Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 47 SM 0701

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005
Other gainful activities on agricultural holdings 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Nästan vart tredje jordbruksföretag bedriver kombinationsverksamhet

Av de 75 808 jordbruksföretag som återfanns i Lantbruksregistret 2005 beräknas ca 23 000 (30 %) ha någon form av kombinationsverksamhet som genererade inkomst utöver jordbruket.

Kombinationsverksamhet kan vara av två slag; verksamhet som har samband med jordbruket och verksamhet som inte har samband med jordbruket. Det var ca 16 300 företag som hade verksamhet med samband med jordbruket i den meningen att jordbruksföretagets resurser, som t.ex. mark, byggnader och maskiner användes i kombinationsverksamheten.

Antalet företag som bedrev verksamhet utan anknytning till jordbruket var ca 13 500. Det var ca 6 800 företag som hade både typerna av verksamhet. Bland den verksamhet som hade samband med jordbruket var entreprenadverksamhet vanligast följt av turism uthyrning och annan fritidsverksamhet.

Var fjärde arbetstimma används i kombinationsverksamhet

Totalt uppskattas antalet årsverken i jordbruksföretagens kombinationsverksamheter uppgå till 24 700. Detta kan jämföras med det totala antalet årsverken i jordbruket som enligt 2005 års strukturundersökning beräknades till ca 72 200.

Bland företagen med kombinationsverksamhet hade ca 14 300 företag en omsättning överstigande 150 000 kronor i kombinationsverksamheten. Antalet företag med en omsättning över 1 200 000 kronor i kombinationsverksamheten var ca 3 600.