Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal företag med kombinationsverksamhet 2013

1b. Medelfel för antalet företag med kombinationsverksamhet 2013, procent

2a. Antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning 2013

2b. Medelfel för antal företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning och omsättning 2013, procent

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure