Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 35 SM 0401

 

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003.
Svensk typologi

Typ of farming in 2003. Swedish typology

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

*  Hela publikationen(PDF)

*  Beskrivning av statistiken (PDF)    

 


 

 

I korta drag

Antalet jordbruksföretag minskar

Antalet jordbruksföretag i landet har minskat från 77 110 till 67 888 mellan åren 2000 och 2003, en minskning med 9 222 företag eller 12 %. Det är främst jordbruksföretag som inte söker EU-bidrag som har minskat till antalet och då i huvudsak mindre företag. I dessa antal ingår både jordbruksföretag med minst 2,0 ha åker och jordbruksföretag med en åkerareal under 2,0 ha men med många djur. Dessa senare företag, som till antalet var 1 108 st år 2003, ingick inte i den statistik som redovisades i det statistiska meddelandet Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003 (JO 34 SM 0401).

Fördelningen av företag på driftsinriktning är i stort sett oförändrad mellan 2000 och 2003. Ca 38 % av företagen klassificeras som husdjursföretag, 30 % som växtodlingsföretag, 22 % som småföretag samt 9 % som företag med blandad produktion.

Beräknat arbetsbehov i jordbruket minskar

Det årliga totala arbetsbehovet, uttryckt i standardtimmar, i jordbruket har gått ned med ca 7 % från 114,9 miljoner timmar till 107,1 miljoner timmar mellan 2000 och 2003. Nedgången i beräknat arbetsbehov beror främst på minskade arealer, minskat antal mjölkkor och minskat antal nötkreatur totalt, minskat antal företag samt genomsnittligt större företag.

De ca 38 % av företagen som klassas som husdjursföretag står för ca 57 % av det totala beräknade arbetsbehovet i jordbruket. Ca 27 % av arbetsbehovet beräknas för växtodlingsföretagen, medan knappt 4 % av arbetsbehovet beräknas för de 22 % av företagen som klassats som småföretag.