Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Fram t.o.m. 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB via pappersenkäter. Fr.o.m. år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med det började administrativa register användas för att hämta in vissa upp-gifter. Jordbrukarna behöver därför inte lämna samma uppgifter mer än en gång.

Fr.o.m. år 2010 har definitionen för vilka företag som ingår i LBR ändrats. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut överensstämmer med de svenska. Fr.o.m. 2010 är därför LBR:s avgränsningar en samman-slagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR samt EU:s avgränsningar. Detta gör att uppgifterna för år 2010 inte är fullt jämförbara med föregående års siffror. På grund av detta har det i Tabell 1 lagts in värden för Riket som överensstämmer med den tidigare, svenska definitionen av LBR.

Den största skillnaden mellan den tidigare svenska definitionen av LBR och EU:s avgränsningar gäller arealer. Medan man i de tidigare, svenska avgräns­ningarna hade en gräns på minst 2,0 hektar åkermark har man i EU:s avgränsningar en gräns på minst 5,0 hektar jordbruksmark. I LBR 2010 används därför en avgränsning på minst 2,0 hektar åkermark eller minst 5,0 hektar jordbruksmark. För en jämförelse mellan de olika avgränsningarna, se tabellen nedan.

Med de tidigare, svenska avgränsningarna innehöll LBR 68 150 företag 2010. Med den nya avgränsningen innehöll LBR 71 091 företag. Således gjorde den nya avgränsningen att LBR ökade med ca 3 000 företag. Dessa företag återfanns i stort sett bara i storleksklassen företag med 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Jämförelse av avgränsningar i LBR 2010

Tidigare, svenska LBR:s avgränsningar

EU:s avgränsningar

LBR:s nuvarande
avgränsningar

68 150 företag

63 711 företag

71 091 företag

2,0 ha åkermark

5,0 ha jordbruksmark

2,0 ha åkermark

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

1,0 ha permanenta utomhusgrödor (fruktträd, plantskolor osv.)

5,0 ha jordbruksmark

200 kvm växthusyta

0,5 ha andra utomhusodlingar (grönsaker, jordgubbar osv.)

0,25 ha frilandsareal av trädgårdsväxter

50 mjölkkor

0,1 ha växthusgrödor

200 kvm växthusyta

250 nötkreatur

0,1 ha blommor och andra dekorativa grödor

10 nötkreatur

250 svin

10 nötkreatur

50 svin

50 suggor

50 svin

10 suggor

50 tackor

10 suggor

20 får

1000 fjäderfä

20 får

1000 fjäderfä

 

1000 fjäderfä

 

 

År 2010 ändrades även enkätfrågan som rörde kombinationsverksamhet, jämfört med den tidigare undersökningen. Ändringen innebar att två olika typer av entreprenadarbete kunde anges; åt andra jordbruksföretag samt utanför jord-bruket. Tidigare kunde var arbete på entreprenad en enda kategori.

År 2013 var undersökningen en urvalsundersökning, till skillnad från 2010 när den var en totalundersökning. Detta medför att värdena för antal företag med kombinationsverksamheter är skattningar och inte lika tillförlitliga som
resultatet av en totalundersökning. Därför anges medelfelet i procent av värdet för varje siffra i tabellerna. I de fall medelfelet utgör 35 % eller mer av värdet redovisas de inte, då tillförlitligheten inte bedöms vara god nog. I dessa fall ersätts värdet av två punkter (..).

Detta omfattar statistiken

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR) 2013. Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska under-sökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs en mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008[1]. LBR 2013 baseras således dels på en postenkätundersökning[2] till samtliga jordbruksföretag i juni 2013, dels på uppgifter från administrativa
register.

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2013 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter
frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2013 till och med den 10 juni 2013 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

 

Med kombinationsverksamhet avses en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet men där jordbruksföretagets resurser såsom mark, byggnader, maskiner eller jordbrukets produkter används.

Företagets omsättning består av intäkterna från kombinationsverksamheterna och intäkterna från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar).

Den variabel som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-          antal företag med kombinationsverksamhet

Denna variabel redovisas efter indelningarna län, produktionsområde, storleksgrupp åkerareal samt storleksgrupp jordbruksmark. Antal företag med kombinationsverksamhet redovisas enligt följande kategorier: Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter, Hantverk, Förädling och försäljning av gårdsprodukter, Förädling av trä, Vattenbruk, Produktion av förnybar energi, Jordbruksarbete på entreprenad åt andra jordbruksföretag, Annat arbete på entreprenad, Övrigt samt Kombinationsverksamheternas andel av den totala omsättningen på jordbruksföretaget. Referensperiod är juni 2012­–maj 2013.

Så görs statistiken

Denna statistik redovisar antal företag med kombinationsverksamheter under perioden juni 2012 − maj 2013 och baseras på uppgifter från Lantbruksregistret (LBR) 2013. Registret uppdateras årligen genom enkätundersökningar och
information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS). I juni 2013 genomfördes en postenkät-undersökning till alla jordbruksföretag i LBR och ett urval om 25 101 företag fick frågor om kombinationsverksamheten på företagen. Resultaten har sedan räknats upp för att motsvara alla jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel kan i vissa fall ha betydande inverkan på statistikens tillförlitlighet. För alla värden har medelfel beräknats. I de fall medelfelet motsvarar 35 % eller mer av värdet redovisas det inte, då det inte är tillräckligt tillförlitligt.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om upp-dateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2013 års undersökning består av LBR 2012 kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av
inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var ungefär 9 %. Resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, granskning/rättning, imputering och skattningsmetoder) bedöms kunna påverka resultaten för enskilda värden, men sådana värden redovisas inte.

Bra att veta

Antalet företag med kombinationsverksamhet och i synnerhet arbete på entreprenad ökade mycket år 2010. Ökningen ska dock tolkas med stor försiktighet, då frågan angående kombinationsverksamhet ändrades år 2010 jämfört med tidigare år.

Det skedde en ökning av antalet företag i jordbruket 2005 jämfört med tidigare år. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd, vilka innebar att fler företag blev synliga i systemen och inkluderades i LBR snarare än att strukturen i jordbruket förändrades. År 2010 höjdes gränsen för att få söka stöd från 0,3 ha till 4,0 ha jordbruksmark. Förutom detta har inga större förändringar skett i stödsystemen mellan 2005 och 2013, dock medförde ändringen i definition av jordbruksföretag att antal jordbruksföretag med drifts-inriktningarna jordbruksväxter, får- och getskötsel samt småbruk ökat mer än de skulle gjort utan definitionsändringen.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretag (efter t.ex. brukningsform och företagarkategori) och jordbruksföretagare (efter ålder och kön) redovisas i det Statistiska meddelandet JO 34 SM 1401 (Jordbruksföretag och företagare i juni 2013) och uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i JO 35 SM 1401 (Jordbruksföretagens driftsinriktning 2013. Svensk typologi.). Uppgifter om sysselsättningen inom jordbruket (bl.a. antal sysselsatta efter kön och ålder, antal årsverken (AWU) efter kön och ålder etc.) kommer att redovisas i JO 30 1401 (Sysselsättning i Jordbruket 2013) som beräknas publiceras den 17 september 2014.

 

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se/statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.

 [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88.

[2] Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2013:4)