Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Inledning

Redovisningen i detta Statistiska meddelande avser jordbruksföretag som ingår i Lantbruksregistret (LBR) år 2013. För att ta hänsyn till att arbetsbehovet i jordbruket förändras över tid, t.ex. genom att mer effektiva maskiner börjar använd­as, revideras arbetsbehovet med jämna mellanrum. År 2013 gjordes en sådan förändring. På grund av detta redovisas alla uppgifter både med den tidigare och den nya beräkningsmetoden. Detta för att jämförelser ska kunna göras.

Den uppdaterade typologin har generellt gjort att antalet företag som blir klassificerade som husdjursföretag ökat medan antalet företag som blir klassificerade som växtodlingsföretag minskat.

Antal jordbruksföretag minskade

Det totala antalet jordbruksföretag minskade från 71 091 vid den förra stora undersökningen av jordbrukets struktur år 2010 till 67 146 år 2013. Det var en minskning med knappt 4 000 företag. Det gör att antalet jordbruksföretag fort­sätter att minska, precis som det gjort tidigare (se Figur A). Antalet standardtimmar har minskat precis som antal företag. Ökningen av antal företag åren 1995 och 2005 berodde på förändringar i de administrativa stöd­systemen. Förändringen innebar att framförallt små företag, som borde varit med i registret också tidigare år, hittades och infördes i registret då de började att söka arealbaserade stöd.

 

Figur A. Totalt antal jordbruksföretag samt standardtimmar mellan år 1984-2013

Den största minskningen av antal företag sker inom gruppen växtodling, där antalet företag minskade med drygt 1 600 stycken (se figur B). Den grupp som minskade mest procentuellt sett är blandat jordbruk, som minskade med 15 %. Den grupp som minskade allra minst, både realt och procentuellt, var småbruken (drygt 500 företag eller -2 %).

Den uppdaterade typologin har generellt gjort att antalet företag som blir klassifi­c­erade som husdjursföretag ökat medan antalet företag som blir klassificerade som växtodlingsföretag minskat. Inom kategorin växtodling är det främst gruppen ”Vall utöver eget behov (112)” som minskar. Inom kategorin husdjur är det främst gruppen ”Får (221)” som ökar.

 

Figur B. Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning

Antal företag inom husdjursskötsel minskade med omkring 1 000 företag mellan 2010 och 2013. Den nya typologin har dock gjort att minskningen inte blivit så stor som den annars skulle blivit. Om typologin inte förändrats skulle minskningen av företag varit omkring 2 000 företag.

Den procentuella minskningen var störst inom gruppen svin, som minskade med 16 % (se figur C). Det är nu enbart 500 företag som specialiserar sig på svinproduktion och gruppen har minskat med drygt 40 % sedan 2005. Även gruppen med nötkreatur såg en betydande minskning med 11 % sedan 2010. Gruppen med fjäderfä är inte stor men minskningen var 7 %. Gruppen med får såg en betydande positiv ökning med 25 %. Sedan år 2005 har gruppen med får ökat med 50 %.

 

Figur C. Utvecklingen av företag inom driftsinriktning husdjursskötsel

Antal företag inom växtodling minskade med omkring 1 600 stycken mellan 2010 och 2013. En del av minskningen beror på att typologin förändrats mellan dessa år. Utan en förändring av typologin skulle minskningen enbart vara cirka 500 företag. Den absolut största gruppen är jordbruksväxter med nästan 17 000 företag. Minskningen inom gruppen jordbruksväxter var 10 % eller drygt 1 800 företag (se figur D). De andra två grupperna, som är betydligt mindre, ökar istället. Trädgårdsväxter med 16 % och blandat med 4 %.

 

Figur D. Utvecklingen av företag inom driftsinriktning växtodling

 

Arbetsbehovet inom jordbruket minskade

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 95,0 miljoner standardtimmar år 2010 till 90,9 miljoner standardtimmar år 2013, en minskning med 4 %. Procentuellt sett är det en lika stor nedgång som mellan 2007 och 2010. Den största minskningen sker inom gruppen mjölkkor med gruppen jordbruksväxter på en andra plats. Den största ökningen sker inom gruppen trädgårdsväxter med får på en andra plats.

Den reala minskningen av arbetsbehov var störst inom gruppen husdjur, men trots detta var det i denna grupp som det totala arbetsbehovet var störst.

Den uppdaterade typologin medför också att antalet standardtimmar förändras. I likhet med antal företag, så minskar antalet standardtimmar för växtodling medan antalet standardtimmar för husdjur ökar. Den största minskningen sker för gruppen ”Köks- prydnads- och plantskoleväxter (12)”. Inom kategorin husdjur är det främst gruppen ”Får (221)” som ökar.

Standardtimmar baseras på grödarealer och husdjursantal vid respektive företag. Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande t.ex. maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara mycket ogynnsamt arronderade.

 

Figur E. Beräknat arbetsbehov efter huvudsaklig driftsinriktning i 1 000 standardtimmar

Stora företag ökade i antal

Antal företag i alla storleksgrupper, förutom gruppen med högst arbetsbehov, minskade. Störst minskning skedde i grupperna med 400–799 samt 800–1 599 standardtimmar, där antal företag minskade med 9 % vardera. Den allra högsta klassen, 5 600 timmar och uppåt, ökade med 1 % (se tablå A).

Gruppen med 5 600 timmar och uppåt är den grupp som förbrukar mest standardtimmar. Det är också den enda grupp som ökade antalet timmar mellan 2010 och 2013. Den minsta gruppen med upp till 399 standardtimmar för­brukade allra minst standardtimmar trots att gruppen innehöll flest företag.

Tablå A. Antal jordbruksföretag samt antal standardtimmar i tusental efter storleksgrupp av arbetsbehov år 2010 och 2013

Arbetsbehov,
standardtimmar

Antal företag

Antal standardtimmar i tusental

2010

2013

2010

2013

– 399

24 995

24 451

6 001

5 833

400 – 799

15 710

14 284

8 866

8 082

800 – 1 599

13 339

12 106

15 401

14 014

1 600 – 2 399

6 108

5 882

11 951

11 468

2 400 – 3 199

3 450

3 271

9 571

9 072

3 200 – 3 999

2 427

2 227

8 672

7 975

4 000 – 5 599

2 640

2 473

12 398

11 597

5 600 –

2 422

2 452

22 175

22 896

Totalt

71 091

67 146

95 035

90 937