Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Statistiken med kommentarer

 

Jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag i landet har minskat från 77 110 till 67 888 mellan åren 2000 och 2003, en minskning med 9 222 företag eller 12 %. Det är främst jordbruksföretag som inte söker EU-bidrag som har minskat till antalet och då i huvudsak mindre företag. I dessa antal ingår både jordbruksföretag med minst 2,0 ha åker och jordbruksföretag med en åkerareal under 2,0 ha men med många djur. Dessa senare företag, som till antalet var 1 108 st 2003 ingick inte i den statistik som redovisades i det statistiska meddelandet Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003 (JO 34 SM 0401).

Fördelningen av företag på driftsinriktning är i stort sett oförändrad mellan 2000 och 2003. Ca 38 % av företagen klassificeras som husdjursföretag, 30 % som växtodlingsföretag, 22 % som småföretag samt 9 % som som företag med blandad produktion. I huvudsak är enligt den statistiska typklassificeringen den svenske jordbrukaren specialiserad i sin verksamhet, antingen husdjursproducent eller växtodlare. Blandat jordbruk är mindre vanligt enligt denna klassificering. Ett stort antal företag betecknas dock som småföretag.

Diagram 1. Antal jordbruksföretag efter driftsinriktning 2000 och 2003.

Fördelningen av antalet jordbruksföretag efter arbetsbehov är nära nog oförändrat mellan 2000 och 2003. Andelen företag med ett beräknat arbetsbehov på mindre än 800 timmar har minskat med en procentenhet till 45 %, medan andelen företag med ett arbetsbehov på mer än 4 000 timmar per år ökat med en procentenhet till 8 %. Ca 68 % av företagen har ett beräknat arbetsbehov på mindre än 1 600 timmar per år.

Tablå 1. Antal jordbruksföretag efter arbetsbehov i jordbruket 2000 och 2003.

Arbetsbehov, timmar

År 2000

År 2003

Antal

%

Antal

%

 

 

 

 

 

- 799

35 662

46

30 255

45

800 - 1 599

17 280

22

15 719

23

1 600 - 2 399

8 121

11

7 466

11

2 400 - 3 199

6 154

8

5 058

7

3 299 - 3 999

4 560

6

3 919

6

4 000 -

5 333

7

5 471

8

Samtliga

77 110

100

67 888

100Nästan 30 % av antalet företag med mer än 50 hektar åkermark har ett beräknat arbetsbehov på mer än 4 000 timmar. I storleksgruppen 20 - 50 hektar har drygt 60 % av företagen ett arbetsbehov mindre än 1 600 timmar. För 83 % av företagen med mellan 2 och 20 hektar åkermark är arbetsbehovet mindre än 800 timmar.

Tablå 2. Antal jordbruksföretag efter åkerareal och standardiserat arbetsbehov i jordbruket 2003

Arbetsbehov, timmar

Åkerareal, ha

-2,0

2,1-10,0

10,1-20,0

20,1-30,0

30,1-50,0

50,1-

Samtliga

 

 

 

 

 

 

 

 

- 799

261

18 602

7 731

2 597

926

138

30 255

800 - 1 599

244

1 683

4 474

3 203

3 689

2 426

15 719

1 600 - 2 399

141

192

671

924

1 995

3 543

7 466

2 400 - 3 199

83

59

204

723

1 483

2 506

5 058

3 299 - 3 999

75

32

35

111

924

2 742

3 919

4 000 -

304

39

44

45

242

4 797

5 471

Samtliga

1 108

20 607

13 159

7 603

9 259

16 152

67 888Beräknat arbetsbehov

Det årliga totala arbetsbehovet, uttryckt i standardtimmar, i jordbruket har gått ned med ca 7 % från 114,9 miljoner timmar till 107,1 miljoner timmar mellan 2000 och 2003. Nedgången i beräknat arbetsbehov beror främst på:

·                     Något minskade arealer

·                     Minskat antal mjölkkor och minskat antal nötkreatur totalt

·                     Minskat antal företag

·                     I genomsnitt större enheter, vilket ger lägre beräknat arbetsbehov per enhet (stordriftsfördelar)

De ca 38 % av företagen som klassas som husdjursföretag svarar för ca 57 % av det totala beräknade arbetsbehovet i jordbruket. Ca 27 % av arbetsbehovet beräknas för växtodlingsföretagen, medan knappt 4 % av arbetsbehovet beräknas för de 22 % av företagen som klassats som småföretag.

 

Tablå 3. Standardiserat arbetsbehov i jordbruket fördelat på företag med olika driftsinriktning och arbetsbehov 2000. 1000 timmar

Arbetsbehov, timmar

Driftsinriktning, huvudtyp

Växtodling

Husdjurs-
skötsel

Blandat
jordbruk

Småbruk

Samtliga

 

 

 

 

 

 

- 799

5 400

2 600

700

4 100

12 800

800 - 1 599

6 800

9 300

2 200

0

18 200

1 600 - 2 399

4 400

7 300

2 800

0

14 500

2 400 - 3 199

2 800

9 100

2 200

0

14 100

3 299 - 3 999

1 800

10 600

1 500

0

14 000

4 000 - 5 599

2 200

12 400

1 600

0

16 200

5 600 -

5 600

9 700

1 900

0

17 300

Samtliga

29 000

61 000

12 900

4 100

107 100