Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007

JO 47 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Arbete på entreprenad vanligast
Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag
Entreprenadverksamhet vanligast på mjölkföretag
Antal företag med kombinationsverksamhet ökar

Arbete på entreprenad vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket var Arbete på entreprenad. Av det uppskattade antalet företag med någon form av kombinationsverksamhet hade ungefär hälften entreprenadverksamhet.

Efter Arbete på entreprenad är verksamhet inom Turism, uthyrning och andra fritidsverksamheter vanligast. Av det uppskattade antalet företag med någon form av kombinationsverksamhet hade knappt 4 000 företag, eller ungefär en fjärdedel, verksamhet inom denna kategori. Drygt 3 600 av företagen, eller 21 %, bedrev någon form av Övrig verksamhet, som inte kunde hänföras till någon av de kategorier som frågades efter och som beskrivs i Figur A nedan.

 

Figur A. Antal företag med kombinationsverksamhet år 2007 efter verksamhetskategori

Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Det är vanligare att större företag bedriver någon form av kombinationsverksamhet än att mindre företag gör det. Bland de företag som hade över 50,1 hektar åkermark bedrev över 30 % någon form av kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket (se Figur B).

Detta skiljer sig dock beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Arbete på entreprenad liksom Produktion av förnybar energi är mycket vanligare bland de större företagen medan detta samband inte är lika tydligt eller ens finns för övriga verksamheter.

 

Figur B. Andel företag med kombinationsverksamhet efter åkermarkens storlek år 2007

Entreprenadverksamhet vanligast på mjölkföretag

En indelning av antalet företag med kombinationsverksamhet efter företagens driftsinriktning visar att Arbete på entreprenad var vanligast bland mjölkföretag. Förädling och försäljning av gårdsprodukter var däremot, som man skulle kunna förvänta sig, vanligast på trädgårdsföretag.

Antal företag med kombinationsverksamhet ökar

År 2007 hade drygt 16 800, eller 23 %, av jordbruksföretagen någon form av kombinationsverksamhet som hade direkt samband med jordbruket. Detta är en ökning med tio procent sedan år 2005.

Före år 2007 antogs att de företag som inte fyllt i någon uppgift i strukturundersökningens avsnitt om kombinationsverksamhet gjorde det för att de inte hade någon kombinationsverksamhet. I den särskilda enkätundersökningen om jordbruksföretagens kombinationsverksamhet som genomfördes år 2006 visade det sig att den tidigare metoden underskattat antalet företag med kombinationsverksamhet.

År 2007 infördes därför en ny förbättrad metod för hantering av de företag som inte besvarade frågan. Metodändringen resulterade i att det skattade antalet företag med kombinationsverksamhet ökar. Det bör dock påpekas att bortsett metodändringen ökar antalet företag med uppskattningsvis tio procent mellan 2005 och 2007. I tablå A redovisas det skattade antalet företag med olika verksamheter 2007 med ny och gammal metod. För jämförelse finns också uppgifter avseende 2005 med gammal metod.

Samtliga resultat avseende åren 1999, 2003 och 2005 i detta Statistiska meddelande har på grund av metodändringen räknats om med den nya metoden. Detta betyder att siffror för dessa år i denna publikation inte överensstämmer med tidigare publicerade uppgifter.


Tablå A. Jämförelse mellan ny och gammal metod

 

2005

gammal metod

2007

gammal metod

2007

ny

metod

Turism, uthyrning, fritidsaktiviteter

2 265

2 603

3 951

Hantverk

558

501

737

Förädling av gårdsprodukter

1 104

1 071

1 668

Förädling av trä

985

929

1 387

Vattenbruk

183

111

171

Produktion av förnybar energi

874

834

1 271

Arbete på entreprenad

4 652

5 364

8 410

Övrigt

2 105

2 384

3 635

Totalt

9 952

10 936

16 826


 

Av figur C nedan framgår att antalet företag med kombinationsverksamhet har ökat stadigt sedan år 1999. Arbete på entreprenad är den kombinationsverksamhet där antalet företag som sysslade med verksamheten ökade mest under perioden.

Den verksamhet som procentuellt ökat mest är dock Produktion av förnybar energi. Den ökade från drygt 300 företag år 1999 till runt 1 300 företag åren 2005 och 2007.

 

Figur C. Antal företag med kombinationsverksamhet åren 1999, 2003, 2005 samt 20071

1) Antalet företag med kombinationsverksamhet 1999, 2003 och 2005 har räknats om med hjälp av 2007 års metod.