Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2005

JO 47 SM 0701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

9. Medelfel samt skattningar för samtliga redovisningsgrupper (bilaga)

9. Standard error and estimations for all groups (annex)

 

Medelfel samt tabeller innehållande samtliga redovisningsgrupper återfinns som en bilaga till detta Statistiska Meddelande. Data finns i en speciell Excelfil som kan öppnas via denna länk:

Medelfel samt skattningar för samtliga redovisningsgrupper

 

Standard error and estimations for all groups are available as an annex to this Statistical Report. Data is available in a special Excel file, which can be opened via this link:

Standard error and estimations for all groups