Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2003. Svensk typologi

JO 35 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa antalet företag efter driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Redovisningen har tidigare baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen. Under senare år används också uppgifter från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2003

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-         antal jordbruksföretag i juni 2003,

-         standardiserad arbetstid vid jordbruksföretag 2003

Dessa variabler redovisas efter följande indelningar:

-         Driftsinriktning (huvudtyperna är växtodling, husdjursskötsel, blandat jordbruk och småbruk men även mer detaljerad indelning förekommer)

-         Standardiserad arbetstid i jordbruket (- 799 tim, 800 - 1 599 tim, 1 600 tim - 2 399 tim, 2 400 tim - 3 199 tim, 3 200 - 3 999 tim samt 4 000 - tim)

-         Åkerareal (- 2,0 ha, 2,1 - 5,0 ha, 5,1 - 10,0 ha, 10,1 - 20,0 ha, 20,1 - 30,0 ha, 30,1 - 50,0 ha, 50,1 - 100,0 ha, 100,1 - ha)

-         Region (län, produktionsområde och stödområde)

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antalet företag efter i första hand driftsinriktning och standardiserat arbetsbehov. Uppskattningarna av standardiserad arbetsbehov på de enskilda jordbruksföretagen baseras på uppgifter från en postenkätundersökning i juni 2003 till samtliga jordbruksföretag i landet samt på bearbetningar av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB). Postenkätundersökningen utgjorde tillsammans med registerbearbetningarna en del av en större strukturundersökning som EUs medlemsländer skulle genomföra 2003.

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar (såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och hållande av olika djurslag) på enskilda företag. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och husdjursantal vid företagen. Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande t.ex. maskinell utrustning och arrondering. Det tar för enskilda företag inte hänsyn till att de kan ha en mycket liten maskinpark eller vara mycket dåligt arronderade. Den använda metoden beskrivs i det statistiska meddelandet JO 35 SM 0101 (Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000. Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000 (jämte reviderade, jämförbara uppgifter avseende 1999). Typologidata).

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel bedöms endast modellfel kunna ha en inte obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte medan undertäckning förekommer om uppdateringen av företag i föregående års lantbruksregister (LBR), som utgör urvalsram, inte har blivit komplett.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i IAKS eller i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. Arealuppgifterna i IAKS, som kommer från jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd, kontrolleras årligen genom administrativa kontroller och kontroller i fält på ca 5 % av alla jordbruksföretagen. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Modellfel förekommer i den mån antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 3 %. Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små.

Bra att veta

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik avseende 2000, då en en revidering av de standardiserade arbetsbehovstalen för olika driftsinriktningar genomfördes. Detta kan sägas ha orsakat ett brott i statistiken eftersom klassificeringen för enskilda företag på grund av denna revidering ändrades. Denna revidering beskrivs i det statistiska meddelandet JO 35 SM 0101 (Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000 jämte reviderade, jämförbara uppgifter avseende 1999.) Typologidata).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det statistiska meddelandet JO SM 34 0401 (Jordbruksföretag, företagare och ägoslag 2003) och uppgifter om jordbruksföretagares, familjemedlemmars och anställdas arbetstider i JO 30 SM 0401 (Sysselsättning i jordbruket 2003).

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik & fakta samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Statistiska meddelanden inom området jordbruksstatistik trycks fr.o.m. 2002 inte längre upp för distribution. I stället för att prenumerera på tryckta Statistiska meddelanden finns det möjlighet att, vid varje tillfälle som officiell jordbruksstatistik publiceras, utan avgift erhålla ett meddelande om detta per e-post tillsammans med publikationen i pdf-format. De som önskar ingå i denna form av prenumerationsservice skall sända en anmälan per e-post till gunilla.thorsell@sjv.se.

Enskilda exemplar av publikationerna kan erhållas som papperskopior till ett pris av 50 kr per exemplar. Dessa kan vid varje enskilt fall beställas från Marjatta Niemi tfn: 036 - 15 59 34, fax: 036 - 34 01 96, post: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, e-post: marjatta.niemi@sjv.se.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.