Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Syftet med undersökningen är att kartlägga vikten och omfattningen av kompletterande näringsverksamheter på jordbruksföretagen. Speciellt viktigt har varit att få den kompletterande verksamheten uppdelad på 1: Näringsverksamhet som har direkt samband med jordbruket, 2: Näringsverksamhet som inte har direkt samband med jordbruket.

Ett andra syfte är att följa upp gårdsstödets och andra stöd- och utvecklingsåtgärders betydelse för den kompletterande verksamheten på jordbruksföretagen.

 

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2005

brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

 

Denna population är identisk med den population som ingår i Lantbruksregistret (LBR).

 

De variabler som redovisas i detta statistiska meddelande är

antal sysselsatta i kombinationsverksamhet,

antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i kombinationsverksamhet,

den totala omsättningen av kombinationsverksamhet,

Dessa variabler redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkerareal, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder, arbetstid samt typ av kombinationsverksamhet. Referensperiod är år 2005.

 

Kombinationsverksamhet (annan inkomstbringande verksamhet)

Med kombinationsverksamhet i jordbruket, även kallad annan inkomstbringande verksamhet, avses annan näringsverksamhet än jord- och skogsbruk på det egna företaget. Exempel på detta är turism, entreprenadverksamhet och vidareförädling av produkter. Till kombinationsverksamhet räknas också:

Jordbruksverksamhet åt andra jordbruksföretag, såsom körning mot ersättning vid t.ex sådd, gödselspridning och skörd.

Verksamhet i annans skog, t.ex. åt andra jordbruksföretag eller åt skogsbolag.

Både annan inkomstbringande näringsverksamhet som har ett direkt samband med jordbruket och sådan verksamhet som inte har det ingår i enkäten. Inkomst av tjänst ingår inte. Verksamheten ska drivas/ledas av företagaren, maka/make/sambo eller annan familjemedlem som arbetar i företaget.

Verksamhet som har direkt samband med jordbruket

I verksamhet som har direkt samband med jordbruket används jordbruksföretagets resurser, som mark, byggnader och maskiner eller jordbruksföretagets produkter, t.ex. genom vidareförädling av gårdsprodukter. Skogsbruk, med massa- och virkesproduktion i egen skog skall inte räknas med, däremot ingår produktion av förnyelsebar energi som ved och flis. Verksamhet med jordbrukets maskiner åt andra jordbruksföretag (körning mot ersättning) och/eller i annans skog redovisas som entreprenadverksamhet.

Verksamhet som inte har direkt samband med jordbruket

I verksamhet som inte har direkt samband med jordbruk ingår all annan näringsverksamhet som drivs/leds av företagaren, maka/make/sambo eller annan familjemedlem som arbetar på företaget, men som inte utnyttjar jordbruksföretagets resurser eller produkter. Verksamheten kan vara av vilket slag som helst, t.ex. försäljning av IT-konsulttjänster eller vidareförsäljning av maskiner. Skogsbruk i annans skog med skogsmaskiner t.ex. med skotare ingår också.

Årsverken (Annual Work Unit, AWU)

Sysselsatta timmar omräknas till årsverken, AWU. En AWU motsvarar arbetstiden för en heltidssysselsatt, vilket för Sverige är 1 800 timmar per år. Är sysselsättningen mindre räknas motsvarande andel av en AWU. En redovisad sysselsättning på 1 800 timmar eller mer räknas alltid som en AWU.

Företag

Med företag menas inom jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Målpopulationen för denna undersökning består av alla lantbruksföretag med minst 2,1 ha åker eller stor djurbesättning eller trädgårdsodlinng. Populationen är identisk med Lantbruksregistret 2005 och består totalt av 75 808 företag.

Företagare

Den eller de personer som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

Så görs statistiken

Denna statistik bygger på en urvalsundersökning. Målpopulationen utgörs av de 75 808 jordbruksföretag som tillhörde det s.k. Lantbruksregistret (LBR) år 2005. Dessa har stratifierats, bl.a. beroende på hur de besvarade en fråga om landsbygdsutveckling i 2005 års strukturundersökning, varefter ett urval på totalt 9 000 företag gjordes. Enkätutskick, påminnelse, skanning av blanketter samt telefonuppföljning har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket. Bearbetningar och sammanställningar har därefter gjorts av Jordbruksverkets statistikenhet. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 69% vilket gör att resultaten bygger på svar från 6 224 jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel samt modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och mätfel vara de feltyper som mest påverkar statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag. Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande sätt. För en skattning av antalet årsverken i kombinationsverksamhet på 24 723 och ett medelfel på 6,6 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att intervallet 24 723 ± 2 * 6,6 % * 24 723 (dvs. 24 723 ± 3 263) omfattar det verkliga antalet årsverken.

I samtliga tabeller har en maxgräns på 40% medelfel använts. Det betyder att skattningar med mer än 40% medelfel bedöms vara så osäkra att skattningen istället ersatts av "..". Då skattningarna trots detta i många fall är väldigt osäkra bör resultaten behandlas och tolkas med försiktighet. Alla medelfel redovisas på speciellt ställe. Vid bortfall av hela företag (objektsbortfall) har uppräkning använts. Vid partiellt bortfall (saknade uppgifter för enstaka frågor) har uppgifter imputerats med olika metoder. Detta förfarande gör att urvalsfelet (medelfelet) underskattas något jämfört med vad fallet skulle vara om imputering ej gjordes.

Annan statistik

Denna statistik har samband med och är mer eller mindre jämförbar med all statistik som bygger på strukturundersökningen 2005. Mest intressant här torde JO 30 SM 0601 "Sysselsättning i jordbruket 2005" vara. Statistiken är också i stora delar jämförbar med en liknande undersöknig som gjordes år 2002 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket. Rapporten heter "Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2002".

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.