Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Inledning

Redovisningen i detta statistiska meddelande avser jordbruksföretag som ingick i Lantbruksregistret (LBR) år 2010. För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag, ändrades definitionen för vilka företag som ingår i LBR år 2010. Från och med år 2010 är LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller även lagts in värden för riket som överensstämmer med den tidigare svenska definitionen av LBR.

Antal jordbruksföretag minskade

Det totala antalet jordbruksföretag minskade från 72 609 år 2007 till 71 091företag år 2010. Med den gamla definitionen av ett jordbruksföretag var antalet företag 68 150 stycken år 2010. Antal företag som inkluderats på grund av den nya definitionen är knappt 2 950 stycken varav knappt 2 350 småbruk, 400 företag med nötkreatur som främsta driftsinriktning och 150 företag med driftsinriktning får och getter (se tabell 1).

 

Figur A. Det totala antalet jordbruksföretag mellan år 1984 och 2010

Antal företag med driftsinriktning får och getter ökade mellan år 2007 och 2010, liksom antalet företag med jordbruksväxter samt småbruk. Ökningen av antal småbruk berodde helt på införandet av den nya definitionen, medan antal företag med driftsinriktning får- och getskötsel samt driftsinriktning jordbruksväxt ökade oavsett definition (se tabell 1).

 

Figur B. Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning

Företag inom husdjursskötsel minskade sammanlagt med drygt 1 700 företag mellan 2005 och 2007 och med ytterligare nästan 2 000 företag till år 2010. Den procentuella minskningen var störst för företag med driftsinriktning svin, men även företag med nötkreatur såg en betydande minskning under perioden och likaså företag med blandad husdjursskötsel. Minskningen av antal företag med fjäderfä var förhållandevis liten. Företag med driftsinriktning får- och getskötsel gick emot trenden och ökade från år 2007 till år 2010 med nästan 10 %. Företag med nötkreatur var dock fortfarande klart den dominerande driftsinriktningen (se figur C).

 

Figur C. Utvecklingen av företag inom driftsinriktning husdjursskötsel sedan år 2005

Arbetsbehovet inom jordbruket minskade

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 100 103 tusen timmar till 95 035 tusen timmar mellan år 2007 och år 2010, vilket procentuellt sett var en lika stor minskning som mellan år 2005 och 2007 (se tabell 2). Ett ökat arbetsbehov kunde ses i driftsinriktningarna där antal företag ökade under perioden (företag med jordbruksväxter, får- och getskötsel samt småbruk), men även arbetsbehovet för driftsinriktning fjäderfä ökade. Då antalet företag med fjäderfä minskade krävde alltså varje företag i genomsnitt en större arbetsinsats år 2010 jämfört med tidigare. Blandat jordbruk med mest får och getter, fjäderfä och köks-, prydnads- och plantskoleväxter hade också ett ökat arbetsbehov 2010 jämfört med 2007.

Minskningen av arbetsbehov var störst inom husdjursskötseln, men fortfarande var detta den driftsinriktning med störst arbetsbehov (se figur D).

 

Figur D. Beräknat arbetsbehov efter huvudsaklig driftsinriktning i 1000 timmar

Företag med minst respektive störst arbetsbehov ökade

Antal företag i den grupp med lägst arbetsbehov (under 400 timmar) ökade från år 2007 till 2010 på grund av den ändrade definitionen. Förändringen i definition medförde ungefär 2 350 nya småbruk, vilket ett jordbruk klassas som då det kräver mindre än 400 timmars arbete per år. Även gruppen med näst lägst arbetsbehov (400 - 799 timmar) ökade år 2010 liksom antalet företag med störst arbetsbehov (mer än 5 600 timmar). I övriga grupper minskade antal företag (se Tablå A).

 

Tablå A. Antalet jordbruksföretag efter storleksgrupp av arbetsbehov år 2007 och 2010, samt procentuell fördelning per år

Arbetsbehov, timmar

Antal företag

Procentuell fördelning

 

2007

2010

2007

2010

-399

24 780

24 995

34,1

35,1

400 - 799

15 117

15 710

20,8

22,1

800 - 1599

13 950

13 339

19,2

18,8

1600 - 2399

6 526

6 108

9,0

8,6

2400 - 3199

3 902

3 450

5,4

4,9

3200 - 3999

2 975

2 427

4,1

3,4

4000 - 5599

3 063

2 640

4,2

3,7

5600 -

2 296

2 422

3,2

3,4

Totalt

72 609

71 091

100,0

100,0