Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007

JO 35 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Inledning

Redovisningen i detta statistiska meddelande avser jordbruksföretag som
- brukade mer än 2,0 ha åkermark,
- hade en stor djurbesättning eller
- bedrev trädgårdsodling av en viss omfattning.

Uppgifterna för år 2000 avser dock endast jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark eller stor djurbesättning.

De uppgifter som ligger till grund för statistiken har huvudsakligen hämtats från lantbruksregistret (LBR) kompletterat med uppgifter från Jordbruksverkets stödregister.

I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform ansökte betydligt fler jordbrukare än tidigare om stöd. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde därför till ett ökat antal företag i LBR. Förändringarna jämfört med undersökningar genomförda före 2005 bör därför tolkas med försiktighet. De innebär inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är också en följd av stödreglerna.

Det ökade antalet jordbruksföretag består i huvudsak av småbruk

Antalet jordbruksföretag i statistiken ökade från 67 888 år 2003 till 75 808 år 2005, efter att ha minskat i stort sett kontinuerligt sedan mitten av 1980-talet. Detta berodde som nämnts främst på övergången från arealstöd till gårdsstöd. Mellan åren 2005 och 2007 har dock företagen åter minskat i antal. År 2007 fanns 3 199 färre företag än år 2005, dvs. 72 609. Detta framgår av figur A. Den uppgång som redovisas mellan år 1995 och år 1996 beror huvudsakligen på att före 1996 ingick inte företag med mindre än 0,3 ha utnyttjad åkermark i statistiken. För åren 2000 och tidigare ingick inte heller trädgårdsföretag med mindre än 2 hektar åkermark. Antalet sådana företag var ca 1 000 år 2000.

Figur A. Totala antalet jordbruksföretag

De företag som tillkommit i LBR mellan 2003 och 2005 kan vara antingen sådana vars ägare tidigare arrenderat ut all mark (och företagen därmed inte funnits med i LBR) men nu återtagit marken eller sådana som av olika anledningar tagits bort från registret eller företag som aldrig tidigare funnits med i LBR.

Som framgår av Figur B är de företag som tillkommit sedan 2005 främst småbruk. Dessa definieras som företag med mindre än 400 timmars arbetsbehov. Effekterna av övergången från arealstöd till gårdsstöd 2005 syns även 2007 även om en liten minskning av antalet företag har skett mellan 2005 och 2007. Fortfarande är dock antalet småbruk närmare 25 000, att jämföra med runt 15 000 år 2003.

I viss utsträckning har även växtodlingsföretag tillkommit mellan år 2003 och 2005. År 2007 har dock antalet växtodlingsföretag minskat till under 20 000 vilket är lägre än motsvarande siffra för åren 2000, 2003 och 2005.

Företag med husdjursskötsel och företag med blandat jordbruk har minskat konstant sedan år 2000 som framgår av Figur B. Inte minst företag med mjölkkor har minskat med nästan 2000 sedan år 2003, vilket framgår av Figur C.

Figur B. Antal jordbruksföretag efter driftsinriktning

Figur C. Antal företag med mjölkkor har minskat

Minskat arbetsbehov inom jordbruket

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 106 177 tusentals timmar till 100 103 tusentals timmar mellan år 2005 och år 2007. Detta är en större minskning än mellan 2003 och 2005 då det totala arbetsbehovet minskade från 107 066 till 106 177 tusentals timmar.

Som framgår av Figur D skedde minskningen av arbetsbehovet mellan 2005 och 2007 huvudsakligen inom husdjursskötseln som dock fortfarande är den inriktning med störst arbetsbehov. Mer specifikt har arbetsbehovet för nötkreatur, svin och blandad husdjursskötsel minskat mellan 2005 och 2007 medan arbetsbehovet för får och getter samt fjäderfä har ökat något.

En minskning av arbetsbehovet har även skett inom växtodling, blandat jordbruk och småbruk. Minskningen av arbetsbehovet inom småbruken är dock ytterst liten.

Figur D. Beräknat arbetsbehov efter driftsinriktning, 1000 timmar

Tablå A nedan visar att antalet företag har minskat inom varje storleksklass för arbetsbehov utom bland de företag som har ett arbetsbehov på 5 600 timmar eller mer. I denna kategori har antalet företag ökat med 116. Närmare tre fjärdedelar (74,2 %) av företagen har ett standardiserat arbetsbehov på mindre än 1 600 timmar, dvs. mindre än en heltidsysselsatt person.

 

Tablå A. Antalet jordbruksföretag efter arbetsbehov i jordbruket 2005 och 2007

Arbetsbehov, timmar

Antal företag

Procentuell fördelning

 

2005

2007

2005

2007

-399

24 924

24 780

32,9

34,1

400 - 799

15 601

15 117

20,6

20,8

800 - 1599

14 949

13 950

19,7

19,2

1600 - 2399

6 847

6 526

9

9

2400 - 3199

4 499

3 902

5,9

5,4

3200 - 3999

3 478

2 975

4,6

4,1

4000 - 5599

3 330

3 063

4,4

4,2

5600 -

2 180

2 296

2,9

3,2

 

 

 

 

 

Samtliga

75 808

72 609

100

100