Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010

JO 35 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. År 2010 samlades uppgifter från samtliga jordbruksföretag in. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR.

 

Fram till 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB. Från och med år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med detta har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter för att jordbrukarna inte ska behöva lämna samma uppgifter mer än en gång.

 

För att ta hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats år 2010. Från och med år 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

 

Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. I den tidigare definitionen ingick ett företag i LBR då det innehade mer än 2,0 hektar åkermark. I EU:s avgränsningar krävs en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark (åkermark + betesmark). I LBR år 2010 krävs det därför mer än 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark för att ingå.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010 uppfyllde något av följande kriterier:

- brukade mer än 2,0 ha åkermark

- brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

- bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

- innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2010 till den 10 juni 2010 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller minst 1 000 fjäderfä.

 

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

-          antal jordbruksföretag i juni 2010

-          standardiserat arbetsbehov vid jordbruksföretag i juni 2010.

 

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende driftsinriktning, region, markareal (både jordbruksmark och åkermark), och standardiserat arbetsbehov.

Standardiserat arbetsbehov redovisas efter indelningar avseende driftsinriktning, region, markareal (jordbruksmark och åkermark) och storleksgrupp av standardiserat arbetsbehov.

Så görs statistiken

Denna statistik bygger på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR). LBR baseras på en enkätundersökning i juni 2010 till samtliga jordbruksföretag i landet samt på en bearbetning av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov inom olika driftsgrenar såsom odling av olika grödor, mjölkproduktion och olika typer av djurhållning. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och husdjursantal och är differentierade efter produktionens omfattning.

Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande till exempel maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara ogynnsamt arronderade.

Metoden beskrivs i det statistiska meddelandet JO 35 SM 0101 "Rapporter från lantbrukets företagsregister 2000. Jordbruksföretagens driftsinriktning 2000 (jämte reviderade, jämförbara uppgifter avseende 1999). Typologidata."

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Endast modellfelen bedöms kunna ha en inverkan på statistikens tillförlitlighet som inte är obetydlig. Urvalsfel förekommer inte eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i populationen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Ram-populationen utgörs av lantbruksregistret (LBR). Ramen för 2010 års undersökning består av LBR 2009 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ca 4 %. Endast modellfelen bedöms kunna ha en inverkan på statistikens tillförlitlighet som inte är obetydlig.

Bra att veta

Det skedde en ökning av antalet företag i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd, vilka innebar att fler företag blev synliga i systemen och inkluderades i LBR snarare än att strukturen i jordbruket förändrades. År 2010 höjdes gränsen för att få söka stöd från 0,3 ha till 4,0 ha jordbruksmark. Förutom detta har inga större förändringar skett i stödsystemen mellan 2005 och 2010, dock medförde ändringen i definition av jordbruksföretag (vilket är beskrivet tidigare i detta avsnitt) att antal jordbruksföretag med driftsinriktning jordbruksväxter, får- och getskötsel samt småbruk ökat mer än de skulle gjort utan definitionsändringen.

En översyn av typologin gjordes avseende år 2000 (även uppgifter för år 1999 beräknades med reviderade arbetsbehovstal) vilket försämrade jämförbarheten bakåt i tiden. Denna revidering beskrivs närmare i JO 35 SM 0101.

Nytt för JO 35 SM 1101 jämfört med tidigare år är att antal jordbruksföretag och standardiserat arbetsbehov redovisas efter storleksgrupp jordbruksmark. Detta på grund av den nya, EU-anpassade avgränsningen för att ingå i LBR.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag efter t.ex. brukningsform och företagarkategori och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider redovisas i serierna JO 34 SM respektive JO 30 SM.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.