Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

 

Kombinationsverksamhet avser i detta Statistiska meddelande en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbruksföretagets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används.

Till skillnad från undersökningen 2010 var Jordbruksföretagens kombinations-verksamheter 2013 en urvalsundersökning och resultaten är skattningar baserade på denna. Skattningsmetoden medför en ökad osäkerhet i värdena och därför redovisas
medelfelet i procent av värdet i kursiv stil för alla värden i tabellerna. I de fall medelfelet utgör eller överstiger 35 % av värdet är uppgiften inte tillräckligt tillförlitlig för att redovisas och har då ersatts av två punkter (..).

Arbete på entreprenad vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretag var Arbete på entreprenad. 58 % av företagen med kombinationsverksamhet hade någon form av arbete på entreprenad. Detta motsvarar drygt 21 % av det totala antalet jordbruksföretag.

År 2010 var Övrigt den näst största kategorin, men sedan dess tycks den ha krympt
samtidigt som Turism har växt och 2013 var de lika stora. Andelen är cirka 20 % för båda kategorierna. Övrigt är samlingsgrupp för de verksamheter som inte kunde hänföras till någon av de andra kategorierna som det frågades om i enkäten. I Figur A visas de faktiska siffrorna i relation till varandra.

Figur A. Antal företag med kombinationsverksamhet år 2013 efter
verksamhetskategori

  

Antalet jordbruksföretag med kombinationsverksamhet har ökat något

År 2013 hade drygt 24 500 företag någon form av kombinationsverksamhet (se Figur B). Detta är något fler än tidigare år och motsvarar 37 % av alla företag i Lantbruksregistret. Eftersom det totala antalet jordbruksföretag minskat är även andelen företag som ägnar sig åt kombinationsverksamheter större än någonsin. Vid den förra undersökningen, som genomfördes år 2010, var andelen 34 %.

Figur B. Antal företag med kombinationsverksamhet åren 2003, 2005, 2007, 2010 och 2013

Mellan 2007 och 2010 skedde en kraftig ökning av antalet företag med kombinationsverksamhet; dock kan den till viss del förklaras av att frågan om entreprenadarbete
ändrades i enkäten år 2010. Den tidigare generella frågan om entreprenadarbete fanns i företaget delades upp i två delar, entreprenadarbete åt andra jordbruksföretag och entreprenadarbete utanför jordbruket. Ändringen har sannolikt gjort att fler företag angett
arbete på entreprenad än vad som skulle varit fallet om frågan sett ut som den gjorde
tidigare.

 

Vanligare med mer än en kombinationsverksamhet

Antalet företag som ägnar sig åt kombinationsverksamhet har ökat för alla kategorier, utom Övrigt som minskade med knappt 2 % (se Figur C). Den kombinationsverksamhet som växt mest sedan 2010 var Vattenbruk som ökade med drygt 36­ %. Den näst största ökningen skedde i Hantverk som ökade med cirka 26 %. Antalet företag med Vattenbruk och Hantverk var dock litet. Det totala antalet företag med kombinationsverksamheter har ökat med knappa 2 %, betydligt mindre än de enskilda kategorierna. Det innebär att
företagen i större utsträckning än tidigare har mer än en kombinationsverksamhet.

 

Figur C. Procentuell förändring av olika kombinationsverksamheter år 2013 jämfört med år 2010

 

Kombinationsverksamhet minst vanligt på småbruk

Jordbruksverket delar in alla företag i Lantbruksregistret i driftsinriktningar. Varje enskilt företag får den driftsinriktning där den huvudsakliga jordbrukssysslan i företaget sker. Driftsinriktningen Blandad växtodling hade den största andelen av företag med någon form av kombinationsverksamhet (50 %). Driftsinriktningen Småbruk hade, trots en
ökning jämfört med 2010, den minsta andelen av företag med kombinationsverksamhet (25 %), vilket kan ses i Figur D. Småbruk definieras som ett företag där det beräknade arbetsbehovet understiger 400 timmar.

Jämförs de andra kategorierna med 2010 har andelen företag med kombinations-verksamhet växt något för Jordbruksväxter och Köttdjur, dock inte tillräckligt nå upp till nivån i Blandad växtodling. Trädgårdsväxter verkar däremot ha krympt från cirka 45 % år 2010, till drygt 37 % år 2013.

 

Figur D. Procentuell andel av företagen som hade någon form av
kombinationsverksamhet år 2013 efter driftsinriktning

 

 

Kombinationsverksamhet vanligast bland företag med stor areal

Kombinationsverksamhet var vanligare bland företag med stor areal åkermark än bland företag med mindre areal. Av de företag som hade över 100 hektar åkermark bedrev 57 % någon form av kombinationsverksamhet (se Figur E). Lägst var andelen bland företag med 2,1–5,0 hektar åkermark, 26 %. Andelen var bara något högre, 27 %, för företagen med 5,1–10,0 hektar. Jämfört med år 2010 har andelarna växt något för de olika areal-kategorierna, förutom för 30,1–50,0 hektar som krympt med något mer än 1 %.

Figur E. Andel företag med någon form av kombinationsverksamhet efter åker-markens storlek år 2013

 

Det fanns ett samband mellan hur stor areal åkermark företaget hade och hur stor andel av företagen i storleksgruppen som utförde arbete på entreprenad. Desto mer åkermark, ju större andel av företagen utförde arbete på entreprenad (se Figur F). Då företagen med entreprenadverksamhet är så många syns detta även i totalsiffrorna, men i de övriga
kategorierna fanns inga tydliga samband.

Figur F. Andel företag med Arbete på entreprenad efter åkermarkens storlek år 2013

 

 

Kombinationsverksamheter en bisyssla för merparten av företagen

I Lantbruksregistret för år 2013 har 37 % av företagen någon form av kombinations-verksamhet, vilket kan ses i Figur G. Av de företag som har kombinationsverksamhet har drygt 40 % av företagen en kombinationsverksamhet som högst uppgår till 10 % av
företagets totala omsättning. Företagets omsättning består av intäkterna från kombi-nationsverksamheterna och intäkterna från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar). Den näst vanligaste situationen är att kombinationsverksamheten utgör mellan 11-50 % av omsättningen (35 % av företagen). Det minst vanliga är att företagets kombinationsverksamhet utgör över 50 % av omsättningen (26 % av företagen). Jämfört med 2010 års undersökning är det en något mindre andel av företagen med kombinationsverksamheter som i huvudsak får sin omsättning från dem, men minskningen är liten.

Mönstret upprepar sig i de olika kategorierna av kombinationsverksamheter, den största andelen av företagen får 10 % eller mindre av sin omsättning från kombinations-verksamheten, den näst största andelen mellan 11 och 50 % och den minsta får 51 % eller mer. Kategorin Övrigt är dock ett undantag, där är förhållandet det omvända.

Figur G. Antal företag med kombinationsverksamhet efter andel av företagets
totala omsättning år 2013