Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013

JO 35 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. År 2013 samlades uppgifter från samtliga jordbruksföretag in. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR.

 

Fram till 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB. Från och med år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med detta har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter för att jordbrukarna inte ska behöva lämna samma uppgifter mer än en gång.

 

För att ta hänsyn till att arbetsbehovet i jordbruket förändras över tid, t.ex. genom att mer effektiva maskiner börjar använd­as, revideras arbetsbehovet med jämna mellanrum. År 2013 gjordes en sådan förändring. På grund av detta redovisas alla uppgifter både med den tidigare och den nya beräkningsmetoden. Detta för att jämförelser ska kunna göras.

 

Den uppdaterade typologin har generellt gjort att antalet företag som blir klassificerade som husdjursföretag ökat medan antalet företag som blir klassificerade som växtodlingsföretag minskat.

 

För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats år 2010. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den tidigare svenska definitionen av LBR.

 

Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. I den tidigare definitionen ingick ett företag i LBR då det innehade mer än 2,0 hektar åkermark. I EU:s avgränsningar krävs en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark). I LBR år 2010 krävs det därför mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark för att ingå.

Detta omfattar statistiken

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

- brukade mer än 2,0 ha åkermark

- brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

- innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till den 5 juni 2013 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä.

 

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är

-          antal jordbruksföretag i juni 2013

-          standardiserat arbetsbehov vid jordbruksföretag i juni 2013.

Antal jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende driftsinriktning, region, markareal (både åkermark och jordbruksmark), och standardiserat arbetsbehov.

Standardiserat arbetsbehov redovisas efter indelningar avseende driftsinriktning, region, markareal (åkermark och jordbruksmark) och storleksgrupp av standardiserat arbetsbehov.

Så görs statistiken

Denna statistik bygger på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR). LBR baseras på en enkätundersökning i juni 2013 till samtliga jordbruksföretag i landet samt på en bearbetning av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IACS) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och husdjursantal och är differentierade efter produktionens omfattning.

Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande till exempel maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara dåligt arronderade.

Metoden beskrivs i det Statistiska meddelandet JO 35 SM 0101 ”Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000. Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000 (jämte reviderade, jämförbara uppgifter avseende 1999). Typologidata.”

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Endast modellfelen bedöms kunna ha en inverkan på statistikens tillförlitlighet som inte är obetydlig. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i populationen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Ram-populationen utgörs av lantbruksregistret (LBR). Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ICAS) och Jordbruksverket databas över nötkreatur (CDB).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 3 %. Fel från bearbetningsprocessen bedöms inte påverka resultaten i stort.

Bra att veta

Det skedde en ökning av antalet företag i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd, vilka innebar att fler företag blev synliga i systemen och inkluderades i LBR snarare än att strukturen i jordbruket förändrades. Inga större förändringar i stödsystemen har skett mellan åren 2005 och 2013, dock medförde ändringen i definition av jordbruksföretag år 2010 (vilket är beskrivet tidigare i detta avsnitt) att antal jordbruksföretag, främst inom nötkreatursskötsel, får- och getskötsel samt småbruk, ökat mer än de skulle gjort utan definitionsändringen.

En översyn av typologin gjordes avseende år 2013. På grund av detta redovisas år 2013 med både den tidigare och den nya typologin.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag efter t.ex. brukningsform och företagarkategori och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider redovisas i serierna JO 34 SM  respektive JO 30 SM.

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.