Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Kombinationsverksamhet avser i detta Statistiska meddelande en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbruksföretagets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används.

 

Antal företag med kombinationsverksamhet ökar

År 2010 hade drygt 24 000 företag någon form av kombinationsverksamhet (se Figur A). Detta motsvarar 34 % av alla företag i Lantbruksregistret, LBR. Det var en ökning med 43 % sedan år 2007 och är en fortsättning på den uppåtgående trend som fortgått sedan början av 2000-talet. Den kraftiga ökningen mellan 2007 och 2010 kan till viss del förklaras av att frågeställningen angående entreprenadarbete ändrades i enkäten år 2010. Tidigare år har det enbart ställts en generell fråga om entreprenadarbete, medan frågan år 2010 delades upp på entreprenadarbete åt andra jordbruksföretag samt entreprenadarbete utom jordbruket. Att frågeställningen i enkäten ändrades har sannolikt gjort att fler företag angett arbete på entreprenad än vad som skulle varit fallet om frågan sett ut som den gjort tidigare år.

 

Figur A. Antal företag med kombinationsverksamhet åren 2003, 2005, 2007 och 2010

 

Den grupp av kombinationsverksamhet som ökade mest var Arbete på entreprenad som ökade med 64 %. Den näst största ökningen var produktion av förnybar energi som ökade med 50 %. Endast en kombinationsverksamhet minskade. Det var förädling av trä, som minskade med 11 % (se Figur B).

 

Figur B. Procentuell förändring av olika kombinationsverksamheter år 2010 jämfört med år 2007

 

Arbete på entreprenad vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretag var Arbete på entreprenad. Av det totala antalet företag med någon kombinationsverksamhet hade 57 % av företagen någon form av arbete på entreprenad.

Den näst vanligaste kombinationsverksamheten var Övrigt, d.v.s. en verksamhet som inte kunde hänföras till någon av de övriga kategorier som det frågades om i enkäten. Drygt 21 % hade angett att de hade någon övrig verksamhet, vilket kan ses i Figur C nedan.

Figur C. Antal företag med kombinationsverksamhet år 2010 efter verksamhetskategori

 

Kombinationsverksamhet minst vanligt på småbruk

Jordbruksverket delar in alla företag i Lantbruksregistret i driftsinriktningar. Varje enskilt företaget får den driftsinriktning där den huvudsakliga jordbrukssysslan i företaget sker. Generellt sett hade driftsinriktningen Blandad växtodling den största andelen av företag med någon form av kombinationsverksamhet (50 %). Driftsinriktningen Småbruk hade den minsta andelen av företag med kombinationsverksamhet (22 %), vilket kan ses i Figur D. Småbruk definieras som ett företag där det beräknade arbetsbehovet understiger 400 timmar.

 

Figur D. Procentuell andel av företagen som hade någon form av kombinationsverksamhet år 2010 efter driftsinriktning

 

Kombinationsverksamhet vanligast bland företag med stor areal

Det var vanligare att företag med stor areal åkermark bedrev någon form av kombinationsverksamhet än att företag med mindre areal gjorde det. Bland de företag som hade över 100 hektar åkermark bedrev 54 % någon form av kombinationsverksamhet (se Figur E).

Figur E. Andel företag med någon form av kombinationsverksamhet efter åkermarkens storlek år 2010

Textruta: hektar

Det fanns ett samband mellan hur stor areal åkermark företaget hade och hur stor andel av företagen i storleksgruppen som utförde arbete på entreprenad. Desto mer åkermark, ju större andel av företagen utförde arbete på entreprenad (se Figur F). För de övriga kombinationsverksamheterna fanns inga tydliga samband.

Figur F. Andel företag med Arbete på entreprenad efter åkermarkens storlek år 2010

 

Få företag har kombinationsverksamhet som huvudsyssla

I Lantbruksregistret för år 2010 har 34 % av företagen någon form av kombinationsverksamhet, vilket kan ses i Figur G. Av de företag som har kombinationsverksamhet har 38 % av företagen en kombinationsverksamhet som högst uppgår till 10 % av företagets totala omsättning. Företagets omsättning består av intäkterna från kombinationsverksamheterna och intäkterna från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar). Det näst vanligaste alternativet är att kombinationsverksamheten utgör mellan 11-50 % av omsättningen (35 % av företagen). Det minst vanliga är att företagets kombinationsverksamhet utgör över 50 % av omsättningen (27 % av företagen).

Det fanns inget samband mellan vilken typ av kombinationsverksamhet som företagen sysslade med och hur stor del av företagets omsättning som kom från kombinationsverksamhet.

Figur G. Antal företag med kombinationsverksamhet efter andel av företagets totala omsättning