Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in via pappersenkäter från SCB. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det har även administrativa register börjat användas för att hämta in vissa uppgifter. Jordbrukarna behöver på så sätt inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämmer överens med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en sammanslagning av de gamla svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i alla tabeller lagts in värden för Riket som överensstämmer med den gamla, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den gamla svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de gamla, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på minst 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på minst 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. För en jämförelse mellan de olika avgränsningarna, se tabellen nedan.

Med de gamla, svenska avgränsningarna innehåller LBR 68 150 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehåller LBR 71 091 företag. Således gör den nya avgränsningen att LBR ökar med ca 3 000 företag. Dessa företag återfinns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

 

Jämförelse av avgränsningar i LBR 2010

Gamla, svenska LBR

EU:s avgränsningar

LBR:s nya avgränsningar

68 150 företag

63 711 företag

71 091 företag

2,0 ha åkermark

5,0 ha jordbruksmark

2,0 ha åkermark

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

1,0 ha permanenta utomhusgrödor (fruktträd, plantskolor osv.)

5,0 ha jordbruksmark

200 kvm växthusyta

0,5 ha andra utomhusodlingar (grönsaker, jordgubbar osv.)

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

50 mjölkkor

0,1 ha växthusgrödor

200 kvm växthusyta

250 nötkreatur

0,1 ha blommor och andra dekorativa grödor

10 nötkreatur

250 svin

10 nötkreatur

50 svin

50 suggor

50 svin

10 suggor

50 tackor

10 suggor

20 får

1000 fjäderfä

20 får

1000 fjäderfä

 

1000 fjäderfä

 

 

Frågan angående kombinationsverksamhet har förändrats år 2010 jämfört med tidigare år. För det första har frågan bytt namn från landsbygdsutveckling till kombinationsverksamhet. För det andra har alternativet för entreprenadarbete ändrats. Tidigare fanns det enbart ett alternativ för entreprenadarbete, medan det år 2010 fanns två alternativ för entreprenadarbete.

 

Frågan år 2010

Frågan år 2007

 

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2010. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. LBR 2010 baseras således dels på en postenkätundersökning[2] till samtliga jordbruksföretag i juni 2010, dels på uppgifter från administrativa register.

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2010 till och med den 10 juni 2010 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Med kombinationsverksamhet avses en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbruksföretagets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används.

Företagets omsättning består av intäkterna från kombinationsverksamheterna och intäkterna från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar).

Den variabel som redovisas i detta statistiska meddelande är:

-          antal företag med kombinationsverksamhet

Denna variabel redovisas efter indelningarna län, produktionsområde, storleksgrupp åkerareal samt storleksgrupp jordbruksareal. Antal företag med kombinationsverksamhet redovisas enligt följande kategorier: Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter, Hantverk, Förädling och försäljning av gårdsprodukter, Förädling av trä, Vattenbruk, Produktion av förnybar energi, Jordbruksarbete på entreprenad åt andra jordbruksföretag, Annat arbete på entreprenad, Övrigt samt Kombinationsverksamheternas andel av den totala omsättningen på jordbruksföretaget. Referensperiod är juni 2009 ­– maj 2010.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antal företag med kombinationsverksamheter under perioden juni 2009 − maj 2010 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2010. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT). I juni 2010 genomfördes en postenkätundersökning till alla jordbruksföretag i LBR som bl.a. innehöll frågor om kombinationsverksamheten på företagen.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2010 års undersökning består av LBR 2009 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 4 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Bra att veta

Antalet företag med kombinationsverksamhet och i synnerhet arbete på entreprenad ökade mycket år 2010. Ökningen ska dock tolkas med stor försiktighet, då frågan angående kombinationsverksamhet ändrats år 2010 jämfört med tidigare år.

Det skedde en ökning av antalet företag i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd, vilka innebar att fler företag blev synliga i systemen och inkluderades i LBR snarare än att strukturen i jordbruket förändrades. År 2010 höjdes gränsen för att få söka stöd från 0,3 ha till 4,0 ha jordbruksmark. Förutom detta har inga större förändringar skett i stödsystemen mellan 2005 och 2010, dock medförde ändringen i definition av jordbruksföretag att antal jordbruksföretag med driftsinriktningarna jordbruksväxter, får- och getskötsel samt småbruk ökat mer än de skulle gjort utan definitionsändringen.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det Statistiska meddelandet JO 34 SM 1101 (Företag och företagare i juni 2010) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 1101 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2010. Svensk typologi.). Uppgifter om sysselsättningen inom jordbruket (bl.a. antal sysselsatta efter kön och ålder, antal årsverken (AWU) efter kön och ålder etc.) redovisas i JO 30 1101 (Sysselsättning i Jordbruket 2010). 

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se/statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.

[2] Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2010:16)