Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016

JO 35 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande bygger på uppgifter i LBR avseende 2016. LBR baseras på en totalundersökning i juni 2016 samt på en bearbetning av Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB).

Klassificeringen av jordbruksföretag efter driftsinriktning baseras på uppskattningar av standardiserat arbetsbehov. Dessa uppskattningar baseras på grödarealer och husdjursantal och är differentierade efter produktionens omfattning.

Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade, genomsnittliga förhållanden beträffande till exempel maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara dåligt arronderade.

Uppgifter per kommun och detaljtyp

I detta Statistiska meddelande redovisas inte uppgifter per kommun och detaljtyp. Dessa uppgifter tillsammans med län, produktionsområden och storleksgrupp åkermark återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas, vilken du når via Jordbruksverkets E-tjänster.

Antal jordbruksföretag minskade

Det totala antalet jordbruksföretag minskade från 67 146 vid den förra stora undersökningen av jordbrukets struktur år 2013 till 62 937 år 2016. Det är en minskning med drygt 4 200 företag. Det innebär att antalet jordbruksföretag fort­sätter att minska, precis som det gjort tidigare (se Figur A). Antalet standardtimmar har mellan 2013–2016 minskat precis som antal företag. Minskningen är ungefär 3 miljoner standardtimmar och beror till viss del på att företagen blivit större och mer effektiva. Produktionen av jordbruksvaror har alltså inte minskat i samma omfattning.

Sedan 2005 har antalet företag minskat med knappt 13 000 och antal standardtimmar har minskat med 19 miljoner. Det innebär för båda variabler att de minskar med -17 %.

 

Figur A. Totalt antal jordbruksföretag samt standardtimmar mellan år 2005-2016

Den största minskningen av antal företag mellan 2013 och 2016 skedde inom gruppen husdjursskötsel, där antalet företag minskade med drygt 1 900 stycken (se figur B). Det är tillika den grupp som också minskade mest procentuellt sett, -9 %. Den grupp som minskade allra minst, både realt och procentuellt, var blandat jordbruk som minskade med drygt 100 företag eller -3 %.

Den största minskningen sedan 2005 har skett för gruppen husdjursskötsel som minskade med drygt 6 500 företag eller ‑27 %. Gruppen blandad jordbruk minskar också med -27 %, men då gruppen är mindre är den reala minskningen knappt 1 600 företag. Småbruk är den grupp som har den lägsta procentuella minskningen, omkring -7 %.

 

Figur B. Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning

Den största minskningen inom husdjursskötsel var inom gruppen nötkreatur, som minskade med knappt 1 600 företag eller -12 % (se figur C) sedan 2013. Gruppen som är specialiserade på svin är nu endast 450 stycken. Det är en minskning med -10 % sedan 2013. De specialiserade fårföretagen minskar med knappt 100 stycken eller -3 %. De specialiserade fjäderfäföretagen är precis lika många 2016 som de var 2013.

Totalt sett har företag specialiserade på husdjursskötsel minskat med drygt 6 500 företag (-27 %) sedan 2005. Den enda grupp som ökar är de företag som är specialiserade på fårproduktion, drygt 1 100 fler eller 47 %.

 

Figur C. Utvecklingen av företag inom driftsinriktning husdjursskötsel

 

Företag specialiserade på nötkreatur har minskat med 700 stycken eller -19 % sedan 2013 (se figur D). Som jämförelse har företag specialiserade på köttproduktion minskat med -9 %. Sedan 2005 har antalet företag specialiserade på mjölkproduktion minskat med 4 200 eller -56 %, mer än en halvering av antalet företag på elva år. Företag specialiserade på köttproduktion minskade som jämförelse med -21 %.

 

Figur D. Utvecklingen av antal företag inom bastypen nötkreatur

Antal företag inom växtodling minskade med knappt 1 000 stycken mellan 2013 och 2016. Den absolut största gruppen är företag specialiserade på jordbruksväxter med nästan 16 000 företag. Minskningen inom gruppen var drygt 850 företag eller -5 % (se figur E). Företag specialiserade på trädgårdsväxter minskar med knappt 150 företag eller -11 %.

Jämfört med 2005 har alla grupper specialiserade på växtodling minskat med omkring -15 %. Jordbruksväxter minskar med knappt 2 900 företag, medan de övriga grupperna minskar med 100-200 företag.

 

Figur E. Utvecklingen av företag inom driftsinriktning växtodling

 

Arbetsbehovet inom jordbruket minskade

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 90,9 miljoner standardtimmar 2013 till 87,6 miljoner standardtimmar 2016, en minskning med 3,3 miljoner standardtimmar eller -4 % (se figur F).

Husdjursskötsel har minskat med 2,7 miljoner standardtimmar sedan 2013, en minskning med -6 %. Nötkreatur står för nästan hela minskningen, då de minskade med 2,6 miljoner standardtimmar. Inom nötkreatur är det företag som specialiserar sig på mjölkproduktion som minskat allra mest. De stod för 73 % av nedgången inom kategorin nötkreatur. Företag specialiserade på fjäderfä ökar med 0,3 miljoner standardtimmar eller 22 %.

Gruppen blandat jordbruk ökar med 0,4 miljoner standardtimmar (4 %) jämfört med 2013.

Sedan 2005 har det totala antalet standardtimmar minskat med 18,5 miljoner eller -17 %. Husdjursskötsel stod för den absoluta lejonparten med en minskning på 13,2 miljoner standardtimmar. Inom husdjursskötsel var det företag specialiserade på mjölkproduktion som minskade allra mest, -12,6 miljoner standardtimmar eller -41 %.

Standardtimmar baseras på grödarealer och husdjursantal vid respektive företag. Det antagna arbetsbehovet per hektar respektive djur är normtal, som baseras på uppskattade genomsnittliga förhållanden beträffande t.ex. maskinell utrustning och arrondering. Det tar inte hänsyn till att enskilda företag kan ha en mycket liten maskinpark eller vara mycket ogynnsamt arronderade.

 

Figur F. Beräknat arbetsbehov efter huvudsaklig driftsinriktning i 1 000 standardtimmar

Företag med stort arbetsbehov ökade i antal

Antal företag i alla storleksgrupper, förutom gruppen med störst arbetsbehov, minskade i antal (se tablå A). Minskningen i absoluta tal var störst i gruppen upp till 399 standardtimmar, där antal företag minskade med drygt 1 200 stycken. Den procentuellt största minskningen skedde i gruppen 3 200­ – 3 999 standardtimmar och då med -13 %. De allra största företagen ökade med drygt 100 stycken eller 4 %.

Trots att gruppen med företag som hade mer än 5 600 standardtimmar enbart innehöll 4 % av företagen så fanns där 28 % av standardtimmarna. I kontrast till detta innehöll gruppen med upp till 399 standardtimmar 37 % av företagen, men endast 6 % av standardtimmarna.

 

Tablå A. Antal jordbruksföretag samt antal standardtimmar i tusental efter storleksgrupp av arbetsbehov år 2013 och 2016

Arbetsbehov,
standardtimmar

Antal företag

Antal standardtimmar i tusental

2013

2016

2013

2016

– 399

24 451

23 233

5 833

5 539

400 – 799

14 284

13 196

8 082

7 469

800 – 1 599

12 106

11 025

14 014

12 808

1 600 – 2 399

5 882

5 584

11 468

10 860

2 400 – 3 199

3 271

3 051

9 072

8 452

3 200 – 3 999

2 227

1 936

7 975

6 929

4 000 – 5 599

2 473

2 352

11 597

11 041

5 600 –

2 452

2 560

22 896

24 536

Totalt

67 146

62 937

90 937

87 635