Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 35 SM 1101

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010
Svensk typologi
Type of farming in 2010. Swedish typology
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskat antal företag, främst inom husdjursskötsel

Mellan år 2007 och 2010 minskade antal jordbruksföretag med drygt 1 500 företag, från 72 609 till 71 091. Detta trots att definitionen för jordbruksföretag ändrades, vilket medförde att knappt 3 000 företag som tidigare inte skulle klassats som jordbruksföretag nu inkluderades.

Antal företag minskade inom samtliga driftsinriktningar förutom inom jordbruksväxter, skötsel av får och getter samt småbruk. Ökningen av antal småbruk berodde på den nya definitionen av jordbruksföretag. Driftsinriktningarna som minskade mest var skötsel av nötkreatur samt svin.

Minskat arbetsbehov

Även det beräknade arbetsbehovet minskade mellan år 2007 och 2010, från 100 103 tusen timmar till 95 035 tusen timmar. I de driftsinriktningar där antal företag ökade (småbruk, jordbruksväxter samt får- och getskötsel) ökade också arbetsbehovet, och därtill ökade arbetsbehovet för driftsinriktning fjäderfä. Även blandat jordbruk där får- och getskötsel eller fjäderfä dominerade hade ett något ökat arbetsbehov liksom blandat jordbruk med mest köks- prydnads- och plantskoleväxter. I övriga driftsinriktningar minskade arbetsbehovet