Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretag i Lantbruksregistret och Företagsregistret

JO 34 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

I Sverige finns olika källor till Jordbruksstatistik rörande bland annat antal jordbruksföretag, företagare och typ av inriktning. En källa är Lantbruksregistret, LBR, som delvis regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EC) No 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur. Trösklarna för att ingå i LBR baseras på hektar jordbruksmark, trädgårdsodling och antal djur. Typ av jordbruksverksamhet/driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov. Uppgifterna i LBR baseras främst på en postenkätundersökning om jordbrukets struktur (strukturundersökningen, FSS) men även på diverse andra statistiska undersökningar och administrativa register vid Jordbruksverket.

En annan källa till statistik rörande jordbruksföretag är Företagsdatabasen, FDB. FDB regleras i (EC) No 177/2008 som innebär att alla verksamheter som har en ekonomisk aktivitet ska vara med. Typ av verksamhet klassificeras med hjälp av näringsgrenskoder, SNI 2007, i samband med registrering av företaget. SNI-koden ska beskriva företagens verksamhet enligt den gällande standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. SNI 2007 följer EU:s näringsgrensindelning NACE. Uppgifterna i FDB baseras till stor del på Skatteverkets administrativa register, Bolagsverket och Svensk adressändring AB.

I denna rapport används även Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som är den främsta registerkällan för sysselsättningsstatistik i Sverige. Målpopulationen i RAMS är samtliga individer som är mellan 15 och 74 år och är folkbokförda i Sverige 31 december respektive år i enlighet med Registret över totalbefolkningen och som har förvärvsarbetat. Registret används bland annat vid jämförelser av sysselsättningsstatistiken i denna undersökning. Uppgifterna i RAMS kommer främst från skatteadministrativa register samt statistikregister som SCB förfogar över.

Jordbruksverket har fått förfrågningar om hur de olika definitionerna hänger ihop mellan registren och hur utvecklingen ska tolkas beroende på vilken statistikkälla som används. Förfrågningar kommer framförallt från politiker men också från forskare och utredare som utreder frågor ur ett landsbygdsperspektiv.

Med hjälp av resultatet i undersökningen kan dessa användare enklare se och förstå skillnader som uppstår i statistiken beroende av vilket register som använts.

Detta omfattar statistiken

Undersökningen är helt registerbaserad och utgår från de jordbruksföretag som finns i Lantbruksregistret och de företag som är klassificerade som jordbruksföretag i Företagsdatabasen och RAMS. Med tanke på att ett företag kan ha flera näringsgrenar då ett och samma företag kan ha flera verksamheter har vi kontrollerat upp till och med fem näringsgrenar.

De variabler som redovisas är följande:

-          Driftsinriktning / verksamhetsinriktning

-          Sysselsatt / förvärvsarbetande

-          Kombinationsverksamhet

-          Primär / sekundär aktivitet

-          Företagskategori / juridisk form

-          Kön på driftsledare/huvudbrukare / företagare

-          Ålder på driftsledare / företagare

 

Definitioner och förklaringar

Definitioner och förklaringar beskrivs under ”Statistiken med kommentarer” sida 4–6 och i dokumentet Kvalitetsdeklaration. Här nedan ges ytterligare förtydliganden.

 

Företagare i RAMS:

För att klassificeras som företagare i RAMS krävs det att innehavaren klassificerats som sysselsatt och har verksamheten som huvudsaklig sysselsättning. Som egenföretagare krävs det att man deklarerat inkomst av aktiv näringsverksamhet för att klassificeras som sysselsatt. För att innehavaren/ägaren av företaget ska betraktas som aktiv ska han eller hon ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (ca 500 timmar) av en anställning på heltid. Samtliga enskilda bolag bland de ordinarie företagen[1] är aktiva men det innebär inte att innehavaren/ägaren av ett enskilt bolag är klassificerad som företagare. I vissa fall kan innehavaren nämligen ha en annan anställning som genererar en högre inkomst vilket gör att innehavaren då klassificeras som anställd på det andra företaget i stället för att klassificeras som företagare för den enskilda firman. Den enskilda firman blir då ett kombinatörsföretag om det inte finns kontrolluppgifter kopplade till företaget, i sådana fall finns företaget med som ett ordinarie företag. I och med detta är antal enskilda bolag inte detsamma som antal företagare. I denna undersökning har vi inte uppgift om innehavare/ägare av enskilda företag har klassificerats som företagare vilket gör att vi använder innehavare/ägare, som då är detsamma som antal enskilda bolag, i jämförelser mot LBR:s huvudbrukare.

 

Sysselsatt/förvärvsarbetande i RAMS:

För att en person ska klassificeras som sysselsatt i RAMS krävs att han/hon är mellan 16–74 år och har fått en kontrolluppgift. Kontrolluppgiften, som anger om och när lön har betalts ut, används för att avgöra om personen arbetat minst 4 h i november. En person kan bara klassificeras som sysselsatt på ett företag, det företag som har givit högst ekonomisk ersättning i november klassificeras som den huvudsakliga sysselsättningen. Personer som deklarerar aktiv näringsverksamhet klassificeras som sysselsatta oavsett om verksamheten bedrivs med över- eller underskott. I denna rapport har vi inte detaljerad information om de sysselsatta i RAMS vilket innebär att vi inte vet om en sysselsatt är företagare eller anställd.

 

SNI-kodning FDB och RAMS:

I FDB och RAMS bestäms företagens verksamhetsinriktningar enligt den gällande standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. SNI 2007 följer EU:s näringsgrensindelning NACE. Strukturen i SNI består av fem nivåer. I avdelning A ingår jordbruk, skogsbruk och fiske. Dessa är uppdelade i huvudgrupperna 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02 Skogsbruk och 03 Fiske och vattenbruk. I huvudgrupp 01 Jordbruk finns som mest 41 olika verksamhetsinriktningar på detaljgruppsnivå (femsiffernivå). I urvalet som hämtats från FDB och RAMS för åren 2010 och 2013 inkluderas inte de företag som tillhör SNI-kod 0170 Jakt och service i anslutning härtill. Bland företagen i urvalet kan ändå verksamheten förekomma men i så fall har företaget även en annan verksamhet inom SNI-kod jordbruk, SNI 0111–0164. För 2016 inkluderades SNI-kod 0170 Jakt och service i anslutning härtill i urvalet. Samtliga näringsgrenar går att läsa om på www.sni2007.scb.se.

Så görs statistiken

Denna undersökning bygger på statistik från Lantbruksregistret, LBR, Företagsdatabasen, FDB och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS. Registeruppgifterna har matchats mot varandra i största möjliga mån genom person- och organisationsnummer.

För att ha möjlighet att förklara skillnader och likheter mellan registren så har dokumentation gällande regleringar, definitioner och kvalité för respektive register studerats.

Statistikens tillförlitlighet

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande baseras enbart på registerdata. Samtliga register bedöms ha hög tillförlitlighet.

Uppgifterna från respektive register har behandlats och matchats mot varandra i dataprogrammet SAS. Bearbetningsfel kan förekomma men bedöms i så fall inte påverka resultatet i stort.

Bra att veta

Ett företag i LBR kan bestå av flera olika personer. Detta medför att vi inte har ett 1-till-1-förhållande mellan LBR och FDB/RAMS. I första hand har koppling skett mot huvudbrukaren i LBR, men om man inte fått någon träff så har koppling skett mot de övriga personerna på LBR-företaget. Som exempel kan två företag i FDB eller RAMS kopplas till ett LBR-företag. Exempelvis om två syskon driver en gård tillsammans och de både registrerar sig som enskild näringsidkare innebär detta två företag i FDB medan de i LBR troligtvis kan kopplas till ett företag.

Alla företag i FDB och RAMS hade inte fullständiga adressuppgifter. De är markerade med ”okänd adress” i tabellerna. Det kan innebära att adressen är skyddad eller att FDB och RAMS inte fått fullständiga adresser från Skatteverket.

I de fall som man fått koppling till LBR från FDB och RAMS, så har uppgift om län, PO8 osv. hämtats från LBR. Detta beroende på att vi ville kunna koppla på storleksgrupp åker och storleksgrupp jordbruksmark. Dessutom minimerade vi då också antalet företag med okänd eller utländsk adress.

Mellan årgång 2010 och 2011 skedde två förändringar i metoden i RAMS. Den ena förändringen innebar att egna företagare över 65 år klassificeras som förvärvsarbetande på samma sätt som övriga enskilda företagare. Förändringen innebar att antalet egna företagare över 65 år ökade markant och en stor del av ökningen skedde i näringsgren Jordbruk, skogsbruk och fiske. De uppgifterna som har använts för år 2010 från RAMS baseras därför på samma metod som användes år 2013 för att bättre kunna jämföras med uppgifterna för år 2013.

Den andra förändringen i RAMS innebar att åldersgränsen 16–74 år används från och med år 2011. Detta för att överensstämma med arbetskraftsundersökningarna, AKU. I tidigare årgångar var åldersgränsen 16–84 år. Fr.o.m. årgång 2010 av RAMS avgränsas även 15-åringar som förvärvsarbetande eller ej förvärvsarbetande. 15-åringarna ingår inte i den officiella redovisningen av statistiken utan uppgifterna tas fram vid specialbeställningar. 15-åringar ingår inte i denna undersökningen.

I RAMS finns inte detaljerade uppgifter om de anställda utan bara antal anställda per företag.

 

I FDB har förändringar gällande aktivitetsstatus påverkat antalet jordbruksföretag. Mellan maj 2010 och juni 2011 ansågs ett företag som aktivt om det fanns någon momsdeklaration, betald arbetsgivaravgift eller debiterad preliminärskatt (F-skatt) under de senaste 12 månaderna. Detta innebar att de som inte hade någon ekonomisk redovisning enligt dessa register bestämdes som ej verksamma och kopplades bort från SNI-koden.

I juni 2011 återställdes reglerna för aktivitetskriterier i FDB till de som gällde före maj 2010 bland annat för att den statistiska användning av FDB hade försämrats. Från och med juni 2011 gäller att ett verksamt/aktivt företag är:

-          registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch, oavsett svensk, utländsk eller okänd adress

-          ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller ovanstående regler

 

och företaget får aktivitetsstatus som ”Ej verksam” om företaget:

-          aldrig varit registrerad för moms, arbetsgivare och F-skatt oavsett bransch

-          har varit registrerad i någon av ovanstående men är nu avregistrerad

-          s.k. icke företag (exempelvis ambassader)

 

Att det finns med inaktiva företag bland de företag som använts i denna undersökning kan bero på att de antingen varit inaktiva ända sedan laddningen till FDB 1999, som är dagens system. De som var inaktiva då fick ligga kvar med sin bransch. Det kan också bero på att Skatteverket levererat en uppgift om ett företag som är inaktivt. Uppgiften läggs då in på företaget. En tredje anledning kan vara att vissa juridiska former är undantagna från regeln att avaktiveras. Det gäller t.ex. värdepappersfonder, banker, ideella föreningar och utländska juridiska personer.

 

I ett par tabeller redovisas totala antalet jordbruksföretag och företagare för RAMS och LBR både enligt gällande definition och enligt en tidigare definition. I LBR förändrades definitionen av jordbruksföretag år 2010 för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. I RAMS skedde två metodförändringar mellan årgång 2010 och 2011. De båda nämns ovan.

Mer om dessa metodförändringar går att läsa i Statistikens Framställning (StaF).

Annan statistik

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.

 

 [1] Kombinatörsföretagen i populationen är både de som har aktiv och passiv näringsverksamhet