Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

JO 47 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

I det här Statistiska meddelandet redovisar vi antalet svenska jordbruksföretag som bedrev kombinationsverksamhet den 2 juni 2016. Med kombinationsverksamhet menar vi en inkomstbringande verksamhet som inte är jordbruksverksamhet, men som utnyttjar jordbruksföretagets resurser, som mark, byggnader, maskiner eller produkter från det egna jordbruket.

Statistiken baseras på uppgifter från Strukturundersökning 2016, som dels omfattade uppgifter från olika administrativa källor, dels uppgifter från en enkätundersökning, som skickades ut till samtliga svenska jordbruksföretag och där ett urval om 22 519 jordbruksföretag fick svara på frågor om sin kombinationsverksamhet. Resultaten från denna urvalsundersökning har sedan räknats upp för att representera de 62 937 företag som utgjorde Sveriges samtliga jordbruksföretag 2016. Statistiken presenteras uppdelad på län, produktionsområde, företagens arealmässiga storlek, driftsinriktning samt kombinationsverksamhetens andel av företagets omsättning.

Statistiken omfattar samtliga jordbruksföretag som var aktiva i Sverige den 2 juni. Vi definierar ett jordbruksföretag som ett företag under en och samma driftsledning som uppfyllde ett eller flera av följande kriterier:

·      brukade mer än 2,0 hektar åkermark, eller

·      brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller

·      bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal, eller

·      bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller

·      innehade en djurbesättning som någon gång under perioden 1 januari–2 juni 2016 omfattade minst 10 nötkreatur, 10 suggor, 50 svin, 20 får eller 1 000 höns (inklusive kycklingar).

Dessa definitioner har gällt från och med 2010 års LBR. Definitionsändringen innebar att 2010 års LBR innehöll 4,3 % fler företag jämfört med tidigare definitioner, en utökning som i princip helt omfattade små företag.

Enkätundersökningen

Statistiken baseras till stor del på en enkätundersökning, där vi ställde frågan Vilka kombinationsverksamheter utför ni? med följande svarsalternativ:

·      Ingen kombinationsverksamhet

·      Jordbruksarbete på entreprenad

·      Annat arbete på entreprenad

·      Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter

·      Utbildning och omvårdnad

·      Förädling och försäljning av gårdsprodukter

·      Förädling av trä (t.ex. sågning av timmer)

·      Produktion av förnybar energi för försäljning

·      Hantverk

·      Vattenbruk

·      Övrigt, ange vad

Ovanstående fråga har i princip varit oförändrad i samtliga undersökningar, med ett par undantag. I och med 2010 års undersökning delades kategorin ”Arbete på entreprenad” upp i nuvarande två kategorier. I 2016 års undersökning infördes kategorin ”Utbildning och omvårdnad” samt minskades antalet exempel givna på blanketten för vad ”Produktion av förnybar energi för försäljning” innefattar.

Enkäten innehöll även frågan Hur stor del av jordbrukets totala omsättning kommer från kombinationsverksamheten?, där ett av tre intervall kunde anges: 0–10 %, 11–50 % eller 51–100 %. Denna fråga infördes i samband med 2010 års undersökning. Företagets totala omsättning utgörs av samtliga intäkter från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar) samt intäkterna från kombinationsverksamheter.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik kan täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel förekomma. Den samlade bedömningen är att dessa fel sammanlagt har liten inverkan på den redovisade statistikens tillförlitlighet.

Statistiken presenteras som skattningar med tillhörande medelfel (tabell 1c & 2c). Medelfelet är ett mått på de redovisade uppgifternas precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till, men inkluderar inte effekterna av täckningsfel, mätfel och bearbetningsfel. I de fall ett värde hade ett associerat medelfel som var högre än 35 % av skattningen har värdet ersatts av ”..” i tabellerna för att indikera att värdet är för osäkert för att publicera. Ju finare statistikens indelning blir, desto högre blir osäkerheten och därmed medelfelen. Därför ska till exempel jämförelser mellan enskilda års länsvisa data för enskilda kategorier göras med stor försiktighet.

Övertäckning förekommer i de fall ett företag har inkluderats i LBR utan att vara ett aktivt jordbruksföretag enligt ovanstående definitioner, eller om ett företags verksamhet har registrerats som två separata företag. Eventuell övertäckning skulle leda till överskattning av totaler och deltotaler, men bedöms vara i princip obefintlig och ha mycket liten inverkan på undersökningens resultat.

Undertäckning förekommer om samtliga aktiva jordbruksföretag inte har inkluderats i populationsramen. Populationsramen utvärderades aktivt under hela undersökningen genom jämförelser mot Jordbruksverkets stöd- och djurdatabaser, och kompletterades i förekommande fall. Undertäckning skulle innebära underskattning av totaler och deltotaler, men är troligen försvinnande liten och bedöms därför ha mycket liten inverkan på undersökningens resultat.

Urvalsfel kan förekomma om det gjorda urvalet inte var representativt för populationen, vilket skulle kunna leda till systematiska fel i statistiken och påverka såväl totaler och deltotaler som andelar. Urvalet för undersökningen om kombinationsverksamheten utgjordes av ett stratifierat slumpmässigt urval om 25 034 företag, vilket motsvarade drygt 35 % av undersökningens totala populationsram. Urvalsfelet bedöms vara mycket litet.

Bortfallsfel kan leda till missvisande resultat i de fall bortfallet inte är representativt för hela populationen (och inte kompenseras genom viktning av resultaten). Det totala svarsbortfallet för undersökningen i sin helhet var cirka 4 %, medan det partiella bortfallet för frågorna kring kombinationsverksamhet var 27 % för frågan om vilken typ av verksamhet man bedrev och 55 % för frågan om hur stor del av omsättningen kombinationsverksamheten utgjorde. Svarsbortfall såväl som partiellt bortfall korrigerades genom imputering av värden enligt en fastställd modell.

Mätfel förekommer i den mån inhämtade data inte motsvarar sanna uppgifter, medan bearbetningsfel kan förekomma vid inläsning av resultat, rättning av uppgifter samt vid beräkningar. Såväl mätfel som bearbetningsfel förekommer i viss mån, men bedöms i sin helhet ha liten betydelse för resultaten.

Jämförbarheten gentemot motsvarande statistik för tidigare år är god, men påverkas i viss mån av att frågorna som berör kombinationsverksamhet har förändrats något över tid. Mellan 2007 och 2010 ökade antalet företag som angav att de ägnade sig åt entreprenadarbete påtagligt, antagligen delvis som en effekt av att frågan förändrades i och med 2010 års undersökning. På motsvarande sätt kan en mindre utförlig beskrivning av kategorin ”Produktion av förnybar energi för försäljning” på blanketten delvis ligga bakom den minskning av antalet utövande företag som syns i 2016 års undersökning. Införandet av den nya kategorin ”Utbildning och omvårdnad” i 2016 års undersökning orsakade en påtaglig minskning av antalet företag som angav ”Övrigt” som alternativ.

Från och med 2010 gäller en ny definition för jordbruksföretag i LBR (se ovan). Definitionsförändringens betydelse för resultaten var liten.

Jämförbarheten gentemot övrig strukturell och produktionsmässig svensk och europeisk jordbruksstatistik är mycket god, eftersom LBR används som utgångspunkt för majoriteten av den svenska jordbruksstatistiken och variabel- såväl som objektsdefinitionerna är samordnade med EU:s jordbruksstatistik.

Annan statistik

Jordbruksföretag och företagare 2016, JO 34 SM 1701

Jordbruksföretagens driftsinriktning 2016, JO 35 SM 1701

Heltidsjordbruket i Sverige 2016, JO 65 SM 1701 (publiceras 2017-10-17)

Sysselsättning i jordbruket 2016, JO 30 SM 1701 (publiceras 2017-06-27)

Elektronisk publicering

Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Kvalitetsdeklaration.