Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 47 SM 1101

Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter
2010
Other gainful activities at agricultural holdings 2010
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arbete på entreprenad är vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretag år 2010 var arbete på entreprenad. Av företagen med kombinationsverksamhet hade 57 % av företagen någon form av arbete på entreprenad.

 

Kombinationsverksamhet vanligast på stora företag

Det var vanligare att företag med stora arealer åkermark bedrev någon form av kombinationsverksamhet än att mindre företag gjorde det. Bland de företag som hade över 100 hektar åkermark bedrev 54 % någon form av kombinationsverksamhet.

 

Antal företag med kombinationsverksamhet ökar

År 2010 hade drygt 24 000 företag någon form av kombinationsverksamhet. Detta motsvarar 34 % av alla företag i Lantbruksregistret, LBR. Det är en ökning med 43 % sedan år 2007. Ökningen ska dock tolkas med stor försiktighet, då enkäten förändrats sedan förra undersökningen.

 

Få företag har kombinationsverksamhet som huvudsyssla

Av de företag som hade kombinationsverksamhet, hade endast 27 % en kombinationsverksamhet som utgjorde mer än 50 % av företagets totala omsättning.