av att en stor andel av svinföretagen i LBR är stora. Andelen mellan de andra driftsinriktningarna i LBR skiljer sig inte så mycket. De två som utmärker sig är Småbruk samt Får och getter. Bland jordbruksföretagen i de driftsinriktningarna är det minst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet, nämligen 84 % respektive 85 %. Det kan förklaras av att det är betydligt fler små företag i de driftsinriktningarna som i större utsträckning kan tänkas ha en annan primär aktivitet. Informationen i tabell 12a ligger till grund för informationen i figur J.

 

Figur J. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter primär aktivitet i FDB, år 2016

 

I figur K visas den andel av jordbruksföretagen i LBR som matchar mot FDB inom varje driftsinriktning efter vanligaste sekundära aktiviteterna. 59 % av jordbruksföretagen i LBR som går att matcha mot FDB har ingen sekundär aktivitet år 2016. Bland de företag som går att matcha har totalt 15 % Jordbruk och 18 % Skogsbruk som sekundär aktivitet. Ett företag kan i FDB ha jordbruk både som primär och sekundär aktivitet. I tabell 12b finns underlaget till figur K.

 

Figur K. Andel av jordbruksföretagen inom respektive driftsinriktning i LBR efter sekundär aktivitet i FDB, år 2016

 

 

I LBR fanns 27 666 företag med kombinationsverksamhet år 2016. 81 % av dessa företag matchar mot FDB. I figur L redovisas den andel jordbruksföretag i LBR som matchar mot FDB inom varje kombinationsverksamhet efter de vanligaste primära aktiviteterna. Bland de jordbruksföretag i LBR som exempelvis har Hantverk som kombinationsverksamhet har 79 % jordbruk som primär aktivitet, 2 % Skogsbruk, 3 % byggande av hus och 7 % av företagen har specialiserad bygg och anläggningsverksamhet som primär aktivitet i FDB. Resterande 8 % bland företagen som har Hantverk som kombinationsverksamhet har övriga branscher som primär aktivitet i FDB.

Inom kombinationsverksamheten Arbete på entreprenad inom jordbruk är det 2016 precis som 2013 störst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet medan de företag som angett Produktion av förnybar energi har minst andel företag som har jordbruk som primär aktivitet. Detta innebär att flera av företagen i LBR som angett att de har en eller flera kombinationsverksamheter har den aktiviteten som primär aktivitet och jordbruksaktiviteten kommer som sekundär aktivitet. Figur L är baserad på data i tabell 11a.

 

Figur L. Andel av jordbruksföretagen i LBR som har kombinationsverksamhet efter primär aktivitet i FDB, år 2016

 

Av de företag i LBR som inte har någon kombinationsverksamhet år 2016 går 77 % att matcha mot FDB. I figur M syns att knappt 70 %, av företagen som inte går att matcha, har jordbruk som primär aktivitet och knappt 8 % har en primär verksamhet som inte är jordbruk. Över 40 % har ingen sekundär aktivitet. Figur M baseras på kolumnerna ”Ingen kombinationsverksamhet i LBR” i tabellerna 11a och 11b.

 

Figur M. Andel jordbruksföretag utan kombinationsverksamhet i LBR efter primär och sekundär aktivitet i FDB, år 2016

 

Förvärvsarbetande/sysselsatta

Vad som definierar ett jordbruksföretag och en sysselsatt skiljer sig mycket åt mellan LBR och RAMS. Skillnaden i antal sysselsatta bland jordbruksföretagen blir därför stor. Informationen för riket i tabellerna 5c och 5d är grafiskt presenterat i figur N. Där syns det att det framför allt är antal sysselsatta i fysiska företag som skiljer sig mellan de två registren.

 

Figur N. Antal sysselsatta i jordbruksföretagen

 

Sysselsatta enligt Lantbruksregistret

Enligt statistiken i LBR var totalt 108 314 personer sysselsatta (utöver företagaren) i jordbruksföretagen år 2016 vilket är en ökning med 3 % jämfört med 2013. I tablå J visas de län som i genomsnitt hade störst antal sysselsatta per företag respektive det län som hade minst antal sysselsatta per företag i LBR. Jordbruksföretagen i Blekinge, Gotlands och Skåne län hade i genomsnitt två eller fler sysselsatta per företag medan Västernorrlands län hade 1,3 sysselsatta per företag år 2016. Totalt sett så hade jordbruksföretagen i LBR i genomsnitt 1,7 sysselsatta per företag (utöver företagaren) år 2016.

 

Tablå J. Sysselsatta (utöver företagare) i 5 län med störst antalsysselsatta per företag och i 5 län med minst antal sysselsatta per företag, år 2016, enligt LBR

Län

Antal företag

Sysselsatta
utöver företagare

Sysselsatta/
företag

5 län med störst antal sysselsatta per företag

Blekinge

1 316

2 750

2,1

Gotlands

1 415

2 850

2,0

Skåne

8 196

16 471

2,0

Östergötlands

3 351

6 522

1,9

Kalmar

2 992

5 705

1,9

5 län med minst antal sysselsatta per företag

Örebro

2 267

3 603

1,6

Norrbottens

1 261

1 918

1,5

Västerbottens

2 307

3 446

1,5

Kronobergs

2 205

3 248

1,5

Västernorrlands

1 962

2 558

1,3

Riket

62 937

108 314

1,7


 

Sysselsatta enligt RAMS

I RAMS innefattar antal sysselsatta per företag de personer som har jordbruket som sin huvudsysselsättning, dvs. har ingen annan anställning som genererar mer i inkomst i november. Det är antingen en företagare, dvs. egna företagare som har deklarerat aktiv näringsverksamhet och har verksamheten som sin huvudsysselsättning eller personer som fått kontrolluppgifter. Kombinatörsföretagen räknas inte med då ingen har sin huvudsakliga sysselsättning där. Antal sysselsatta var 53 685 personer år 2016, en minskning med knappt 6 % jämfört med 2013. I RAMS var det inget län som hade två eller fler sysselsatta per företag och genomsnitt sysselsatta per företag i riket var 1,5 personer, vilket är 0,2 personer färre än i LBR. I Stockholms, Skåne och Södermanlands län var det i genomsnitt minst 1,6 sysselsatta per företag. Jordbruksföretagen i Värmlands och Västernorrlands län hade minst antal sysselsatta per företag, drygt 1,2 personer per företag.

 

Tablå K. Sysselsatta i 5 län med störst antal sysselsatta per företag och i 5 län med minst antal sysselsatta per företag, år 2016, enligt RAMS

Län

Antal företag

Sysselsatta

Sysselsatta/
företag

5 län med störst antal sysselsatta per företag

Stockholms

1 402

2 454

1,8

Skåne

5 737

9 960

1,7

Södermanlands

1 216

1 919

1,6

Jönköpings

1 751

2 696

1,5

Kalmar

1 784

2 744

1,5

5 län med minst sysselsatta per företag

Uppsala

1 719

2 177

1,3

Jämtlands

838

1 052

1,3

Kronobergs

1 033

1 292

1,3

Värmlands

1 412

1 746

1,2

Västernorrlands

1 098

1 348

1,2

Riket

36 834

53 685

1,5


 

Jämförelse mellan LBR och RAMS

På grund av de stora skillnader i definitionerna är inte antal sysselsatta direkt jämförbart mellan LBR och RAMS. I genomsnitt har ett jordbruksföretag i LBR 1,7 sysselsatta personer utöver företagaren medan RAMS i genomsnitt har 1,5 sysselsatta. I RAMS innehåller dock antalet sysselsatta i vissa fall även företagaren. I figur N syns att antal sysselsatta bland de juridiska företagen inte skiljer sig alls mycket mellan LBR och RAMS. Detta kan förklaras av att de juridiska företagen i större utsträckning är registrerade firmor med anställda som får utbetald lön.

I sysselsatt i RAMS ingår endast de som har fått lön i november året innan, medan sysselsatta i LBR även kan vara obetalda. I tabell 5c redovisas antal sysselsatta i LBR efter företagsform. Om vi gör antagandet att samtliga sysselsatta på juridiska företag samt övrigt sysselsatta, tillfälligt sysselsatta samt 60 % av familjemedlemmarna (inte make/maka/sambo) på fysiska företag är betalda innebär det att ca 60 800 personer är betalda i LBR. Det motsvarar ca 35 % av alla sysselsatta i LBR. Det är fortfarande fler än i RAMS, men visar att skillnaderna i definitioner mellan registren påverkar resultatet.

 

 [1] Arbetsgivare ska årligen lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket om bl.a. utbetald lön och avdragen skatt.

[2] I detta Statistiska meddelande används begreppet sysselsatta även för förvärvsarbetande i RAMS. Detta för att underlätta för läsaren då sysselsatta är det begrepp som används i LBR.

[3] För att ett företag ska klassificeras som verksamt/aktivt i FDB krävs att företagaren är registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch, oavsett svensk, utländsk eller okänd adress eller om företaget har en ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller nämnda regler.