Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2010

JO 65 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal åker- och betesmark på heltidsjordbruk 2003 till 2010

2a. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2003 och 2005

2b. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform 2007 och 2010

3a. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2003 och 2005

3b. Areal åkermark på heltidsjordbruk efter brukningsform år 2007 och 2010

4. Antal företag och areal åkermark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp åker

5. Antal företag och areal jordbruksmark på heltidsjordbruk efter storleksgrupp jordbruksmark

6. Antal företagare på heltidsjordbruk med enskilda ägare, uppdelat på kön och ålder

7. Åkerareal på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och kön

8. Antal heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning

9. Areal åkermark på heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning

10. Antal heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning

11. Åkerareal på heltidsjordbruk efter brukningsform och driftsinriktning

12. Antal heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning

13. Åkerareal (ha) på heltidsjordbruk med enskilda ägare efter företagarens ålder och driftsinriktning

14. Antal heltidsjordbruk med kombinationsverksamhet efter regioner och storleksgrupper

15a. Husdjur på heltidsjordbruk efter regioner och storleksgrupper 2003 och 2005

15b. Husdjur på heltidsjordbruk efter regioner och storleksgrupper 2007 och 2010

16. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk

17. Antal sysselsatta på heltidsjordbruk efter driftsinriktning

18. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk

19. Antal årsverken vid heltidsjordbruk

20. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter driftsinriktning

21. Antal årsverken som stadigvarande på heltidsjordbruk

   

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure