Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2007

JO 47 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs i Sverige statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år består en del av denna redovisning i att statistiskt belysa sysselsättningen i jordbruket, inklusive jordbruksföretagens kombinationsverksamheter. Statistiken är EU-reglerad enligt Rådets förordning (EEG) 571/88 av den 19 februari 1988 om uppläggning av gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket.

Detta omfattar statistiken

Definitioner och förklaringar

Den population, som statistiken ska belysa, utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2007

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark, eller

-          innehade stora djurbesättningar - minst 50 kor eller 250 nötkreatur eller 50 suggor eller 250 svin eller 50 tackor eller 1 000 höns (inklusive kycklingar), eller

-          innehade minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal för trädgårdsproduktion, eller

-          innehade minst 200 kvadratmeter växthusyta för trädgårdsproduktion.

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är

-         antal företag med verksamhet utanför jordbruket.

Dessa variabler redovisas efter indelningarna län, produktionsområde, stödområde, driftsinriktning samt storleksgrupp åkerareal. Kombinationsverksamhet som har direkt samband med jordbruket redovisas enligt följande kategorier: Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter, Hantverk, Förädling och försäljning av gårdsprodukter, Förädling av trä, Vattenbruk, Produktion av förnybar energi, Arbete på entreprenad samt Övrigt. Referensperiod är år 2007.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antal företag med kombinationsverksamhet som har direkt samband med jordbruket under 2007 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2007. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2007 genomfördes en postenkätundersökning till ca 30 000 jordbruksföretag som bl.a. innehöll frågor om kombinationsverksamhet på företagen. Undersökningen har genomförts till följd av krav inom EU på att statistiska undersökningar om strukturen i jordbruket vissa år ska genomföras i samtliga EU-länder.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel och modellfel. Av dessa fel torde bortfallsfel och till viss del även modell- och mätfel påverka tillförlitligheten i statistiken. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och effekten av andra slumpmässiga fel, däremot inte minnesfel eller systematiska fel såsom bortfallsfel.

Före år 2007 antogs att de företag som inte fyllt i någon uppgift i strukturundersökningens avsnitt om kombinationsverksamhet gjorde det för att de inte hade någon kombinationsverksamhet. I den särskilda enkätundersökningen om jordbruksföretagens kombinationsverksamhet som genomfördes år 2006 visade det sig att en del av jordbruksföretagen som inte besvarat avsnittet i strukturundersökningen bedrev kombinationsverksamhet. Den tidigare metoden hade alltså underskattat antalet företag med kombinationsverksamhet.

År 2007 infördes därför en ny förbättrad metod för hantering av de företag som inte besvarade frågan. Metodändringen resulterade i att det skattade antalet företag med kombinationsverksamhet ökar. Beräkningar för 2007 med både ny och gammal metod redovisas i Tablå A i avsnittet Statistiken med kommentarer.

Bra att veta

En ny metod för imputering av saknade uppgifter har använts för att räkna fram 2007 års resultat (se avsnittet Statistikens tillförlitlighet ovan).

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det Statistiska meddelandet JO 34 SM 0801 (Företag och företagare i juni 2007) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 0801 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007. Svensk typologi.). Uppgifterna i dessa Statistiska meddelanden baseras på en totalundersökning och stämmer därför inte exakt med de uppgifter som publiceras i detta Statistiska meddelande som baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifter om sysselsättningen inom jordbruket (bl.a. antal sysselsatta efter kön och ålder, antal årsverken (AWU) efter kön och ålder etc.) redovisas i JO 30 0801 (Sysselsättning i Jordbruket 2007).

 

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.sjv.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.