Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Fakta om statistiken

Detta omfattar statistiken
Så görs statistiken
Statistikens tillförlitlighet
Bra att veta
Annan statistik

Detta omfattar statistiken

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Undersökningarnas omfattning varierar. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruks­registret, LBR.

Uppgifterna i detta Statistiska meddelande är hämtade från Lantbruksregistret (LBR). Lantbruksregistret uppdateras årligen genom statistiska undersökningar och uppgifter från administrativa register vid Jordbruksverket. För närvarande görs mer omfattande uppdatering av LBR vart tredje år, då samtliga jordbruksföretag undersöks genom en postenkät. Dessa undersökningar är även reglerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008.

 

Definitioner och förklaringar

Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.

Kriterierna för att utgöra ett jordbruksföretag har varierat något under åren (se definitioner för varje år). Den population som statistiken ska belysa år 2010 (den senaste definitionen) utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2010 uppfyllde något av följande kriterier:

-          brukade mer än 2,0 ha åkermark

-          brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal

-          bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta

-          innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2010 till och med den 10 juni 2010 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 svin, eller minst 20 får, eller 1 000 fjäderfä.

Nytt för år 2010 är den andra punkten – minst 5,0 hektar jordbruksmark. På grund av denna har fler mindre jordbruksföretag inkluderats i statistiken och statistiken är alltså inte fullt jämförbar med tidigare år.

Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget.

Ett heltidsjordbruk definieras här som ett jordbruk där det beräknas kräva minst 1 600 standardtimmars arbetsinsats på ett år.

De variabler som redovisas i detta Statistiska meddelande är:

-          antal jordbruksföretag av olika slag

-          antal jordbruksföretagare uppdelat på ålder, kön och brukad areal

-      åker- och betesarealer på jordbruksföretagen

-          jordbruksföretagens driftsinriktning

-          antal husdjur på jordbruksföretag

-          antal jordbruksföretag med kombinationsverksamhet

-          antal sysselsatta med olika befattningar på jordbruksföretagen

-          antal årsverken på jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning, företagskategori samt företagarens ålder och kön.

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, driftsinriktning och ålder.

Arealer redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, brukningsform, driftsinriktning samt företagarens ålder och kön.

Jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas efter indelningar avseende brukningsform, företagarens ålder och areal åkermark.

Antalet husdjur redovisas efter indelningar avseende region samt åkerarealens och jordbruksmarkens storlek.

Antal företag med kombinationsverksamhet redovisas efter indelningar avseende region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek och driftsinriktning.

Antalet sysselsatta redovisas efter indelningar avseende typ av anställning, region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, driftsinriktning och företagskategori.

Antalet årsverken redovisas efter indelningar avseende typ av anställning, region, åkerarealens och jordbruksmarkens storlek, driftsinriktning och företagskategori.

Så görs statistiken

Denna statistik baseras på uppgifter från LBR som i sin tur baseras dels på  postenkätundersökningar, dels på administrativa register vid Jordbruksverket. De administrativa register som används är främst Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (ARARAT) samt Jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB) som innehåller aktuella uppgifter för samtliga nötkreatur i landet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för varje års undersökning består av LBR från föregående år kompletterat med information från administrativa register såsom t.ex. Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (ARARAT).

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfall förekommer, men resultaten har dock korrigerats för detta. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR fr.o.m. 2010 bör dock tas i beaktande. Dessa påverkar i stort sett bara antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre och således inte en stor del av heltidsjordbruken. Vidare bör också noteras att i de tabeller där år 2003 redovisas ingår inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 hektar åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark.

Bra att veta

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagarna och företagen, deras driftsinriktning och om jordbruksföretagarnas, familjemedlemmars och anställdas arbetstider redovisas i JO 34 SM 1101, JO 35 SM 1101 (Jordbruksföretagens driftsinriktning i juni 2010. Svensk och EU:s typologi) respektive JO 30 SM 1101 (Sysselsättning i jordbruket 2010). Uppgifter om jordbruksmarkens användning, husdjur på jordbruksföretag samt om kombinationsverksamhet finns i JO 10 SM 1102, JO 20 SM 1101 och JO 47 SM 1101.

Elektronisk publicering

Detta statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Statistik samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske.

För jämförelser med övriga EU-länder rekommenderas i första hand EU:s statistikorgan Eurostats webbsida.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.